Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

نگرانی مردم و کارمندان از بسته ماندن نهادهای دولتی

شماری از کارمندان نهادهای دولتی و شهروندان کشور می‌گویند که پرداخت نشدن معاشات و فعال نشدن برخی از ادارات دولتی به یکی از نگرانی‌های جدی برای آنان مبدل شده است.

در این میان، گیتی یک آموزگار در یکی از مکتب‌های دولتی کابل، می‌گوید که نزدیک به دو ماه می‌شود که تنخوا نگرفته است و با چالش جدی اقتصادی روبرو است.

گیتی می‌گوید یک هفته پس از سقوط حکومت پیشین به وظیفه اش برگشته است؛ اما هنوز از پرداخت حقوق شان خبری نیست. او به طلوع‌نیوز گفت: «نزدیک به دو ماه می‌شود که معاش دریافت نکردم. با مشکلات اقتصادی روبرو استم. معلمینی که در مکتب ما هستند، همه نان‌آور خانواده شان هستند.»

فعال نبودن برخی از نهادهای دولتی نیز از چالش های دیگر شهروندان کشور است. متوقف بودن اداره توزیع شناسنامه‌ها به چالش های برخی از شهروندان کشور افزوده است.

شماری از باشنده گان کابل که برای گرفتن شناس نامه مراجعه کرده اند، می‌گویند که بیش از یک ماه می‌شود که در انتظار گرفتن شناسنامه برقی استند. عنایت الله، باشنده کابل گفت: «می‌خواهم شناس‌نامه بگیرم. می‌گویند شروع نشده. خواهش می‌کنم تا روند توزیع را آغاز کنند.»

درهمین حال یکی از مسوولان این ریاست، می‌گویند که شناسنامه های که پیش از این چاپ شده اند،  توزیع آن هفته آینده آغاز خواهد شد.

حضرت محمد، یکی از مسوولان ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس گفت: «ما فعلن کارها را شروع کردیم وشناسنامه های که چاپ شده اند، روز شنبه توزیع می‌شوند.»

ازسوی دیگر رییس الوزرای کابینه سرپرست در نشست روز چهارشنبه به سرپرستان وزیران و نهادهای دیگر حکومتی دستور داده است که بخاطر انجام کارهای شان توجه جدی کنند.

سعید خوستی، عضو کمیسیون فرهنگی گفت: «در مورد معاشات هم پیشرفت شده است. درآینده شاهد پیشرفت های زیادی خواهیم بود.»

شهروندان کشور می‌گویند که اگر ادارات دولتی فعال شوند، اوضاع اقتصادی کارمندان دولت و کسبه کاران نیز بهتر خواهد شد.

نگرانی مردم و کارمندان از بسته ماندن نهادهای دولتی

شهروندان کشور می‌گویند که اگر ادارات دولتی فعال شوند، اوضاع اقتصادی کارمندان دولت و کسبه کاران نیز بهتر خواهد شد.

Thumbnail

شماری از کارمندان نهادهای دولتی و شهروندان کشور می‌گویند که پرداخت نشدن معاشات و فعال نشدن برخی از ادارات دولتی به یکی از نگرانی‌های جدی برای آنان مبدل شده است.

در این میان، گیتی یک آموزگار در یکی از مکتب‌های دولتی کابل، می‌گوید که نزدیک به دو ماه می‌شود که تنخوا نگرفته است و با چالش جدی اقتصادی روبرو است.

گیتی می‌گوید یک هفته پس از سقوط حکومت پیشین به وظیفه اش برگشته است؛ اما هنوز از پرداخت حقوق شان خبری نیست. او به طلوع‌نیوز گفت: «نزدیک به دو ماه می‌شود که معاش دریافت نکردم. با مشکلات اقتصادی روبرو استم. معلمینی که در مکتب ما هستند، همه نان‌آور خانواده شان هستند.»

فعال نبودن برخی از نهادهای دولتی نیز از چالش های دیگر شهروندان کشور است. متوقف بودن اداره توزیع شناسنامه‌ها به چالش های برخی از شهروندان کشور افزوده است.

شماری از باشنده گان کابل که برای گرفتن شناس نامه مراجعه کرده اند، می‌گویند که بیش از یک ماه می‌شود که در انتظار گرفتن شناسنامه برقی استند. عنایت الله، باشنده کابل گفت: «می‌خواهم شناس‌نامه بگیرم. می‌گویند شروع نشده. خواهش می‌کنم تا روند توزیع را آغاز کنند.»

درهمین حال یکی از مسوولان این ریاست، می‌گویند که شناسنامه های که پیش از این چاپ شده اند،  توزیع آن هفته آینده آغاز خواهد شد.

حضرت محمد، یکی از مسوولان ریاست عمومی ثبت و احوال نفوس گفت: «ما فعلن کارها را شروع کردیم وشناسنامه های که چاپ شده اند، روز شنبه توزیع می‌شوند.»

ازسوی دیگر رییس الوزرای کابینه سرپرست در نشست روز چهارشنبه به سرپرستان وزیران و نهادهای دیگر حکومتی دستور داده است که بخاطر انجام کارهای شان توجه جدی کنند.

سعید خوستی، عضو کمیسیون فرهنگی گفت: «در مورد معاشات هم پیشرفت شده است. درآینده شاهد پیشرفت های زیادی خواهیم بود.»

شهروندان کشور می‌گویند که اگر ادارات دولتی فعال شوند، اوضاع اقتصادی کارمندان دولت و کسبه کاران نیز بهتر خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره