Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روایت سربازی‌که دو روز به‌تنهایی در برابر طالبان جنگید

احمد شاه، سرباز پولیس در کندهار که دو روز را به تنهایی در برابر طالبان جنگید، می‌گوید که طالبان بیشتر با تبلیغات دربارۀ گسترده‌گی حمله‌های شان می‌کوشند نیروهای دولتی را زیر فشار قرار دهند. 

او می‌گوید پاسگاه نیروهای امنیتی در حومۀ شهر کندهار، آماج حملۀ طالبان قرار گرفت که منجر به زخمی شدن او شد. احمدشاه در حالی‌که زخم برداشته بود، برای هژده ساعت مقاومت کرد و تسلیم نشد: «تسلیم نشدم و برای‌شان سلاح خود را ندادم و جنگیدم.»

احمدشاه می‌گوید که او در این نبرد، دریافت که اگر اراه قوی داشته باشد، بر هر چالشی پیروز خواهد شد: «دشمن بسیار ناتوان است! تنها با تبلیغات می‌خواهد آدم را بترساند. من فهمیدم که در تمام زنده‌گی، آدم نباید از دشمنش بترسد.» 

این سرباز پولیس، پس از رسیدن نیروهای کمکی به محل، نجات یافت و اکنون وضع خوبی دارد.   

فضل محمد داوری، عضو نیروهای ویژۀ ارتش در کندهار نیز گفت: «افغانستان ما یک کشور مستقل است، اردوی مستقل دارد، نظام مستقل دارد، قانون اساسی دارد، ما محافظ جمهوری اسلامی افغانستان استیم، محافظ بیرق سیاه، سرخ و سبز خود استیم.»

از حدود دوهفته بدین‌سو، طالبان حمله‌های‌شان را بر شهر کندهار آغاز کرده‌اند و در مقابل، نیروهای دولتی نیز در بخش‌هایی از اطراف و داخل شهر، عملیات‌هایی را در برابر طالبان به‌راه انداخته‌اند.

روایت سربازی‌که دو روز به‌تنهایی در برابر طالبان جنگید

این سرباز که دو روز به‌تنهایی در برابر طالبان جنگید، می‌گوید که ارادۀ قوی کلید پیروزی است.

تصویر بندانگشتی

احمد شاه، سرباز پولیس در کندهار که دو روز را به تنهایی در برابر طالبان جنگید، می‌گوید که طالبان بیشتر با تبلیغات دربارۀ گسترده‌گی حمله‌های شان می‌کوشند نیروهای دولتی را زیر فشار قرار دهند. 

او می‌گوید پاسگاه نیروهای امنیتی در حومۀ شهر کندهار، آماج حملۀ طالبان قرار گرفت که منجر به زخمی شدن او شد. احمدشاه در حالی‌که زخم برداشته بود، برای هژده ساعت مقاومت کرد و تسلیم نشد: «تسلیم نشدم و برای‌شان سلاح خود را ندادم و جنگیدم.»

احمدشاه می‌گوید که او در این نبرد، دریافت که اگر اراه قوی داشته باشد، بر هر چالشی پیروز خواهد شد: «دشمن بسیار ناتوان است! تنها با تبلیغات می‌خواهد آدم را بترساند. من فهمیدم که در تمام زنده‌گی، آدم نباید از دشمنش بترسد.» 

این سرباز پولیس، پس از رسیدن نیروهای کمکی به محل، نجات یافت و اکنون وضع خوبی دارد.   

فضل محمد داوری، عضو نیروهای ویژۀ ارتش در کندهار نیز گفت: «افغانستان ما یک کشور مستقل است، اردوی مستقل دارد، نظام مستقل دارد، قانون اساسی دارد، ما محافظ جمهوری اسلامی افغانستان استیم، محافظ بیرق سیاه، سرخ و سبز خود استیم.»

از حدود دوهفته بدین‌سو، طالبان حمله‌های‌شان را بر شهر کندهار آغاز کرده‌اند و در مقابل، نیروهای دولتی نیز در بخش‌هایی از اطراف و داخل شهر، عملیات‌هایی را در برابر طالبان به‌راه انداخته‌اند.

هم‌رسانی کنید