Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن دو تن در رویدادهای جداگانه در کابل

در کمتر از بیست و چهار ساعت اخیر کابل گواه سه رویداد ضد امنیت بود.

شب گذشته در منطقه بینی حصار در ناحیه هشتم، یک مرد با گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شد. طالبان مسوولیت این رویداد را پذیرفته اند و می گویند که این مرد، پیلوت نیروهای هوایی بود؛ اما پولیس کابل این

ادعا را نمی پذیرد و می گوید که این مرد، نظامی نبود. 

در همین حال، در یک جنگ مغلوبه در حوزه هفدهم شهر کابل، یک ورزشکار کشته شد. 

به گفته پولیس کابل، هفت تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده اند. 

از سوی دیگر یک موتر کاستر نیز در حوزه هفدهم آماج انفجار ماین قرار گرفت؛ اما این رویداد تلفاتی نداشته است.

جان باختن دو تن در رویدادهای جداگانه در کابل

از سوی دیگر یک موتر کاستر نیز در حوزه هفدهم آماج انفجار ماین قرار گرفت؛ اما این رویداد تلفاتی نداشته است.

Thumbnail

در کمتر از بیست و چهار ساعت اخیر کابل گواه سه رویداد ضد امنیت بود.

شب گذشته در منطقه بینی حصار در ناحیه هشتم، یک مرد با گلوله افراد مسلح ناشناس کشته شد. طالبان مسوولیت این رویداد را پذیرفته اند و می گویند که این مرد، پیلوت نیروهای هوایی بود؛ اما پولیس کابل این

ادعا را نمی پذیرد و می گوید که این مرد، نظامی نبود. 

در همین حال، در یک جنگ مغلوبه در حوزه هفدهم شهر کابل، یک ورزشکار کشته شد. 

به گفته پولیس کابل، هفت تن در پیوند به این رویداد بازداشت شده اند. 

از سوی دیگر یک موتر کاستر نیز در حوزه هفدهم آماج انفجار ماین قرار گرفت؛ اما این رویداد تلفاتی نداشته است.

هم‌رسانی کنید