تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

محدود شدن فعالیت کنسولگری‌های ۸ کشور در مزار در پی ناامنی‌ها

در اوج افزایش ناامنی‌ها و افتادن مرکزهای شماری از ولسوالی‌ها به‌دست طالبان، کنسولگری‌های ۸ کشور در مزارشریف، مرکز ولایت بلخ فعالیت‌های شان را، محدود ساخته‌اند.

کشورهای ازبیکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، ترکیه، روسیه، و هند در مزارشریف کنسولگری دارند.

محمدفرهاد عظیمی، والی بلخ  در این باره می‌گوید: "بعضی‌های‌شان گفته‌اند که ما به‌خاطر مشوره با سفرای خود، به کابل می‌رویم."

شماری از شهروندان کشور در برابر کنسولگری ایران در مزارشریف گردآمدند و از بسته شدن این کنسو‌گری انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که از سه روز بدینسو کارهای این کنسولگری تعطیل شده‌است و آنان با مشکل رو به‌رو شده‌اند.

نصیراحمد، باشندۀ بلخ در این باره می‌گوید: "پریروز اینها کارشان را تعطیل کردند و تا فعلاً هم بسته می‌باشند."

عبدالسلیم، باشندۀ بدخشان که نیز برای دریافت جوازنامه به کنسولگری ایران آمده، می‌گوید: "مردم بسیار به تکلیف استند، اوضاع هم ناامن است، اینجا مردم برای ویزه می‌آیند اما کنسولگری قفل است و کارهایش بند است."

منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که پیش از گُسترش ناامنی‌ها در بلخ، روزانه تا ۲۰۰ جوازنامۀ گردشگری در کنسول‌گری ایران صادر می‌شد.

سیدکاظم، مسؤول شرکت گردشگری و زیارتی در مزارشریف می‌گوید: "برای فعلاً به‌خاطر شرایط ناامنی که در مزارشریف به‌وجود آمده اینها کنسولگری خود را بسته کردند، تنها اینها نیست ویزای قزاقستان کابل بسته کردند، چین بسته کرده، ترکیه بسته کرده، پاکستان بسته کرده، آنها هفتۀ پیش بسته کرده بودند."

با تلاش بسیار دیدگاه کنسول‌گری‌های ایران، پاکستان و ترکیه در مزارشریف در این باره به دست نیامد.

در این میان فتّاحُوف جعفر، کنسول ازبیکستان می‌گوید که در بخش صدور جوازنامه برای گردشگران محدودیت‌ها ایجاد شده، اما این‌کار موقتی است: "کنسولگری ازبیکستان مقیم مزارشریف کار خود را متوقف نکرده ما طبق معمول کار خود را ادامه می‌دهیم... اوضاع کمی متشنج است، نگرانی‌ها است صرف‌نظر از این نگرانی‌ها ما کار خود را ادامه داده و می‌دهیم."

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که محدود شدن فعالیت کنسول‌گری‌ها هم‌زمان با گُسترش ناامنی‌ها آنان را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت.

محدود شدن فعالیت کنسولگری‌های ۸ کشور در مزار در پی ناامنی‌ها

کشورهای ازبیکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، ترکیه، روسیه، و هند در مزارشریف کنسول‌گری دارند.

Thumbnail

در اوج افزایش ناامنی‌ها و افتادن مرکزهای شماری از ولسوالی‌ها به‌دست طالبان، کنسولگری‌های ۸ کشور در مزارشریف، مرکز ولایت بلخ فعالیت‌های شان را، محدود ساخته‌اند.

کشورهای ازبیکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، ترکیه، روسیه، و هند در مزارشریف کنسولگری دارند.

محمدفرهاد عظیمی، والی بلخ  در این باره می‌گوید: "بعضی‌های‌شان گفته‌اند که ما به‌خاطر مشوره با سفرای خود، به کابل می‌رویم."

شماری از شهروندان کشور در برابر کنسولگری ایران در مزارشریف گردآمدند و از بسته شدن این کنسو‌گری انتقاد می‌کنند.

آنان می‌گویند که از سه روز بدینسو کارهای این کنسولگری تعطیل شده‌است و آنان با مشکل رو به‌رو شده‌اند.

نصیراحمد، باشندۀ بلخ در این باره می‌گوید: "پریروز اینها کارشان را تعطیل کردند و تا فعلاً هم بسته می‌باشند."

عبدالسلیم، باشندۀ بدخشان که نیز برای دریافت جوازنامه به کنسولگری ایران آمده، می‌گوید: "مردم بسیار به تکلیف استند، اوضاع هم ناامن است، اینجا مردم برای ویزه می‌آیند اما کنسولگری قفل است و کارهایش بند است."

منابعی به طلوع‌نیوز می‌گویند که پیش از گُسترش ناامنی‌ها در بلخ، روزانه تا ۲۰۰ جوازنامۀ گردشگری در کنسول‌گری ایران صادر می‌شد.

سیدکاظم، مسؤول شرکت گردشگری و زیارتی در مزارشریف می‌گوید: "برای فعلاً به‌خاطر شرایط ناامنی که در مزارشریف به‌وجود آمده اینها کنسولگری خود را بسته کردند، تنها اینها نیست ویزای قزاقستان کابل بسته کردند، چین بسته کرده، ترکیه بسته کرده، پاکستان بسته کرده، آنها هفتۀ پیش بسته کرده بودند."

با تلاش بسیار دیدگاه کنسول‌گری‌های ایران، پاکستان و ترکیه در مزارشریف در این باره به دست نیامد.

در این میان فتّاحُوف جعفر، کنسول ازبیکستان می‌گوید که در بخش صدور جوازنامه برای گردشگران محدودیت‌ها ایجاد شده، اما این‌کار موقتی است: "کنسولگری ازبیکستان مقیم مزارشریف کار خود را متوقف نکرده ما طبق معمول کار خود را ادامه می‌دهیم... اوضاع کمی متشنج است، نگرانی‌ها است صرف‌نظر از این نگرانی‌ها ما کار خود را ادامه داده و می‌دهیم."

شماری از شهروندان کشور می‌گویند که محدود شدن فعالیت کنسول‌گری‌ها هم‌زمان با گُسترش ناامنی‌ها آنان را با مشکل روبه‌رو خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید