Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نُه‌صدهزار تن در نتیجۀ جنگ‌های سه ماه گذشته بیجا شده‌اند

یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نشان می‌دهند که در نتیجۀ جنگ در سه ماه گذشته در کشور، بیش از نُه‌صد هزار تن مجبور شده‌اند خانه‌های شان را ترک کنند.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، بیجاشده‌گان جنگ در سه ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه ۷۴درصد افزایش یافته‌است.

بنفشه یعقوبی، عضو کمیسیون مستقل‌ حقوق‌بشر که امروز چهارشنبه گزارش این کمیسیون را ارایه می‌کرد، گفت که در حدود ۷۰ درصد بیجا شده‌گان در محل‌هایی زنده‌گی می‌کنند که هنوز ناامن استند و زنده‌گی شان در خطر است.

بانو یعقوبی در این باره افزود: «در یک ماه یعنی از هفده جوزا تا هفده سرطان ۳۲۲۸۴ خانواده بیجا شده‌اند که این آمار تکان دهنده‌ است.»

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که آتش‌بس کنند و بیش از این مردم را آواره نسازند.

هفتۀ پیش، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز در گزارشی گفت که تلفات غیرنظامیان در افغانستان ۴۷درصد افزایش یافته‌است.

شماری از باشنده‌گان کندز که در بدلیل نبردها خانه‌های شان را ترک کرده‌اند، از طرف‌های درگیر می‌خواهند که آتش‌بس کنند.

لیلما که باشنده ولسوالی امام صاحب کندز است، بیش از دو ماه می‌شود که به‌علت جنگ خانه‌اش را رها کرده و آواره شهر کندز شده‌است.

او می‌گوید شوهرش در حمله طالبان بر ولسوالی امام صاحب کشته شد و اکنون با فرزندانش در وضع بدی به‌سر می‌برد: «سرپناه ندارم. بعضی وقت‌ها گشنه و تشنه با اولادهایم وقتم را سپری می‌کنم.»

عبدالمطلب، بیجا شدۀ دیگر جنگ در کندز نیز افزود: «دو سه ماه می‌شود که آواره شده‌‎ام، هیچ چیز ندارم.»

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که روند رسیده‌گی به خانواده‌های بیجا شده در ولایت‌هایی‌که این خانواده‌ها مسکن گزین شده‌اند آغاز شده‌است و در جریان دو ماه به پنجاه هزار خانواده کمک شده‌است.

نُه‌صدهزار تن در نتیجۀ جنگ‌های سه ماه گذشته بیجا شده‌اند

شماری از باشنده‌گان کندز که در بدلیل نبردها خانه‌های شان را ترک کرده‌اند، از طرف‌های درگیر می‌خواهند که آتش‌بس کنند.

تصویر بندانگشتی

یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نشان می‌دهند که در نتیجۀ جنگ در سه ماه گذشته در کشور، بیش از نُه‌صد هزار تن مجبور شده‌اند خانه‌های شان را ترک کنند.

بربنیاد آمارهای کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، بیجاشده‌گان جنگ در سه ماه گذشته در مقایسه با زمان مشابه ۷۴درصد افزایش یافته‌است.

بنفشه یعقوبی، عضو کمیسیون مستقل‌ حقوق‌بشر که امروز چهارشنبه گزارش این کمیسیون را ارایه می‌کرد، گفت که در حدود ۷۰ درصد بیجا شده‌گان در محل‌هایی زنده‌گی می‌کنند که هنوز ناامن استند و زنده‌گی شان در خطر است.

بانو یعقوبی در این باره افزود: «در یک ماه یعنی از هفده جوزا تا هفده سرطان ۳۲۲۸۴ خانواده بیجا شده‌اند که این آمار تکان دهنده‌ است.»

کمیسیون مستقل حقوق‌بشر، از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد که آتش‌بس کنند و بیش از این مردم را آواره نسازند.

هفتۀ پیش، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) نیز در گزارشی گفت که تلفات غیرنظامیان در افغانستان ۴۷درصد افزایش یافته‌است.

شماری از باشنده‌گان کندز که در بدلیل نبردها خانه‌های شان را ترک کرده‌اند، از طرف‌های درگیر می‌خواهند که آتش‌بس کنند.

لیلما که باشنده ولسوالی امام صاحب کندز است، بیش از دو ماه می‌شود که به‌علت جنگ خانه‌اش را رها کرده و آواره شهر کندز شده‌است.

او می‌گوید شوهرش در حمله طالبان بر ولسوالی امام صاحب کشته شد و اکنون با فرزندانش در وضع بدی به‌سر می‌برد: «سرپناه ندارم. بعضی وقت‌ها گشنه و تشنه با اولادهایم وقتم را سپری می‌کنم.»

عبدالمطلب، بیجا شدۀ دیگر جنگ در کندز نیز افزود: «دو سه ماه می‌شود که آواره شده‌‎ام، هیچ چیز ندارم.»

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که روند رسیده‌گی به خانواده‌های بیجا شده در ولایت‌هایی‌که این خانواده‌ها مسکن گزین شده‌اند آغاز شده‌است و در جریان دو ماه به پنجاه هزار خانواده کمک شده‌است.

هم‌رسانی کنید