تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگاهی به زنده‌گی هنری استاد امرالدین دلربا نواز شهیر افغانستان

استاد امرالدین آخرین دلربا نواز افغانستان که در صدها آهنگ دلربا نواخته است ، ازچهارسال به این سو به علت کهولت سن، ازنواختن بازمانده است.

استاد امرالدین ازشاگردان استاد رحیم بخش آوازخوان پیشین کشور است و در موسیقی محلی و آهنگ‌های غزل برای بیشتر هنرمندان مطرح کشور در رادیو تلویزیون ملی افغانستان دلربا می‌نواخت.

درهمین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ که برای زنده نگهداشتن ساز دلربا، دو جوان را به گونه ویژه دلربا آموزش می‌دهد.

دلربا یک آله موسیقی هندی است و یک صدو پنجاه سال می شود که با موسیقی محلی افغانستان گره خورده‌است.

استاد امرالدین اکنون هفتاد و پنج ساله‌است. 

او به علت کهولت سن چهار سال می‌شود از نواختن دلربا دست کشیده‌است و در خانه که از پدر برایش میراث مانده با فرزندان و نواسه‌هایش زنده‌گی می‌کند.

استاد امرالدین  شصت سال برای موسیقی محلی کشور خدمت کرده‌است. 

استاد امرالدین، دلربا نواز می‌گوید:«هرکسی که در رادیو تلویزیون می آمد همه خواهش می کردند باز من را روان می کردند من می رفتم و همرای شان کار می کردم.»

با آن که نمی‌نوازد اما دلربااش همچون ابزاری از هویت‌او در گوشه اتاق‌اش آویزان است.

استاد امرالدین شاگردان زیادی به شمول یک فرزندش را دلربا آموزش داده‌است اما شاگردان‌اش به شمول یک فرزندش نواختن این ساز را ادامه ندادند و به همین علت از استاد امرالدین تاکنون همچون آخرین دلربا نواز کشور یاد شود.

هارون حمیدی، پسر استاد امرالدین گفت:«همرای استاد رحیم بخش کار کرده است. همرای استاد قاسم کار کرده است. همرای سلیم بخش بچه استاد رحیم بخش نیز کار کرده است. استادان که مشهور و معروف استند در کشور همرای همه آنان کار کرده است.»

ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ که نگران ازبین رفتن ساز دلربا در موسیقی محلی است برای زنده نگهداشتن این ساز  بر صمیم و عرفان سرمایه گذاری کرده است.
عرفان سیزده ساله و هنوز دانش آموز است و صمیم مدرک  لیسانس دربخش کمپیوترساینس دارد.

صمیم احساس، دلربا آموز گفت:«وقتی ما مهاجر بودیم و در پاکستان زنده‌گی می کردیم از موسیقی هند این علاقه به موسیقی در من پیدا شد.»

عرفان شمیم، دلربا آموز گفت:«فامیل من علاقمند بودند که من دلربا یاد بگیرم و خودم نیز علاقمند یادگیری دلربا بودم که این آله را علمی بیاموزم.»

احسان عرفان، رییس ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت:«دلربا را یک آله به اصطلاح کمانچه‌یی می‌گویند که همرای کمانچه نواخته می شود. تعداد سیم‌هایش نیز زیاد است. یک زمان زیاد نیاز است که آموزنده آن با این سیم‌ها آشنا شود.»

دلربا یک ساز بسیار مهم در موسیقی محلی کشور است. با آن که دلربا یک آله موسیقی هندی است اما یک صدو پنجاه سال می شود که با موسیقی محلی کشور گره خورده است.

نگاهی به زنده‌گی هنری استاد امرالدین دلربا نواز شهیر افغانستان

دلربا یک ساز بسیار مهم در موسیقی محلی کشور است. با آن که دلربا یک آله موسیقی هندی است اما یک صدو پنجاه سال می شود که با موسیقی محلی کشور گره خورده است.

Thumbnail

استاد امرالدین آخرین دلربا نواز افغانستان که در صدها آهنگ دلربا نواخته است ، ازچهارسال به این سو به علت کهولت سن، ازنواختن بازمانده است.

استاد امرالدین ازشاگردان استاد رحیم بخش آوازخوان پیشین کشور است و در موسیقی محلی و آهنگ‌های غزل برای بیشتر هنرمندان مطرح کشور در رادیو تلویزیون ملی افغانستان دلربا می‌نواخت.

درهمین حال وزارت اطلاعات و فرهنگ که برای زنده نگهداشتن ساز دلربا، دو جوان را به گونه ویژه دلربا آموزش می‌دهد.

دلربا یک آله موسیقی هندی است و یک صدو پنجاه سال می شود که با موسیقی محلی افغانستان گره خورده‌است.

استاد امرالدین اکنون هفتاد و پنج ساله‌است. 

او به علت کهولت سن چهار سال می‌شود از نواختن دلربا دست کشیده‌است و در خانه که از پدر برایش میراث مانده با فرزندان و نواسه‌هایش زنده‌گی می‌کند.

استاد امرالدین  شصت سال برای موسیقی محلی کشور خدمت کرده‌است. 

استاد امرالدین، دلربا نواز می‌گوید:«هرکسی که در رادیو تلویزیون می آمد همه خواهش می کردند باز من را روان می کردند من می رفتم و همرای شان کار می کردم.»

با آن که نمی‌نوازد اما دلربااش همچون ابزاری از هویت‌او در گوشه اتاق‌اش آویزان است.

استاد امرالدین شاگردان زیادی به شمول یک فرزندش را دلربا آموزش داده‌است اما شاگردان‌اش به شمول یک فرزندش نواختن این ساز را ادامه ندادند و به همین علت از استاد امرالدین تاکنون همچون آخرین دلربا نواز کشور یاد شود.

هارون حمیدی، پسر استاد امرالدین گفت:«همرای استاد رحیم بخش کار کرده است. همرای استاد قاسم کار کرده است. همرای سلیم بخش بچه استاد رحیم بخش نیز کار کرده است. استادان که مشهور و معروف استند در کشور همرای همه آنان کار کرده است.»

ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ که نگران ازبین رفتن ساز دلربا در موسیقی محلی است برای زنده نگهداشتن این ساز  بر صمیم و عرفان سرمایه گذاری کرده است.
عرفان سیزده ساله و هنوز دانش آموز است و صمیم مدرک  لیسانس دربخش کمپیوترساینس دارد.

صمیم احساس، دلربا آموز گفت:«وقتی ما مهاجر بودیم و در پاکستان زنده‌گی می کردیم از موسیقی هند این علاقه به موسیقی در من پیدا شد.»

عرفان شمیم، دلربا آموز گفت:«فامیل من علاقمند بودند که من دلربا یاد بگیرم و خودم نیز علاقمند یادگیری دلربا بودم که این آله را علمی بیاموزم.»

احسان عرفان، رییس ریاست موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت:«دلربا را یک آله به اصطلاح کمانچه‌یی می‌گویند که همرای کمانچه نواخته می شود. تعداد سیم‌هایش نیز زیاد است. یک زمان زیاد نیاز است که آموزنده آن با این سیم‌ها آشنا شود.»

دلربا یک ساز بسیار مهم در موسیقی محلی کشور است. با آن که دلربا یک آله موسیقی هندی است اما یک صدو پنجاه سال می شود که با موسیقی محلی کشور گره خورده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره