Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی مسافران با افزایش ناامنی ها در شاهراه های کشور

همزمان با افتیدن ولسوالی ها به کنترول طالبان، مسافران ولایت های شمال و جنوب کشور ازافزایش فزاینده نا‌امنی ها در شاهراه های کشور نگران اند.

شماری ازمسافران شمال کشور می گویند که طالبان درچندین بخش درمسیر بغلان - کندز ایست بازرسی ایجاد کرده اند.

وحید الله، یکی از راننده‌گان گفت: "مخالفان دولت تمام شاهرا ها را اشغال کرده اند. فعلا تا ولایت بغلان تا دوشی رسیده اند و به این خاطر تمام راننده‌گان با مشکلات روبرو  استند."

ذبیح الله، یکی از مسافران ابراز داشت:  " از چهارشنبه بازار تا خنجان پنج چک پاینت طالبان است. موتر های کلان را در سرک متوقف ساخته اند و اجازه عبور موتر ها را نمی دهند."

شاهراه های بزرگ کشور شامل چهار شاهراه کابل-کندهار، کابل-شمال، کابل-گردیز وکابل-جلال‌آباد می‌شوند.

اما از این میان یگانه شاهراه که به گونه نسبی امن است، شاهراه کابل-جلال‌آباد است.

نجیب الله، یکی از راننده‌گان شاهراه کابل-کندهار گفت:  "گذشته از ارغندی تا کندهار طالبان استند. طالبان مردم را تلاشی می کنند."

سمیع الله، یکی از مسافران این شاهراه اظهار داشت:  "وضعیت تمام راه ها خراب است. در همه جا پلچک ها را از بین برده اند و طالبان در هر جا مردم را استاد می‌کنند و تلاشی می‌کنند."

اما شماری از مسافران و راننده‌گان این شاهراه می‌گویند که گاهی موتر های دولتی در مسیر این شاهراه ها آماج گلوله باری طالبان قرار می‌گیرند.

نذیر یکی از راننده‌گان شاهراه کابل-شمال گفت: " تا ده شب در راه گیر مانده بودیم و بعد طالبان ما را رها کردند."

منصور یکی از مسافران این شاهراه ابراز داشت: "وضعیت خراب است. طالبان مسافران را اذیت و آزار می‌کنند."

درهمین حال شماری ازمسافران شاهراه کابل-کندهار نیز می گویند که درگیری های پی هم دراین شاهراه سبب می شوند تا مردم برای ساعت ها درمسیر راه گیربمانند.

در کنار حضور طالبان، اخاذی برخی نیرو های دولتی ازمشکل دیگری است که راننده‌گان شاهراه ها از آن شکایت دارند.

نگرانی مسافران با افزایش ناامنی ها در شاهراه های کشور

شاهراه های بزرگ کشور شامل چهار شاهراه کابل-کندهار، کابل-شمال، کابل-گردیز وکابل-جلال‌آباد می‌شوند.

Thumbnail

همزمان با افتیدن ولسوالی ها به کنترول طالبان، مسافران ولایت های شمال و جنوب کشور ازافزایش فزاینده نا‌امنی ها در شاهراه های کشور نگران اند.

شماری ازمسافران شمال کشور می گویند که طالبان درچندین بخش درمسیر بغلان - کندز ایست بازرسی ایجاد کرده اند.

وحید الله، یکی از راننده‌گان گفت: "مخالفان دولت تمام شاهرا ها را اشغال کرده اند. فعلا تا ولایت بغلان تا دوشی رسیده اند و به این خاطر تمام راننده‌گان با مشکلات روبرو  استند."

ذبیح الله، یکی از مسافران ابراز داشت:  " از چهارشنبه بازار تا خنجان پنج چک پاینت طالبان است. موتر های کلان را در سرک متوقف ساخته اند و اجازه عبور موتر ها را نمی دهند."

شاهراه های بزرگ کشور شامل چهار شاهراه کابل-کندهار، کابل-شمال، کابل-گردیز وکابل-جلال‌آباد می‌شوند.

اما از این میان یگانه شاهراه که به گونه نسبی امن است، شاهراه کابل-جلال‌آباد است.

نجیب الله، یکی از راننده‌گان شاهراه کابل-کندهار گفت:  "گذشته از ارغندی تا کندهار طالبان استند. طالبان مردم را تلاشی می کنند."

سمیع الله، یکی از مسافران این شاهراه اظهار داشت:  "وضعیت تمام راه ها خراب است. در همه جا پلچک ها را از بین برده اند و طالبان در هر جا مردم را استاد می‌کنند و تلاشی می‌کنند."

اما شماری از مسافران و راننده‌گان این شاهراه می‌گویند که گاهی موتر های دولتی در مسیر این شاهراه ها آماج گلوله باری طالبان قرار می‌گیرند.

نذیر یکی از راننده‌گان شاهراه کابل-شمال گفت: " تا ده شب در راه گیر مانده بودیم و بعد طالبان ما را رها کردند."

منصور یکی از مسافران این شاهراه ابراز داشت: "وضعیت خراب است. طالبان مسافران را اذیت و آزار می‌کنند."

درهمین حال شماری ازمسافران شاهراه کابل-کندهار نیز می گویند که درگیری های پی هم دراین شاهراه سبب می شوند تا مردم برای ساعت ها درمسیر راه گیربمانند.

در کنار حضور طالبان، اخاذی برخی نیرو های دولتی ازمشکل دیگری است که راننده‌گان شاهراه ها از آن شکایت دارند.

هم‌رسانی کنید