تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید آگاهان بانکداری بر بیرون ساختن سریع ذخایر ارزی از انجماد

سرپرست پیشین بانک مرکزی در یک نشست مجازی با نماینده‌گان شماری از بانک‌ها و مسوولان پیشین وزارت مالیه، از کابینه سرپرست و ایالات متحده امریکا می‌خواهد که برای حل بحران کنونی در کشور روی بیرون شدن ذخایر ارزی کشور از انجماد کار کنند.

واحد الله نوشیر، سرپرست پیشین بانک مرکزی می‌گوید که در کوتاه مدت برای ثبات افغانی در بازارها، جهان باید کمک‌های تازه یک عشاریه دو میلیارد دالری که به افغانستان تعهد شده است را از راه بانک‌ها به افغانستان واریز کند.

نوشیر گفت: «ذخایر ارزی به سه هدف هستند که نزد بانک مرکزی می‌باشد. اول برای سیالیت بانک‌ها است، دوم برای تامین مصوونیت نقدینگی بانک‌ها، و سوم آن برای کمایی مفاد است که با سرمایه گذاری آن در بیرون مفاد بدست میاید که این موضوع سوم بسیار مهم نیست، اما اول و دوم اهداف اساسی آن است.»

از سویی هم، شماری از آگاهای بخش بانکداری با نگرانی از اوضاع کنونی می‌گویند که در حال حاضر مشکلات بانکداری سبب رکود اقتصاد و فعالیت‌های بازرگانی در کشور شده اند.

آنان می‌گویند که بدون فعالیت بانک‌های کشور و با بسته بودن سیستم دادوستدهای پولی با جهان، تمام فعالیت‌های بازرگانی در کشور متوقف استند.

شرکت کننده‌گان این نشست هشدار می‌دهند که ادامه وضع کنونی، دست آوردهای بیست سال گذشته در نظام بانکی و سرمایه گذاری کشور را نابود خواهد کرد.

سید مبین شاه، معین پیشین وزارت مالیه، گفت: «ذخایر ارزی افغانستان برای بانک‌ها و تداوم کار بازرگانی در کشور مهم استند. شما می‌دانید که در حال حاضر بازرگانان ما حساب‌های‌شان بسته استند و برای کاروبار شان نیاز دارند این حساب‌ها باز شوند.»

شماری از آگاهان بخش بانکداری می‌گویند که در حدود دو میلیارد دالر پول‌های بانک‌ها در حال حاضر نزد بانک مرکزی و بانک‌های خارجی  هستند که در صورت نرسیدن آن، بانک‌ها قادر به پرداخت پول مردم نخواهند بود.

خسرو ضیا، رییس پیشین بانک ملی، گفت: «بانک‌ها در حال حاضر سخت با کمبود سیالیت روبرواند و این روند اگر ادامه پیدا کند این بانک‌ها قادر به پرداخت سپرده‌های مردم نخواهند بود.»

از سویی هم در این نشست که به ابتکار مرکز مطالعات ستراتیژیک و منطقه‌یی راه اندازی شده بود، مبهم بودن تصمیم حکومت کنونی درباره فعالیت بانک‌های تجارتی کشور نیز از نگرانی‌های بزرگ گفته شد است.

تأکید آگاهان بانکداری بر بیرون ساختن سریع ذخایر ارزی از انجماد

شماری از مسوولان پیشین بانک مرکزی ونماینده‌گان شماری از بانک‌ها در یک نشست مجازی زیر نام بحران کنونی پولی و کاهش ارزش افغانی می‌گویند که جهان باید برای جلوگیری از بحران کمبود پول در کشور کار کند.

تصویر بندانگشتی

سرپرست پیشین بانک مرکزی در یک نشست مجازی با نماینده‌گان شماری از بانک‌ها و مسوولان پیشین وزارت مالیه، از کابینه سرپرست و ایالات متحده امریکا می‌خواهد که برای حل بحران کنونی در کشور روی بیرون شدن ذخایر ارزی کشور از انجماد کار کنند.

واحد الله نوشیر، سرپرست پیشین بانک مرکزی می‌گوید که در کوتاه مدت برای ثبات افغانی در بازارها، جهان باید کمک‌های تازه یک عشاریه دو میلیارد دالری که به افغانستان تعهد شده است را از راه بانک‌ها به افغانستان واریز کند.

نوشیر گفت: «ذخایر ارزی به سه هدف هستند که نزد بانک مرکزی می‌باشد. اول برای سیالیت بانک‌ها است، دوم برای تامین مصوونیت نقدینگی بانک‌ها، و سوم آن برای کمایی مفاد است که با سرمایه گذاری آن در بیرون مفاد بدست میاید که این موضوع سوم بسیار مهم نیست، اما اول و دوم اهداف اساسی آن است.»

از سویی هم، شماری از آگاهای بخش بانکداری با نگرانی از اوضاع کنونی می‌گویند که در حال حاضر مشکلات بانکداری سبب رکود اقتصاد و فعالیت‌های بازرگانی در کشور شده اند.

آنان می‌گویند که بدون فعالیت بانک‌های کشور و با بسته بودن سیستم دادوستدهای پولی با جهان، تمام فعالیت‌های بازرگانی در کشور متوقف استند.

شرکت کننده‌گان این نشست هشدار می‌دهند که ادامه وضع کنونی، دست آوردهای بیست سال گذشته در نظام بانکی و سرمایه گذاری کشور را نابود خواهد کرد.

سید مبین شاه، معین پیشین وزارت مالیه، گفت: «ذخایر ارزی افغانستان برای بانک‌ها و تداوم کار بازرگانی در کشور مهم استند. شما می‌دانید که در حال حاضر بازرگانان ما حساب‌های‌شان بسته استند و برای کاروبار شان نیاز دارند این حساب‌ها باز شوند.»

شماری از آگاهان بخش بانکداری می‌گویند که در حدود دو میلیارد دالر پول‌های بانک‌ها در حال حاضر نزد بانک مرکزی و بانک‌های خارجی  هستند که در صورت نرسیدن آن، بانک‌ها قادر به پرداخت پول مردم نخواهند بود.

خسرو ضیا، رییس پیشین بانک ملی، گفت: «بانک‌ها در حال حاضر سخت با کمبود سیالیت روبرواند و این روند اگر ادامه پیدا کند این بانک‌ها قادر به پرداخت سپرده‌های مردم نخواهند بود.»

از سویی هم در این نشست که به ابتکار مرکز مطالعات ستراتیژیک و منطقه‌یی راه اندازی شده بود، مبهم بودن تصمیم حکومت کنونی درباره فعالیت بانک‌های تجارتی کشور نیز از نگرانی‌های بزرگ گفته شد است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره