Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آلمان با شرکت طالبان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مخالفت کرد

یک روز پس از درخواست وزارت خارجه کابینه سرپرست برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آلمان که چهارمین کشور تمویل کننده مالی این نشست است، با شرکت طالبان به این نشست مخالف کرده است.

وزیر خارجه آلمان می‌گوید که طالبان هنوز در فهرست سیاه سازمان ملل قراردارند و همواره از سوی نهادهای حقوق بشری به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم است. اوتاکید می‌ورزد که طالبان آن‌چه را که به جهانیان تعهد کرده اند عملی بسازند.

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، گفت: «ما رفتار طالبان را می‌بینیم. آن‌ها در مسیر اشتباهی حرکت می‌کنند و هنوز نتوانسته‌اند حکومت همه‌شمول را تشکیل کنند و همواره به نقض حقوق بشر متهم استند. ما اوضاع  حقوق بشری در افغانستان را از نزدیک به گونه سخت گیرانه زیر نظر داریم.»

در همین حال، امیرخان متقی، وزیر خارجه کابینه سرپرست می‌گوید که آنان خواستار روابط خوب با کشورهای جهان استند.

آقای متقی گفت: «ما خواهان روابط دومدار با کشورهای جهان هستیم و نباید دیگر بر ما فشار وارد شود چون ادامه این فشارها نه به سود افغانستان است نه به سود کشورهای جهان.»

اکنون پس از تاکید طالبان به سخنرانی امیر خان متقی در مجمع عمومی سازمان ملل، کمیته اعتباربخشی سازمان ملل متحد که شامل نه عضو دایمی این نهاد است، تصمیم می‌گیرد که چه کسی به نماینده‌گی از افغانستان در سازمان ملل سخنرانی  کند.

محمد خان اندر، آگاه روابط بین الملل، گفت: «ما فکر نمی‌کنیم که سازمان ملل بپذیرد که به نماینده‌گی از افغانستان طالبان در آن نشست سخنرانی کند، چون تا اکنون هیچ کشور جهان طالبان را به رسمیت نشناخته است.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل رسمیت ندارد و برای شناخت افغانستان شاید نماینده طالبان را سازمان ملل حق حضور در این سازمان بدهد.»

با این همه روشن نیست که در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تا چهار روز دیگر ادامه دارد، چه کسی به نماینده‌گی از افغانستان سخنرانی خواهد کرد.

آلمان با شرکت طالبان در نشست مجمع عمومی سازمان ملل مخالفت کرد

آلمان با شرکت طالبان در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد مخالفت کرده است.

تصویر بندانگشتی

یک روز پس از درخواست وزارت خارجه کابینه سرپرست برای حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آلمان که چهارمین کشور تمویل کننده مالی این نشست است، با شرکت طالبان به این نشست مخالف کرده است.

وزیر خارجه آلمان می‌گوید که طالبان هنوز در فهرست سیاه سازمان ملل قراردارند و همواره از سوی نهادهای حقوق بشری به نقض حقوق بشر در افغانستان متهم است. اوتاکید می‌ورزد که طالبان آن‌چه را که به جهانیان تعهد کرده اند عملی بسازند.

هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، گفت: «ما رفتار طالبان را می‌بینیم. آن‌ها در مسیر اشتباهی حرکت می‌کنند و هنوز نتوانسته‌اند حکومت همه‌شمول را تشکیل کنند و همواره به نقض حقوق بشر متهم استند. ما اوضاع  حقوق بشری در افغانستان را از نزدیک به گونه سخت گیرانه زیر نظر داریم.»

در همین حال، امیرخان متقی، وزیر خارجه کابینه سرپرست می‌گوید که آنان خواستار روابط خوب با کشورهای جهان استند.

آقای متقی گفت: «ما خواهان روابط دومدار با کشورهای جهان هستیم و نباید دیگر بر ما فشار وارد شود چون ادامه این فشارها نه به سود افغانستان است نه به سود کشورهای جهان.»

اکنون پس از تاکید طالبان به سخنرانی امیر خان متقی در مجمع عمومی سازمان ملل، کمیته اعتباربخشی سازمان ملل متحد که شامل نه عضو دایمی این نهاد است، تصمیم می‌گیرد که چه کسی به نماینده‌گی از افغانستان در سازمان ملل سخنرانی  کند.

محمد خان اندر، آگاه روابط بین الملل، گفت: «ما فکر نمی‌کنیم که سازمان ملل بپذیرد که به نماینده‌گی از افغانستان طالبان در آن نشست سخنرانی کند، چون تا اکنون هیچ کشور جهان طالبان را به رسمیت نشناخته است.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی، گفت: «نماینده حکومت پیشین در سازمان ملل رسمیت ندارد و برای شناخت افغانستان شاید نماینده طالبان را سازمان ملل حق حضور در این سازمان بدهد.»

با این همه روشن نیست که در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تا چهار روز دیگر ادامه دارد، چه کسی به نماینده‌گی از افغانستان سخنرانی خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره