Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیگر: حکومت افغانستان با "بحران بقا" رو به رو است

در یک گزارش تازه بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان هشدار می‌دهد که وضعیت کلی به گونه یی برای دولت افغانستان نامطلوب است که در صورت عدم رسیده‌گی و برعکس نشدن آن، می تواند با بحران بقا روبرو شود.

در این گزارش اوضاع این کشور مبهم گفته شده و ابراز نگرانی شده است كه نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج کامل نیروهای امریکایی تا یک ماه دیگر آماده مقاومت معنادار در برابر طالبان نخواهند بود.

این پنجاه ودومین گزارش سیگر است که به چگونه گی هزینه شدن نزدیک به ۱۴۴ میلیارد دالر امریکا در بازسازی افغانستان پرداخته است.

دراین گزارش آمده است که حمله‌های طالبان پس از آغاز رسمی روند بیرون شدن نیروهای امریکایی به گونه قابل توجهی افزایش یافته اند.

بر بنیاد این گزارش، ارتش ایالات متحده از ۱۰ هزار و ۳۸۳ حمله طالبان در جریان سه ماه دوم سالروان میلادی خبر می‌دهد.

در این گزارش آمده است: «روند کلی به گونه روشن برای حکومت افغانستان نامطلوب است و اگر به آن پرداخته نشود و معکوس نشود، این حکومت می‌تواند با بحران بقا روبه رو شود.»

درگزارش بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان آمده است که درجریان سه ماه گذشته طالبان حمله های گسترده یی را آغاز کردند و مراکز ولسوالی‌های بسیاری را گرفتند اما از حمله برنیروهای امریکایی و ائتلاف خود داری کردند.

در گزارش از افتادن بندرها به دست طالبان یاد شده و گفته شده است که حکومت افغانستان با ازدست دادن اداره بندراسلام قلعه، شیرخان بندر سی وچهار اعشاریه سه درصد از درآمدهایش را ازدست داده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که بسیاری از قول اردوهای ارتش افغانستان از اجرای عملیات بدون نیروهای کماندو خود داری می‌کنند.

فرماندهی مشترک عملیات‌های ویژه ناتو به سیگر گزارش داده ست که نیروهای ویژه در وظایف اصلی شان مانند پاکسازی، و واکنش سریع مورد سوی استفاده قرار گرفته اند.

بربنیاد گزارش آمده است که درسه ماه گذشته استفاده سو ازنیروهای کماندو درسه ماه گذشته درمقایسه به سه ماه اول سال ۲۰۲۱ و یک سال پیش به گونه قابل توجهی افزایش یافته است.

در گزارش از فشارهای فزاینده بر نیروهای هوایی یاد شده وگفته شده است که این نیروها با از دست دادن پشتیبانی نیروهای هوایی با چالش‌ها روبه رو اند.

بر بنیاد این گزارش، تمامی هواپیماها دست کم ۲۵ درصد بیشتر از حد تعیین شده پرواز می‌کنند.

سیگر در این گزارش می‌گوید که تلفات غیرنظامی نیز درسه ماه گذشته افزایش یافته است.

به گفتۀ این گزارش، دراین مدت ۷۰۵ غیرنظامی کشته و ۱ هزار و ۳۳۰ غیرنظامی دیگر زخم برداشته اند.

در گزارش از افزایش خواست طالبان و گروه‌های مخالف دیگر پروژه‌های تمویل شده از سوی نهادهای خارجی از جمله بانک جهانی افزایش یافته است.

سیگر: حکومت افغانستان با "بحران بقا" رو به رو است

در این گزارش سیگر به چگونه گی هزینه شدن نزدیک به ۱۴۴ میلیارد دالر امریکا در بازسازی افغانستان پرداخته است.

Thumbnail

در یک گزارش تازه بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان هشدار می‌دهد که وضعیت کلی به گونه یی برای دولت افغانستان نامطلوب است که در صورت عدم رسیده‌گی و برعکس نشدن آن، می تواند با بحران بقا روبرو شود.

در این گزارش اوضاع این کشور مبهم گفته شده و ابراز نگرانی شده است كه نیروهای امنیتی افغانستان پس از خروج کامل نیروهای امریکایی تا یک ماه دیگر آماده مقاومت معنادار در برابر طالبان نخواهند بود.

این پنجاه ودومین گزارش سیگر است که به چگونه گی هزینه شدن نزدیک به ۱۴۴ میلیارد دالر امریکا در بازسازی افغانستان پرداخته است.

دراین گزارش آمده است که حمله‌های طالبان پس از آغاز رسمی روند بیرون شدن نیروهای امریکایی به گونه قابل توجهی افزایش یافته اند.

بر بنیاد این گزارش، ارتش ایالات متحده از ۱۰ هزار و ۳۸۳ حمله طالبان در جریان سه ماه دوم سالروان میلادی خبر می‌دهد.

در این گزارش آمده است: «روند کلی به گونه روشن برای حکومت افغانستان نامطلوب است و اگر به آن پرداخته نشود و معکوس نشود، این حکومت می‌تواند با بحران بقا روبه رو شود.»

درگزارش بازرس ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان آمده است که درجریان سه ماه گذشته طالبان حمله های گسترده یی را آغاز کردند و مراکز ولسوالی‌های بسیاری را گرفتند اما از حمله برنیروهای امریکایی و ائتلاف خود داری کردند.

در گزارش از افتادن بندرها به دست طالبان یاد شده و گفته شده است که حکومت افغانستان با ازدست دادن اداره بندراسلام قلعه، شیرخان بندر سی وچهار اعشاریه سه درصد از درآمدهایش را ازدست داده است.

در بخش دیگری از گزارش آمده است که بسیاری از قول اردوهای ارتش افغانستان از اجرای عملیات بدون نیروهای کماندو خود داری می‌کنند.

فرماندهی مشترک عملیات‌های ویژه ناتو به سیگر گزارش داده ست که نیروهای ویژه در وظایف اصلی شان مانند پاکسازی، و واکنش سریع مورد سوی استفاده قرار گرفته اند.

بربنیاد گزارش آمده است که درسه ماه گذشته استفاده سو ازنیروهای کماندو درسه ماه گذشته درمقایسه به سه ماه اول سال ۲۰۲۱ و یک سال پیش به گونه قابل توجهی افزایش یافته است.

در گزارش از فشارهای فزاینده بر نیروهای هوایی یاد شده وگفته شده است که این نیروها با از دست دادن پشتیبانی نیروهای هوایی با چالش‌ها روبه رو اند.

بر بنیاد این گزارش، تمامی هواپیماها دست کم ۲۵ درصد بیشتر از حد تعیین شده پرواز می‌کنند.

سیگر در این گزارش می‌گوید که تلفات غیرنظامی نیز درسه ماه گذشته افزایش یافته است.

به گفتۀ این گزارش، دراین مدت ۷۰۵ غیرنظامی کشته و ۱ هزار و ۳۳۰ غیرنظامی دیگر زخم برداشته اند.

در گزارش از افزایش خواست طالبان و گروه‌های مخالف دیگر پروژه‌های تمویل شده از سوی نهادهای خارجی از جمله بانک جهانی افزایش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره