Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر پرسش برانگیر سرپرست وزارت مالیه به بیرون از کشور

منابع به طلوع نیوز می گوید که  خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه به علت فشارهای ارگ کارش را ترک کرده و به بیرون از کشور رفته است.

منابع تایید می کنند که او دوباره به کشور بر نمی گردد.

وزارت مالیه در این باره چیزی نمی گوید اما در یک مکتوبی که از آدرس این وزارت پخش شده آمده است که خالد پاینده به علت کار به بیرون از کشور رفته است و اکنون به جای وی عالم شاه ابراهیمی معین گمرک های وزارت مالیه از این وزارت سرپرست می کنند.

شماری از نماینده گان مردم می گوید که او در حالی این وزارت را ترک کرده که نه بندر مهم و درآمد زا به دست طالبان افتاده و درامدهای حکومت بیش از پنجاه درصدی کاهش یافته است.

این منابع می گویند که آقای پاینده به کشور بر نمی گردد.

زلمی نوری، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان، گفت: «در اطراف رییس جمهور کسانی استند که تلاش می کنند افراد نفوذی خود را در وزارت مالیه جا به جا کنند تعیینات از اطراف رییس جمهور می شود.»

در همین حال این مکتوب وزارت مالیه نشان میدهد که آقای پاینده دو رو پیش درخواست کرده که به بیرون از کشور میرود و به جای وی عالم شاه ابراهیمی معین گمرکات این وزارت چون سرپرست گماشته شده است.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان، گفت: «گماشتن ها در وزارت مالیه و بسیاری از پست هایی که دارای عواید و درامد بوده و زمینه های فساد را داشته این ها متاسفانه برنامه ریزی شده و بسیار عمیق و دارای بسیار تبعات ویران گر برای اقتصاد کشور است.»

شماری از بازرگانان می گویند که آقای پاینده در حالی کشور را ترک کرده است که با گسترش حمله های طالبان نه بندر و گمرک درآمد زای کشور به دست طالبان افتاده و عواید کشور کاهش بیش از پنجاه درصدی داشته است.

خانجان الکوزی، معاون اتاق های افغانستان، گفت: «شش بندر که یک تعدادش بسیار عمده است که دولت از دست داده و بنادری که تورخم  حیران است آقینه است و بسیار مهم است و غلام و انگور اده به دست دولت است.»

وزارت مالیه در این باره چیزی نمی گوید اما شماری از اعضای مجلس نماینده گان به این باور اند که که برخورد های سیاسی در گماشتن وزیران و سرپرستان برای وزارت مالیه سبب شده است که بسیاری از عواید حکومت پیش از آن که طالبان بر شماری از گمرک ها و بندرهای کشور ملسط شوند نیز حیف و میل شوند.

سفر پرسش برانگیر سرپرست وزارت مالیه به بیرون از کشور

منابع می‌گویند که خالد پاینده به علت فشارهای ارگ کارش را ترک کرده و به بیرون از کشور رفته است.

تصویر بندانگشتی

منابع به طلوع نیوز می گوید که  خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه به علت فشارهای ارگ کارش را ترک کرده و به بیرون از کشور رفته است.

منابع تایید می کنند که او دوباره به کشور بر نمی گردد.

وزارت مالیه در این باره چیزی نمی گوید اما در یک مکتوبی که از آدرس این وزارت پخش شده آمده است که خالد پاینده به علت کار به بیرون از کشور رفته است و اکنون به جای وی عالم شاه ابراهیمی معین گمرک های وزارت مالیه از این وزارت سرپرست می کنند.

شماری از نماینده گان مردم می گوید که او در حالی این وزارت را ترک کرده که نه بندر مهم و درآمد زا به دست طالبان افتاده و درامدهای حکومت بیش از پنجاه درصدی کاهش یافته است.

این منابع می گویند که آقای پاینده به کشور بر نمی گردد.

زلمی نوری، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده گان، گفت: «در اطراف رییس جمهور کسانی استند که تلاش می کنند افراد نفوذی خود را در وزارت مالیه جا به جا کنند تعیینات از اطراف رییس جمهور می شود.»

در همین حال این مکتوب وزارت مالیه نشان میدهد که آقای پاینده دو رو پیش درخواست کرده که به بیرون از کشور میرود و به جای وی عالم شاه ابراهیمی معین گمرکات این وزارت چون سرپرست گماشته شده است.

عارف رحمانی، عضو مجلس نماینده گان، گفت: «گماشتن ها در وزارت مالیه و بسیاری از پست هایی که دارای عواید و درامد بوده و زمینه های فساد را داشته این ها متاسفانه برنامه ریزی شده و بسیار عمیق و دارای بسیار تبعات ویران گر برای اقتصاد کشور است.»

شماری از بازرگانان می گویند که آقای پاینده در حالی کشور را ترک کرده است که با گسترش حمله های طالبان نه بندر و گمرک درآمد زای کشور به دست طالبان افتاده و عواید کشور کاهش بیش از پنجاه درصدی داشته است.

خانجان الکوزی، معاون اتاق های افغانستان، گفت: «شش بندر که یک تعدادش بسیار عمده است که دولت از دست داده و بنادری که تورخم  حیران است آقینه است و بسیار مهم است و غلام و انگور اده به دست دولت است.»

وزارت مالیه در این باره چیزی نمی گوید اما شماری از اعضای مجلس نماینده گان به این باور اند که که برخورد های سیاسی در گماشتن وزیران و سرپرستان برای وزارت مالیه سبب شده است که بسیاری از عواید حکومت پیش از آن که طالبان بر شماری از گمرک ها و بندرهای کشور ملسط شوند نیز حیف و میل شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره