تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید آگاهان بر جلوگیری از تکرار «اشتباهات نشست بُن»

برخی از سیاست‌گران در کشور می‌گویند که اگر به طالبان و حزب اسلامی در کنفرانس بن جا داده می شد، افغانستان دوباره به میدان جنگ مبدل نمی‌شد.

از سویی هم، برخی‌ها به نیت امریکا در افغانستان به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند که با آن‌که خون هزاران تن در افغانستان ریختانده شد، اما جنگ‌ها در کشور پایان نیافتند.

برخی از سیاست‌گران در کشور می‌گویند که اگر به طالبان و حزب اسلامی در کنفرانس بن جا داده می شد، افغانستان دوباره به میدان جنگ مبدل نمی‌شد.

نشست جهانی بُن به روز بیست و یکم ماه نوامبر سال دوهزار ویک میلادی به هدف پر کردن خلای قدرت پس از سرنگون شدن حکومت طالبان در آلمان برگزار شد. نماینده‌گان تمامی جریان‌های سیاسی به جز از نماینده‌گان طالبان و حزب اسلامی در این نشست شرکت داشتند.

آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند عدم حضور نماینده‌گان طالبان و حزب اسلامی در نشست بُن منجر به این شد که افغانستان آهسته آهسته به بی‌ثباتی برود و میدان‌های نبرد در کشور شعله‌ور شدند.

سید اسحق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان دراین باره گفت: «همان وقت به زلمی خلیلزاد گفتم که طالبان و حزب اسلامی را در نشست بُن دعوت کنید. گفتند که آن‌ها نمی‌آیند.» 

از سوی دیگر آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که پس از اعلام حکومت تازه از سوی طالبان تکرار اشتباهات بُن هنوزهم احساس می‌شود. این آگاهان به طالبان پشینهاد می‌کنند تا در حکومت شان به همه اقوام و جریان‌های سیاسی جا بدهند.

عبدالحی صحر، خبرنگار آزاد در کانادا، گفت: «در نشست بُن طالبان به حیث یک گروه مخالف شامل نشدند. حالا هم طالبان کابینه‌ی را اعلام کردند که برای بسیاری افغان‌ها و سیاسون قابل قبول نیست. همچنان برای جامعه جهانی نیز قابل  قبول نیست.»

شفیق الله، استاد دانشگاه کابل، گفت: «نقش آقای خلیلزاد بسیار کلان بود در نشست بُن، او یک قشر کلان افغانستان را از اشتراک در این نشست محروم ساخت.»

از سویی هم باورها بر این استند که پس از برگزاری کنفرانس بُن، مقام‌های پیشین آنچه را که برای تامین صلح در کشورلازم بود، انجام ندادند. شهروندان کشور از طالبان می‌خواهند که نشست ناکام بُن را تکرار نکنند و در حکومت شان تمام اقوام و جریان‌های سیاسی را جا بدهند.

نورالله، باشنده کابل به طلوع‌نیور گفت: «حکومتی که قرار شد در نشست بُن ساخته شود، برای افغانستان کار نکرد.»

شهروندان کشور می‌گویند که ایجاد حکومت همه شمول تنها راه برای پایان نبردها در کشور است، آنان از طالبان می‌خواهند تا از بهر ایجاد یک حکومت همه شمول در های گفت‌وگوها را با مخالفان سیاسی شان باز نگه دارند.

تأکید آگاهان بر جلوگیری از تکرار «اشتباهات نشست بُن»

از سویی هم، برخی‌ها به نیت امریکا در افغانستان به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند که با آن‌که خون هزاران تن در افغانستان ریختانده شد، اما جنگ‌ها در کشور پایان نیافتند.

Thumbnail

برخی از سیاست‌گران در کشور می‌گویند که اگر به طالبان و حزب اسلامی در کنفرانس بن جا داده می شد، افغانستان دوباره به میدان جنگ مبدل نمی‌شد.

از سویی هم، برخی‌ها به نیت امریکا در افغانستان به دیده شک می‌نگرند و می‌گویند که با آن‌که خون هزاران تن در افغانستان ریختانده شد، اما جنگ‌ها در کشور پایان نیافتند.

برخی از سیاست‌گران در کشور می‌گویند که اگر به طالبان و حزب اسلامی در کنفرانس بن جا داده می شد، افغانستان دوباره به میدان جنگ مبدل نمی‌شد.

نشست جهانی بُن به روز بیست و یکم ماه نوامبر سال دوهزار ویک میلادی به هدف پر کردن خلای قدرت پس از سرنگون شدن حکومت طالبان در آلمان برگزار شد. نماینده‌گان تمامی جریان‌های سیاسی به جز از نماینده‌گان طالبان و حزب اسلامی در این نشست شرکت داشتند.

آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند عدم حضور نماینده‌گان طالبان و حزب اسلامی در نشست بُن منجر به این شد که افغانستان آهسته آهسته به بی‌ثباتی برود و میدان‌های نبرد در کشور شعله‌ور شدند.

سید اسحق گیلانی، رییس نهضت همبستگی ملی افغانستان دراین باره گفت: «همان وقت به زلمی خلیلزاد گفتم که طالبان و حزب اسلامی را در نشست بُن دعوت کنید. گفتند که آن‌ها نمی‌آیند.» 

از سوی دیگر آگاهان مسایل سیاسی می‌گویند که پس از اعلام حکومت تازه از سوی طالبان تکرار اشتباهات بُن هنوزهم احساس می‌شود. این آگاهان به طالبان پشینهاد می‌کنند تا در حکومت شان به همه اقوام و جریان‌های سیاسی جا بدهند.

عبدالحی صحر، خبرنگار آزاد در کانادا، گفت: «در نشست بُن طالبان به حیث یک گروه مخالف شامل نشدند. حالا هم طالبان کابینه‌ی را اعلام کردند که برای بسیاری افغان‌ها و سیاسون قابل قبول نیست. همچنان برای جامعه جهانی نیز قابل  قبول نیست.»

شفیق الله، استاد دانشگاه کابل، گفت: «نقش آقای خلیلزاد بسیار کلان بود در نشست بُن، او یک قشر کلان افغانستان را از اشتراک در این نشست محروم ساخت.»

از سویی هم باورها بر این استند که پس از برگزاری کنفرانس بُن، مقام‌های پیشین آنچه را که برای تامین صلح در کشورلازم بود، انجام ندادند. شهروندان کشور از طالبان می‌خواهند که نشست ناکام بُن را تکرار نکنند و در حکومت شان تمام اقوام و جریان‌های سیاسی را جا بدهند.

نورالله، باشنده کابل به طلوع‌نیور گفت: «حکومتی که قرار شد در نشست بُن ساخته شود، برای افغانستان کار نکرد.»

شهروندان کشور می‌گویند که ایجاد حکومت همه شمول تنها راه برای پایان نبردها در کشور است، آنان از طالبان می‌خواهند تا از بهر ایجاد یک حکومت همه شمول در های گفت‌وگوها را با مخالفان سیاسی شان باز نگه دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره