Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

آغاز عملیات پاکسازی روستاهای نجراب از وجود طالبان

نیروهای دولتی وخیزش های مردمی در کاپیسا پس از تصرف مرکز ولسوالی نجراب، عملیات پاکسازی روستا به روستا را از وجود طلبان آغاز کرده اند.

نماینده گان کاپیسا در شورای ملی می گویند که به دلیل ناهماهنگی ها میان نیروهای دولتی و نیروهای محلی، نجراب به دست طالبان افتاده بود و نباید ناهماهنگی بار دیگر به سقوط دوباره نجراب منجر شود.

هرچند از افتادن مرکز ولسوالی کامدیش نورستان به دست طالبان خبر می رسد؛ اما وزارت دفاع ملی می گوید که این ولسوالی در تصرف نیروهای دولتی است.

حدود سه هفته پس از افتادن ولسوالی نجراب کاپیسا به دست طالبان، نیروهای ویژه ارتش در یک عملیات ویژه  این ولسوالی را پس گرفتند.

معین الدین سیال، فرمانده پولیس کاپیسا، گفت: «طالب همیشه دهشت می کند، همیشه مردم را آزار و اذیت می کند و خانه های مردم را هدف قرار می دهد.»

روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «عملیات اخیر خیلی نتیجه بخش بود و بسیار کوبنده بر دشمن بود. ولسوالی از وجود دشمن پاکسازی شد و فعلا نیروهای دولتی افغانستان با قوت کامل در آنجا حضور دارند.»

چگونگی افتادن و نیز پس گیری ولسوالی نجراب  با واکنش هایی روبه رو بوده است.

این نماینده کاپیسا می گوید که نباید ناهماهنگی میان نیروهای دولتی و خیزش های مردمی، بار دیگر به افتادن دوباره نجراب به دست طالبان منجر شود.

میرحیدر افضلی، مجلس نماینده گان از ولایت کاپیسا، گفت: «وقتی که مصرف ضایع می شود و ولسوالی ها گرفته می شود، ما در حفظش متاسفانه چالش داریم. امیدوار استیم که نجراب به چنین چالش رو به رو نشویم.»

در همین حال، درباره افتادن ولسوالی کامدیش نورستان گزارش های ضد ونقیض وجود دارد.

قمربانو، مجلس نماینده گان از نورستان، گفت: «کامدیش فعلا فعال است و اگر کامدیش سقوط کند خطر تمام نورستان امکان پذیر است.»

فقیرمحمد فقیر، وزیر داخله دوران حفیظ الله امین، گفت: «اگر این وضعیت دوام کند اکنون که است، من فکر می کنم در آینده با شرابط بد رو به رو می شویم.»

همزمان با این وزارت دفاع ملی می گوید که در یک شبانه روز گذشته  ۳۷۵ تن طالب در عملیات های نیروهای دولتی در بخش های کشور کشته و ۱۹۳ تن دیگر زخمی شدند؛ ادعای که طالبان آنرا نمی پذیرد.

آغاز عملیات پاکسازی روستاهای نجراب از وجود طالبان

یک نماینده کاپیسا می‌گوید که ناهماهنگی میان نیروهای دولتی و خیزش های مردمی، نباید بار دیگر به افتادن دوباره نجراب به دست طالبان منجر شود.

Thumbnail

نیروهای دولتی وخیزش های مردمی در کاپیسا پس از تصرف مرکز ولسوالی نجراب، عملیات پاکسازی روستا به روستا را از وجود طلبان آغاز کرده اند.

نماینده گان کاپیسا در شورای ملی می گویند که به دلیل ناهماهنگی ها میان نیروهای دولتی و نیروهای محلی، نجراب به دست طالبان افتاده بود و نباید ناهماهنگی بار دیگر به سقوط دوباره نجراب منجر شود.

هرچند از افتادن مرکز ولسوالی کامدیش نورستان به دست طالبان خبر می رسد؛ اما وزارت دفاع ملی می گوید که این ولسوالی در تصرف نیروهای دولتی است.

حدود سه هفته پس از افتادن ولسوالی نجراب کاپیسا به دست طالبان، نیروهای ویژه ارتش در یک عملیات ویژه  این ولسوالی را پس گرفتند.

معین الدین سیال، فرمانده پولیس کاپیسا، گفت: «طالب همیشه دهشت می کند، همیشه مردم را آزار و اذیت می کند و خانه های مردم را هدف قرار می دهد.»

روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع ملی، گفت: «عملیات اخیر خیلی نتیجه بخش بود و بسیار کوبنده بر دشمن بود. ولسوالی از وجود دشمن پاکسازی شد و فعلا نیروهای دولتی افغانستان با قوت کامل در آنجا حضور دارند.»

چگونگی افتادن و نیز پس گیری ولسوالی نجراب  با واکنش هایی روبه رو بوده است.

این نماینده کاپیسا می گوید که نباید ناهماهنگی میان نیروهای دولتی و خیزش های مردمی، بار دیگر به افتادن دوباره نجراب به دست طالبان منجر شود.

میرحیدر افضلی، مجلس نماینده گان از ولایت کاپیسا، گفت: «وقتی که مصرف ضایع می شود و ولسوالی ها گرفته می شود، ما در حفظش متاسفانه چالش داریم. امیدوار استیم که نجراب به چنین چالش رو به رو نشویم.»

در همین حال، درباره افتادن ولسوالی کامدیش نورستان گزارش های ضد ونقیض وجود دارد.

قمربانو، مجلس نماینده گان از نورستان، گفت: «کامدیش فعلا فعال است و اگر کامدیش سقوط کند خطر تمام نورستان امکان پذیر است.»

فقیرمحمد فقیر، وزیر داخله دوران حفیظ الله امین، گفت: «اگر این وضعیت دوام کند اکنون که است، من فکر می کنم در آینده با شرابط بد رو به رو می شویم.»

همزمان با این وزارت دفاع ملی می گوید که در یک شبانه روز گذشته  ۳۷۵ تن طالب در عملیات های نیروهای دولتی در بخش های کشور کشته و ۱۹۳ تن دیگر زخمی شدند؛ ادعای که طالبان آنرا نمی پذیرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره