Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

بزرگان قوم در کندهار در قطع‌نامه‌یی خواهان مهار جنگ شدند

در پی گسترش جنگ دامنۀ جنک به شهرهای کشور، شماری از بزرگان قوم در کندهار با صدور یک قطع‌نامه از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که جنگ کنونی در افغانستان را مهار و از بدتر شدن اوضاع در افغانستان جلوگیری کند.

در قطع‌نامه بزرگان قوم در کندهار آمده‌است که جنگ افغانستان ریشه در بیرون از افغانستان دارد و کشورهای همسایه به‌گونۀ عملی در جنگ افغانستان دخیل اند.

سید یعقوب آغا، یکی از بزرگان قوم در کندهار گفت: «سر هر مسؤول و بزرگ صدا می‌کنیم که از لوی کندهار دفاع کند، نه تنها از ولایت کندهار.»

جلوگیری از دو دسته‌گی میان حکومت، رهبران و چهره‌های پرنفوذ سیاسی از موضوعاتی دیگر این قطع‌نامۀ بزرگان قومی کندهار است.

در بخش دیگری از قطع‌نامه، هشدار داده شده‌است که اگر مردم و رهبران سیاسی در برابر طالبان بسیج نشوند اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

محمد حق حقمل، بزرگ قوم در کندهار بیان داشت: «ما نمی‌خواهیم که تجربۀ گذشته دوباره تکرار شود. به‌گونۀ مثال، سقوط دولت نجیب و پایان قدرت مجاهدین که باعث شد نظام در افغانستان ازبین برود.»

نیک محمد جرأت، مشاور رییس‌جمهور در امور مردمی نیز افزود: «جنگ نیابتی که به رهبری بیرونی‌ها بر سر افغان‌ها روان است با جدیت نکوهش می‌کنیم و در برابر آن می‌ایستیم.»

نزدیک به یک ماه است که جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در حومه‌های شهر کندهار ادامه دارد.

بزرگان قوم در کندهار در قطع‌نامه‌یی خواهان مهار جنگ شدند

در قطع‌نامه بزرگان قوم در کندهار آمده‌است که جنگ افغانستان ریشه در بیرون از افغانستان دارد و کشورهای همسایه به‌گونۀ عملی در جنگ افغانستان دخیل اند.

تصویر بندانگشتی

در پی گسترش جنگ دامنۀ جنک به شهرهای کشور، شماری از بزرگان قوم در کندهار با صدور یک قطع‌نامه از سازمان ملل متحد خواسته‌اند که جنگ کنونی در افغانستان را مهار و از بدتر شدن اوضاع در افغانستان جلوگیری کند.

در قطع‌نامه بزرگان قوم در کندهار آمده‌است که جنگ افغانستان ریشه در بیرون از افغانستان دارد و کشورهای همسایه به‌گونۀ عملی در جنگ افغانستان دخیل اند.

سید یعقوب آغا، یکی از بزرگان قوم در کندهار گفت: «سر هر مسؤول و بزرگ صدا می‌کنیم که از لوی کندهار دفاع کند، نه تنها از ولایت کندهار.»

جلوگیری از دو دسته‌گی میان حکومت، رهبران و چهره‌های پرنفوذ سیاسی از موضوعاتی دیگر این قطع‌نامۀ بزرگان قومی کندهار است.

در بخش دیگری از قطع‌نامه، هشدار داده شده‌است که اگر مردم و رهبران سیاسی در برابر طالبان بسیج نشوند اوضاع از این هم بدتر خواهد شد.

محمد حق حقمل، بزرگ قوم در کندهار بیان داشت: «ما نمی‌خواهیم که تجربۀ گذشته دوباره تکرار شود. به‌گونۀ مثال، سقوط دولت نجیب و پایان قدرت مجاهدین که باعث شد نظام در افغانستان ازبین برود.»

نیک محمد جرأت، مشاور رییس‌جمهور در امور مردمی نیز افزود: «جنگ نیابتی که به رهبری بیرونی‌ها بر سر افغان‌ها روان است با جدیت نکوهش می‌کنیم و در برابر آن می‌ایستیم.»

نزدیک به یک ماه است که جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در حومه‌های شهر کندهار ادامه دارد.

هم‌رسانی کنید