Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیستم رادار پایگاه هوایی بگرام دوباره فعال شد

اداره هوانوردر ملکی می‌گوید که دستگاه رادار و سیستم مخابره (VSAT) میدان هوایی بگرام دوباره فعال شد.

سیستم رادار و مخابره میدان هوایی بگرام که قبل از خارج شدن نیروهای حمایت قاطع از این میدان هوایی غیر فعال شده بود، دوباره توسط تیم تخنیکی اداره هوانوردی ملکی فعال ساخته شد.

به گفتۀ این اداره، از این دو سیستم برای راهنمایی هواپیماهایی که در این میدان هوایی و میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نشست و برخاست می‌کنند، کار گرفته می‌شود.

نیروهای امریکایی روز جمعه از پایگاه هوایی بگرام بیرون شدند.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق واداره فعالیت های ضد هراس افگنی بیست سال گذشته درافغانستان شناخته می شد،اکنون نیروهای امریکایی به گونه کامل از آن بیرون شده اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی درافغانستان بگرام پایگاه نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

اکنون تمامی مسوولیت های بگرام بردوش نیروهای ارتش است.

بسته شدن بزرگترین پایگاه نیرهای خارجی درافغانستان ،روشن ترین نشانه است که نیروهای امریکایی دیگر دراین کشور نخواهند بود.

طالبان درواکنش به خروج نیروهای امریکایی ازبگرام گفته اند که  افغانستان درحال نزدیک شدن به صلح است.

سیستم رادار پایگاه هوایی بگرام دوباره فعال شد

سیستم رادار و مخابره پایگاه هوایی بگرام دوباره توسط تیم تخنیکی اداره هوانوردی ملکی فعال ساخته شد.

تصویر بندانگشتی

اداره هوانوردر ملکی می‌گوید که دستگاه رادار و سیستم مخابره (VSAT) میدان هوایی بگرام دوباره فعال شد.

سیستم رادار و مخابره میدان هوایی بگرام که قبل از خارج شدن نیروهای حمایت قاطع از این میدان هوایی غیر فعال شده بود، دوباره توسط تیم تخنیکی اداره هوانوردی ملکی فعال ساخته شد.

به گفتۀ این اداره، از این دو سیستم برای راهنمایی هواپیماهایی که در این میدان هوایی و میدان هوایی بین المللی حامد کرزی نشست و برخاست می‌کنند، کار گرفته می‌شود.

نیروهای امریکایی روز جمعه از پایگاه هوایی بگرام بیرون شدند.

بگرام پایگاهی که بزرگترین مرکز سوق واداره فعالیت های ضد هراس افگنی بیست سال گذشته درافغانستان شناخته می شد،اکنون نیروهای امریکایی به گونه کامل از آن بیرون شده اند.

در اوج حضور نیروهای خارجی درافغانستان بگرام پایگاه نزدیک به ۱۰۰ هزار نظامی خارجی بود.

اکنون تمامی مسوولیت های بگرام بردوش نیروهای ارتش است.

بسته شدن بزرگترین پایگاه نیرهای خارجی درافغانستان ،روشن ترین نشانه است که نیروهای امریکایی دیگر دراین کشور نخواهند بود.

طالبان درواکنش به خروج نیروهای امریکایی ازبگرام گفته اند که  افغانستان درحال نزدیک شدن به صلح است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره