Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

بیجا شده‌گان جنگ عید را به دور از شادی و در اوضاع بد سپری می‌کنند

در حالی که شهروندان روز های عید را با شادمانی تجلیل می‌کنند، هزاران خانواده یی که به علت جنگ از بخش های گونه گون کشور بیجا شده اند، از این شادمانی به دور مانده و  در اوضاع بدی به سر می برند.

شماری از  این خانواده ها که از کندز به کابل آواره شده اند، می گویند که در کنار از دست دادن اعضای خانواده شان، خانه و دارایی شان نیز در آتش جنگ میان دو طرف سوخته و خاکستر شده است.

پنج خانواده از بیجا شده‌گان جنگ های خان آباد کندز بیش از ۲۰ روز می‌شود که در این خانه در گوشه از شهر کابل مسکن گزین شده اند.

زیبا که چند فرزندش را در جنگ های چند سال اخیر از دست داده است، چهارمین بار است که خانه اش را به علت دست به دست شدن ولسوالی میان نیروهای دولتی و طالبان ترک می‌کند  و رهسپار کابل می‌شود.

این خانواده ها می‌گویند که برای ادامه زنده‌گی، نیاز به کمک های جدی بشری دارند.

زیبا، یکی از بیجا شده‌گان گفت: "ما کی روز خوش را دیدیم همیشه در کندز جنگ خان آباد جنگ همیشه اولاد ما زیر مرمی زیر آتش."

محمد حسن یکی دیگر از بیجا شده‌ان می‌گوید که خانه اش در خان آباد ویران شده و بقایای آن پس از آمدن او به کابل از سوی همسایه هایش گرفته شده و دار و ندارش در این جنگ ها خاکستر شده اند.

"خط که افتاد ما در بین ماندیم از یک طرف نیروهای دولتی میزد از طرف دیگر طالبان مجبور شدیم فرار کنیم."کودکان این خانواده ها که از خوشی های روزهای عید محروم اند، بیشتر از هر چیز دیگر نگران آینده ناروشن شان اند.

سونا یکی دیگر از بیجا شده‌گان اظهار داشت: "آینده ماه چی می شود اگر صلح نکنند زنان از درس می مانند."

محفوظه، یکی دیگر از  بیجا‌ شده‌گان گفت: " شب و روز ما یک چیز شده نه عید را می دانیم نه چیز دیگر را."

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می دهند که با گسترش جنگ در ماه های اخیر در افغانستان  بیش از ۲۷۰ هزار خانواده به ویژه  از ولایت های شمال، جنوب و غرب این کشور آواره شده اند.

اکنون شمار بیجا شده‌گان داخلی در کشور به بیش از ۳.۵ میلیون تن رسیده است.

بیجا شده‌گان جنگ عید را به دور از شادی و در اوضاع بد سپری می‌کنند

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می دهند که با گسترش جنگ در ماه های اخیر در افغانستان  بیش از ۲۷۰ هزار خانواده در این کشور آواره شده اند.

Thumbnail

در حالی که شهروندان روز های عید را با شادمانی تجلیل می‌کنند، هزاران خانواده یی که به علت جنگ از بخش های گونه گون کشور بیجا شده اند، از این شادمانی به دور مانده و  در اوضاع بدی به سر می برند.

شماری از  این خانواده ها که از کندز به کابل آواره شده اند، می گویند که در کنار از دست دادن اعضای خانواده شان، خانه و دارایی شان نیز در آتش جنگ میان دو طرف سوخته و خاکستر شده است.

پنج خانواده از بیجا شده‌گان جنگ های خان آباد کندز بیش از ۲۰ روز می‌شود که در این خانه در گوشه از شهر کابل مسکن گزین شده اند.

زیبا که چند فرزندش را در جنگ های چند سال اخیر از دست داده است، چهارمین بار است که خانه اش را به علت دست به دست شدن ولسوالی میان نیروهای دولتی و طالبان ترک می‌کند  و رهسپار کابل می‌شود.

این خانواده ها می‌گویند که برای ادامه زنده‌گی، نیاز به کمک های جدی بشری دارند.

زیبا، یکی از بیجا شده‌گان گفت: "ما کی روز خوش را دیدیم همیشه در کندز جنگ خان آباد جنگ همیشه اولاد ما زیر مرمی زیر آتش."

محمد حسن یکی دیگر از بیجا شده‌ان می‌گوید که خانه اش در خان آباد ویران شده و بقایای آن پس از آمدن او به کابل از سوی همسایه هایش گرفته شده و دار و ندارش در این جنگ ها خاکستر شده اند.

"خط که افتاد ما در بین ماندیم از یک طرف نیروهای دولتی میزد از طرف دیگر طالبان مجبور شدیم فرار کنیم."کودکان این خانواده ها که از خوشی های روزهای عید محروم اند، بیشتر از هر چیز دیگر نگران آینده ناروشن شان اند.

سونا یکی دیگر از بیجا شده‌گان اظهار داشت: "آینده ماه چی می شود اگر صلح نکنند زنان از درس می مانند."

محفوظه، یکی دیگر از  بیجا‌ شده‌گان گفت: " شب و روز ما یک چیز شده نه عید را می دانیم نه چیز دیگر را."

آمارهای سازمان ملل متحد نشان می دهند که با گسترش جنگ در ماه های اخیر در افغانستان  بیش از ۲۷۰ هزار خانواده به ویژه  از ولایت های شمال، جنوب و غرب این کشور آواره شده اند.

اکنون شمار بیجا شده‌گان داخلی در کشور به بیش از ۳.۵ میلیون تن رسیده است.

هم‌رسانی کنید