Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فرماندهان پیشین: رهبری وزارت داخله بربنیاد رابطه‌ها تعیین می‌شوند

برخی از فرماندهان پیشین پولیس می‌گویند که اعضای رهبری وزارت امور داخله در بیشتر از یک سال بربنیاد رابطه‌ها تعیین شده‌اند که آن‌ها در مدیریت چالش‌های این وزارت کوتاه آمده‌اند.

برخی از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که مسعود اندرابی، وزیر پیشین وزارت داخله و حیات‌الله حیات، سرپرست پیشین این وزارت و همین‌طور عبدالستار میرزک وال، نامزد وزیر کنونی این وزارت نتوانسته‌اند اصلاحات لازم را در وزارت داخله بیاورند.

آنان از وجود فساد در وزارت امور داخله و نیز مدیریت ضعیف در بسیج پولیس در میدان‌های جنگ انتقاد می‌کنند.

عبدالرووف شپون، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان گفت: «در وزارت امور داخله رهبری حکومت تصمیم درست نگرفته است و با اطلاعات نادرست، تصمیم‌های نادرست گرفته می‌شوند.»

داوود امین، فرمانده پولیس پیشین خوست نیز بیان داشت: «افراد غیرمسلکی، مثلأ انجینیر آمد و وزیر شد، کمپیوتر کار آمد وزیر شد.»

همزمان با شدت‌گیری نبردها، رهبری نهادهای امنیتی به‌ویژه وزارت امور داخله گواه تغییرات پی در پی بوده‌است.

مسعود اندرابی که از اواخر ماه دلو سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی رهبری وزارت امور داخله را تا پنج ماه پیش به‌عهده داشت همواره از اصلاحات در وزارت امور داخله اطمینان می‌داد و از برنامه‌هایی برای بسیج پولیس هم در عملی‌سازی قانون و هم در میدان‌های جنگ سخن می‌گفت.

اما نماینده‌گان مجلس می‌گویند که در یک سال گذشته از دست رفتن ولسوالی‌ها و به‌میان نیامدن اصلاحات در این وزارت نشان می‌دهند که برنامه‌های آقای اندارابی در عملی‌ساختن روند اصلاحات و بسیج پولیس در میدان‌های جنگ کارایی نداشتند.

حیات‌الله حیات که در اواخر سال پار هجری خورشیدی کارش را به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور داخله آغاز کرد سه ماه در این مقام ماند. او که پیشینه نظامی نداشت، به باور نظامیان، در اوضاعی که طالبان به سرعت در حال گرفتن ولسوالی‌های کشور بودند، برنامه‌ریزی منظم برای پولیس نداشت و این سبب شد که این نیروها از بخش‌های راهبردی عقب‌نشینی کنند.

عبدالستار میرزک وال که یک و نیم ماه پیش و در اوج جنگ‌ها به‌عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور داخله گماشته شد، به باور برخی از اعضای مجلس، در مدیریت نیروهای پولیس در جنگ با طالبان و نیز برای آوردن اصلاحات در این وزارت کار چشم‌گیری انجام نداده‌است.

آقای میرزک وال در هنگام معرفی‌اش در وزارت داخله، گفت که برای او پذیرفتنی نیست که پس از این ولسوالی‌ها سقوط کنند؛ اما اکنون بیش از ۲۰۰ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند.

با این همه، وزارت امور داخله از تلاش‌ها برای عملی‌سازی برنامه‌های اصلاحی در این وزارت اطمینان می‌دهد.

میرویس ستانکزی، سخن‌گوی وزارت امور داخله بیان داشت: «حد اعظم هماهنگی با قوماندانان امنیه و خط اول جنگ وجود دارد. عملأ رهبری وزارت امور داخله در خط‌های جنگ حضور پیدا می‌کند.»

نظامیان پیشین می‌گویند که در بیشتر از یک سال گذشته در کنار نبود اصلاحات، وجود فساد اداری و مدیریت ناسالم در وزارت امور داخله، با عملی شدن ناقص برنامۀ توزیع معاشات سربازان پولیس، برخی از سربازان پولیس از ماه‌ها بدینسو نتوانسته اند که معاش شان را به دست بیاورند - معضلی که به باور نظامیان حتا بر انگیزه این نیروها در پیکار با طالبان اثرهای منفی داشته‌است.

فرماندهان پیشین: رهبری وزارت داخله بربنیاد رابطه‌ها تعیین می‌شوند

همزمان با شدت‌گیری نبردها، رهبری نهادهای امنیتی به‌ویژه وزارت امور داخله گواه تغییرات پی در پی بوده‌است.

