تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کمک‌های حمایه‌یی صندوق جهانی پول به افغانستان به حالت تعلیق درآمد

صندوق جهانی پول با اعلام ۶۵۰ میلیارد دالر بسته کمک‌های حمایه‌یی به کشورهای عضو این صندوق می‌گوید که افغانستان از این کمک‌ها بی‌بهره خواهد بود.

این بسته کمکی در سال‌های آینده در تمام کشورهای عضو این صندوق، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، هزینه می‌شود.

مسوولان این صندوق می‌گوید با آنکه کمک‌های صندوق جهانی پول به افغانستان تا زمان به رسمیت شناختن حکومت جدید از سوی جامعه جهانی متوقف خواهند بود، اما به گفته وی این صندوق با جامعه جهانی برای حمایت از اقدامات فوری و جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان همکار خواهد بود.

جیری رایس، مسوول بخش ارتباطات صندوق جهانی پول، گفت: «تعامل ما با افغانستان تا زمانی که در مورد به رسمیت شناختن این دولت از سوی جامعه بین الملل، روشن نشود متوقف شده است. بنابراین، برنامه صندوق جهانی پول در آنجا، که شما در مورد آن پرسیده اید، به تعویق افتاده است. و دوباره، همانطور که ما در گذشته گفتیم، این کشور در این مرحله نمی‌تواند به منابع صندوق بین المللی پول دسترسی پیدا کند.»

اما مسوولان صندوق جهانی پول از اوضاع کنونی بشری در افغانستان نگران استند و می‌گویند که جهان باید در این بخش افغانستان را کمک کند.

شماری از آگاهان اقتصادی موقف گیری اخیر صندوق جهانی پول در رابطه به ارسال کمک‌های بشردوستان را بسود کشور می‌دانند و می‌گویند که جهان نباید افغانستان را در چنین اوضاعی تنها بگذارد.

سید مسعود، استاد اقتصاد، گفت: «این نوید خوب است که آی آم اف برای اولین بار صدا بلند می‌کند و از وضیعت اقتصادی بد افغانستان خبر می‌دهد. این‌کار زمینه‌ها را برای کمک‌های بیشتر جهان به افغانستان فراهم خواهند ساخت.»

مسوولان صندوق جهانی پول می‌گویند نیاز است در بخش‌های حواله‌ها و فعال شدن سیستم پرداخت‌های افغانستان با جهان و نیز کمک به کشورهای که بیجاشده‌گان افغان را جاه داده اند، کار شود.

کمک‌های حمایه‌یی صندوق جهانی پول به افغانستان به حالت تعلیق درآمد

مسوولان صندوق جهانی پول می‌گویند نیاز است در بخش‌های حواله‌ها و فعال شدن سیستم پرداخت‌های افغانستان با جهان و نیز کمک به کشورهای که بیجاشده‌گان افغان را جاه داده اند، کار شود.

تصویر بندانگشتی

صندوق جهانی پول با اعلام ۶۵۰ میلیارد دالر بسته کمک‌های حمایه‌یی به کشورهای عضو این صندوق می‌گوید که افغانستان از این کمک‌ها بی‌بهره خواهد بود.

این بسته کمکی در سال‌های آینده در تمام کشورهای عضو این صندوق، به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته، هزینه می‌شود.

مسوولان این صندوق می‌گوید با آنکه کمک‌های صندوق جهانی پول به افغانستان تا زمان به رسمیت شناختن حکومت جدید از سوی جامعه جهانی متوقف خواهند بود، اما به گفته وی این صندوق با جامعه جهانی برای حمایت از اقدامات فوری و جلوگیری از بحران انسانی در افغانستان همکار خواهد بود.

جیری رایس، مسوول بخش ارتباطات صندوق جهانی پول، گفت: «تعامل ما با افغانستان تا زمانی که در مورد به رسمیت شناختن این دولت از سوی جامعه بین الملل، روشن نشود متوقف شده است. بنابراین، برنامه صندوق جهانی پول در آنجا، که شما در مورد آن پرسیده اید، به تعویق افتاده است. و دوباره، همانطور که ما در گذشته گفتیم، این کشور در این مرحله نمی‌تواند به منابع صندوق بین المللی پول دسترسی پیدا کند.»

اما مسوولان صندوق جهانی پول از اوضاع کنونی بشری در افغانستان نگران استند و می‌گویند که جهان باید در این بخش افغانستان را کمک کند.

شماری از آگاهان اقتصادی موقف گیری اخیر صندوق جهانی پول در رابطه به ارسال کمک‌های بشردوستان را بسود کشور می‌دانند و می‌گویند که جهان نباید افغانستان را در چنین اوضاعی تنها بگذارد.

سید مسعود، استاد اقتصاد، گفت: «این نوید خوب است که آی آم اف برای اولین بار صدا بلند می‌کند و از وضیعت اقتصادی بد افغانستان خبر می‌دهد. این‌کار زمینه‌ها را برای کمک‌های بیشتر جهان به افغانستان فراهم خواهند ساخت.»

مسوولان صندوق جهانی پول می‌گویند نیاز است در بخش‌های حواله‌ها و فعال شدن سیستم پرداخت‌های افغانستان با جهان و نیز کمک به کشورهای که بیجاشده‌گان افغان را جاه داده اند، کار شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره