Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یوناما: حکومت و طالبان به مذاکره برگردند و خشونت ها را پایان دهند

دفتر سیاسی یوناما در افغانستان می گوید که گسترش جنگ امیدواری ها به مذاکرات صلح را کاهش داده است. او از طالبان و حکومت افغانستان می‌خواهد تا به میز مذاکره برگردند و خشونت های بی پیشینه را پایان دهند.

معاون سیاسی یوناما در "نشست صلح زنان کار افرین" در کابل می‌گوید که آنچه در هفته های پسین در میدان جنگ افغانستان دیده می شود، مردم را به برآیند مذاکرات صلح میان طالبان و نماینده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان ناامید کرده است و طرف های درگیر جنگ باید به میز گفت و گو برگردند.

لیزا ریفکی، معاون سیاسی یوناما در افغانستان می گوید که سازمان ملل متحد برای اجماع جهانی و منطقه یی در روند صلح افغانستان تلاش می کند تا گفتگوهای صلح به نتیجه برسند.

"آغاز مذاکرات میان افغانان در سپتامبر سال گذشته امیدواری را خلق کرد فضایی ایجاد می شود برای این که افغانان گرد هم آیند و در مسیر صلح مذاکره کنند اما امروز اعمال در میدان جنگ به نظر می رسد با مذاکرات در رقابت است."

این نماینده دفتر سازمان ملل متحد تاکید کرد که حضور زنان در هر گونه گفت وگو در مورد  صلح ضروری است.

لیزا ریفکی افزود: "یوناما به کار کردن نزدیک با منطقه و پشتیبانی از روند صلح افغانستان ادامه می‌دهد."

رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در این نشست گفت که در بیست  سال گذشته حدود ۵۷ هزار زن بازرگان در بخش های گونه گون کشور سرمایه گذاری کرده اند که به گونه مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۱۳۰ هزار شغل ایجاد کرده اند.

او افزود که افزایش جنگ دسترسی شماری از این زنان را به کارهای شان در روستاها دشوار ساخته است.

منیژه وافق، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در این نشست تاکید کرد که زنان باید نقش بنیادی و معنی دار در هر گونه روند صلح  داشته باشند. "هر کدام از این زن ها برای صدها زن و مرد دیگر فرصت شغلی ایجاد کرده اند."

کریمه صدیقی، معاون اتاق تجارت زنان در زون غرب در این باره اظهار کرد: " در بعضی از ولسوالی ها و  قریه های دور دست امروزه کمتر می توانند بروند و  از آن مناطق دیدن کنندو نمی توانند با دهقانان شان ارتباط داشته باشند."

شرکت کننده‌گان "نشست صلح زنان کار افرین" گفتند که نباید بر سر دستآورد های دو دهه اخیر زنان معامله یی صورت گیرد.

یوناما: حکومت و طالبان به مذاکره برگردند و خشونت ها را پایان دهند

شرکت کننده‌گان "نشست صلح زنان کار افرین" گفتند که نباید بر سر دستآورد های دو دهه اخیر زنان معامله یی صورت گیرد.

Thumbnail

دفتر سیاسی یوناما در افغانستان می گوید که گسترش جنگ امیدواری ها به مذاکرات صلح را کاهش داده است. او از طالبان و حکومت افغانستان می‌خواهد تا به میز مذاکره برگردند و خشونت های بی پیشینه را پایان دهند.

معاون سیاسی یوناما در "نشست صلح زنان کار افرین" در کابل می‌گوید که آنچه در هفته های پسین در میدان جنگ افغانستان دیده می شود، مردم را به برآیند مذاکرات صلح میان طالبان و نماینده‌گان جمهوری اسلامی افغانستان ناامید کرده است و طرف های درگیر جنگ باید به میز گفت و گو برگردند.

لیزا ریفکی، معاون سیاسی یوناما در افغانستان می گوید که سازمان ملل متحد برای اجماع جهانی و منطقه یی در روند صلح افغانستان تلاش می کند تا گفتگوهای صلح به نتیجه برسند.

"آغاز مذاکرات میان افغانان در سپتامبر سال گذشته امیدواری را خلق کرد فضایی ایجاد می شود برای این که افغانان گرد هم آیند و در مسیر صلح مذاکره کنند اما امروز اعمال در میدان جنگ به نظر می رسد با مذاکرات در رقابت است."

این نماینده دفتر سازمان ملل متحد تاکید کرد که حضور زنان در هر گونه گفت وگو در مورد  صلح ضروری است.

لیزا ریفکی افزود: "یوناما به کار کردن نزدیک با منطقه و پشتیبانی از روند صلح افغانستان ادامه می‌دهد."

رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در این نشست گفت که در بیست  سال گذشته حدود ۵۷ هزار زن بازرگان در بخش های گونه گون کشور سرمایه گذاری کرده اند که به گونه مستقیم و غیر مستقیم بیش از ۱۳۰ هزار شغل ایجاد کرده اند.

او افزود که افزایش جنگ دسترسی شماری از این زنان را به کارهای شان در روستاها دشوار ساخته است.

منیژه وافق، رییس اتاق تجارت و صنایع زنان در این نشست تاکید کرد که زنان باید نقش بنیادی و معنی دار در هر گونه روند صلح  داشته باشند. "هر کدام از این زن ها برای صدها زن و مرد دیگر فرصت شغلی ایجاد کرده اند."

کریمه صدیقی، معاون اتاق تجارت زنان در زون غرب در این باره اظهار کرد: " در بعضی از ولسوالی ها و  قریه های دور دست امروزه کمتر می توانند بروند و  از آن مناطق دیدن کنندو نمی توانند با دهقانان شان ارتباط داشته باشند."

شرکت کننده‌گان "نشست صلح زنان کار افرین" گفتند که نباید بر سر دستآورد های دو دهه اخیر زنان معامله یی صورت گیرد.

هم‌رسانی کنید