Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

استانکزی: رای‌زنی‌ها برای ایجاد یک حکومت همه‌شمول ادامه دارد

شیر محمد عباس استانکزی، یک عضو ارشد دفتر سیاسی طالبان در قطر، می‌گوید که رای‌زنی‌ها برای ایجاد یک حکومت همه‌شمول ادامه دارد.

استانکزی که دیروز از رادیو تلویزیون ملی افغانستان صحب می‌کرد، می‌گوید که در حکومت جدید تمام مردم افغانستان از اقوام و اقشار گونه‌گون شامل خواهند بود.

استانکزی گفت: «اکنون رهبری طالبان با اقوام، گروه‌های سیاسی، و در سطح امارت اسلامی مشغول رای‌زنی است تا یک حکومتی به وجود بیاید که هم در داخل افغانستان و هم در خارج افغانستان محبوبیت داشته باشد و به رسمیت شناخته شود.»

به گفته آقای استانکزی، رسیدن به آبادی و پیشرفت در صورتی ممکن است که تمام مردم با هم همکاری کنند.

وی گفت: «امارت اسلامی افغانستان متعهد است که در چوکات نظام اسلامی آینده یک حکومتی به وجود آید که تمام اقوام و اقشار در آن شامل باشند.»

استانکزی از تمام مردم افغانستان، زنان و مردان، ‌می‌خواهد که برای ایجاد یک حکومت و رسیدن به صلح دایمی و آبادی افغانستان دست به دست هم بدهند. وی گفت همان‌گونه که از زمان سقوط حکومت پیشین تاکنون جنگی در افغانستان صورت نگرفته است، مردم باید با هم همکاری نمایند تا از بروز جنگ جلوگیری شود.

استانکزی همچنان از نیروهای طالبان خواست که به زندگی شخصی مردم کاری نداشته باشند و به کسی آزار نرسانند.

وی به نیروهای طالبان گفت که: «کوشش کنید با مردم مظلوم افغانستان که در چهل سال جنگ مشکلات زیادی را متحمل شده‌اند، مانند یک برادر مهربان همرای شان برخورد کنید؛ همانگونه که رهبری امارت امر کرده است که مجاهدین به خانه هیچ کسی داخل نشود و به زندگی شخصی هیچ کسی مداخله نکند.»

وی همچنان از کسانی‌که کشور را ترک کرده‌اند خواست که به کشور شان برگردند و وظایف پیشین شان را از سر بگیرند.

استانکزی گفت: «من بالای تمام کسانی‌که که پس از سقوط نظام پیشین کشور را ترک کرده‌اند صدا می‌زنم که به کشور شان برگردند و وظایف پیشین شان را از سر بگیرند. ما به تمام آن‌ها و استعدادهای شان نیاز داریم تا افغانستان را بسازیم.»

استانکزی همچنان به مردم اطمینان داد که نگران نباشند و کشور را ترک نکنند. به گفته استانکزی، مردم نباید نگران امنیت شان باشند، چون عفو عمومی اعلام شده است و این عفو عمومی تطبیق می‌گردد.  

استانکزی: رای‌زنی‌ها برای ایجاد یک حکومت همه‌شمول ادامه دارد

طالبان می‌گویند که آنان متعهد استند تا یک نظام همه‌شمول در افغانستان به وجود بیاید و تمام مردم افغانستان از اقشار مختلف در آن شامل باشند.  

Thumbnail

شیر محمد عباس استانکزی، یک عضو ارشد دفتر سیاسی طالبان در قطر، می‌گوید که رای‌زنی‌ها برای ایجاد یک حکومت همه‌شمول ادامه دارد.

استانکزی که دیروز از رادیو تلویزیون ملی افغانستان صحب می‌کرد، می‌گوید که در حکومت جدید تمام مردم افغانستان از اقوام و اقشار گونه‌گون شامل خواهند بود.

استانکزی گفت: «اکنون رهبری طالبان با اقوام، گروه‌های سیاسی، و در سطح امارت اسلامی مشغول رای‌زنی است تا یک حکومتی به وجود بیاید که هم در داخل افغانستان و هم در خارج افغانستان محبوبیت داشته باشد و به رسمیت شناخته شود.»

به گفته آقای استانکزی، رسیدن به آبادی و پیشرفت در صورتی ممکن است که تمام مردم با هم همکاری کنند.

وی گفت: «امارت اسلامی افغانستان متعهد است که در چوکات نظام اسلامی آینده یک حکومتی به وجود آید که تمام اقوام و اقشار در آن شامل باشند.»

استانکزی از تمام مردم افغانستان، زنان و مردان، ‌می‌خواهد که برای ایجاد یک حکومت و رسیدن به صلح دایمی و آبادی افغانستان دست به دست هم بدهند. وی گفت همان‌گونه که از زمان سقوط حکومت پیشین تاکنون جنگی در افغانستان صورت نگرفته است، مردم باید با هم همکاری نمایند تا از بروز جنگ جلوگیری شود.

استانکزی همچنان از نیروهای طالبان خواست که به زندگی شخصی مردم کاری نداشته باشند و به کسی آزار نرسانند.

وی به نیروهای طالبان گفت که: «کوشش کنید با مردم مظلوم افغانستان که در چهل سال جنگ مشکلات زیادی را متحمل شده‌اند، مانند یک برادر مهربان همرای شان برخورد کنید؛ همانگونه که رهبری امارت امر کرده است که مجاهدین به خانه هیچ کسی داخل نشود و به زندگی شخصی هیچ کسی مداخله نکند.»

وی همچنان از کسانی‌که کشور را ترک کرده‌اند خواست که به کشور شان برگردند و وظایف پیشین شان را از سر بگیرند.

استانکزی گفت: «من بالای تمام کسانی‌که که پس از سقوط نظام پیشین کشور را ترک کرده‌اند صدا می‌زنم که به کشور شان برگردند و وظایف پیشین شان را از سر بگیرند. ما به تمام آن‌ها و استعدادهای شان نیاز داریم تا افغانستان را بسازیم.»

استانکزی همچنان به مردم اطمینان داد که نگران نباشند و کشور را ترک نکنند. به گفته استانکزی، مردم نباید نگران امنیت شان باشند، چون عفو عمومی اعلام شده است و این عفو عمومی تطبیق می‌گردد.  

هم‌رسانی کنید