تصویر بندانگشتی

برخی از فرماندهان پیشین پولیس می‌گویند که اعضای رهبری وزارت امور داخله در بیشتر از یک سال بربنیاد رابطه‌ها تعیین شده‌اند که آن‌ها در مدیریت چالش‌های این وزارت کوتاه آمده‌اند.

برخی از نماینده‌گان مجلس می‌گویند که مسعود اندرابی، وزیر پیشین وزارت داخله و حیات‌الله حیات، سرپرست پیشین این وزارت و همین‌طور عبدالستار میرزک وال، نامزد وزیر کنونی این وزارت نتوانسته‌اند اصلاحات لازم را در وزارت داخله بیاورند.

آنان از وجود فساد در وزارت امور داخله و نیز مدیریت ضعیف در بسیج پولیس در میدان‌های جنگ انتقاد می‌کنند.

عبدالرووف شپون، عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس نماینده‌گان گفت: «در وزارت امور داخله رهبری حکومت تصمیم درست نگرفته است و با اطلاعات نادرست، تصمیم‌های نادرست گرفته می‌شوند.»

داوود امین، فرمانده پولیس پیشین خوست نیز بیان داشت: «افراد غیرمسلکی، مثلأ انجینیر آمد و وزیر شد، کمپیوتر کار آمد وزیر شد.»

همزمان با شدت‌گیری نبردها، رهبری نهادهای امنیتی به‌ویژه وزارت امور داخله گواه تغییرات پی در پی بوده‌است.

مسعود اندرابی که از اواخر ماه دلو سال ۱۳۹۷هجری خورشیدی رهبری وزارت امور داخله را تا پنج ماه پیش به‌عهده داشت همواره از اصلاحات در وزارت امور داخله اطمینان می‌داد و از برنامه‌هایی برای بسیج پولیس هم در عملی‌سازی قانون و هم در میدان‌های جنگ سخن می‌گفت.

اما نماینده‌گان مجلس می‌گویند که در یک سال گذشته از دست رفتن ولسوالی‌ها و به‌میان نیامدن اصلاحات در این وزارت نشان می‌دهند که برنامه‌های آقای اندارابی در عملی‌ساختن روند اصلاحات و بسیج پولیس در میدان‌های جنگ کارایی نداشتند.

حیات‌الله حیات که در اواخر سال پار هجری خورشیدی کارش را به‌حیث سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور داخله آغاز کرد سه ماه در این مقام ماند. او که پیشینه نظامی نداشت، به باور نظامیان، در اوضاعی که طالبان به سرعت در حال گرفتن ولسوالی‌های کشور بودند، برنامه‌ریزی منظم برای پولیس نداشت و این سبب شد که این نیروها از بخش‌های راهبردی عقب‌نشینی کنند.

عبدالستار میرزک وال که یک و نیم ماه پیش و در اوج جنگ‌ها به‌عنوان سرپرست و نامزد وزیر وزارت امور داخله گماشته شد، به باور برخی از اعضای مجلس، در مدیریت نیروهای پولیس در جنگ با طالبان و نیز برای آوردن اصلاحات در این وزارت کار چشم‌گیری انجام نداده‌است.

آقای میرزک وال در هنگام معرفی‌اش در وزارت داخله، گفت که برای او پذیرفتنی نیست که پس از این ولسوالی‌ها سقوط کنند؛ اما اکنون بیش از ۲۰۰ولسوالی بدست طالبان افتاده‌اند.

با این همه، وزارت امور داخله از تلاش‌ها برای عملی‌سازی برنامه‌های اصلاحی در این وزارت اطمینان می‌دهد.

میرویس ستانکزی، سخن‌گوی وزارت امور داخله بیان داشت: «حد اعظم هماهنگی با قوماندانان امنیه و خط اول جنگ وجود دارد. عملأ رهبری وزارت امور داخله در خط‌های جنگ حضور پیدا می‌کند.»

نظامیان پیشین می‌گویند که در بیشتر از یک سال گذشته در کنار نبود اصلاحات، وجود فساد اداری و مدیریت ناسالم در وزارت امور داخله، با عملی شدن ناقص برنامۀ توزیع معاشات سربازان پولیس، برخی از سربازان پولیس از ماه‌ها بدینسو نتوانسته اند که معاش شان را به دست بیاورند - معضلی که به باور نظامیان حتا بر انگیزه این نیروها در پیکار با طالبان اثرهای منفی داشته‌است.

هم‌رسانی کنید