Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گزارش: کام‌ایر بجای خبرنگاران اقارب رییس کام‌ایر را انتقال داده

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که شرکت هوایی کام ایر در جریان پروازهای تخلیه ۱۵۵ نفر از اقارب رییس این شرکت را  از میدان هوایی کابل به امارات متحده عربی انتقال داده است.

براساس این گزارش، شرکت هوایی کام ایر که از همکاران روند تخلیه وزارت خارجه آمریکا بود، ۱۵۵ تن از اقارب رییس عمومی این شرکت را در پروازی که قرار بود خبرنگاران را انتقال دهد، به ابوظبی انتقال داده است.

گزارش می‌گوید که افراد بیرون شده ازافغانستان در فهرست خروج نبودند و زمانی که وزارت خارجه امریکا متوجه این موضوع می‌شود، استفاده از خطوط هوایی کام ایر برای انتقال افراد در معرض خطر را متوقف ساخته است.

شرکت هوایی کام ایر اما با رد این ادعا می‌گوید که این شرکت در جریان پروازهای تخلیه، دخالتی در انتخاب افراد برای خروج نداشت و تنها انتقال آنان را به عهده داشت.

محمد داوود شریفی، رییس اجرایی شرکت هوایی کام ایر، گفت: «دو پرواز ما داشتیم، یکی به ابوظبی و یکی هم به طبلسی. طبق لیست ترتیب شده از بیرون مردم پرواز کردند؛ البته زیاد مردم مانده و آنان سر و صدا راه انداخته اند. کام ایر یا فامیل کام ایر هیچ در این دخیل نبوده است.»

به نقل از گزارش، اقارب رییس عمومی شرکت هوایی کام ایر که به ابوظبی انتقال داده شده اند، در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

با این حال، منابع در شرکت هوایی کام ایر به طلوع نیوز تایید می‌کنند که برخی از اقارب رییس عمومی این شرکت با هواپیماهای کام ایر در جریان پروازهای تخلیه از افغانستان بیرون ساخته شده اند.

جواد اعتماد، خبرنگار، گفت: «من خبرنگار استم و عملا در صحنه کار می‌کنم و این موضوع بالای روحیه من اثر منفی می‌گذارد و می‌تواند انگیزه من را خراب بسازد. در حالی که من در افغانستان کار می‌کنم ولی کسان دیگری با نام من و با هویت من بیرون از کشور انتقال داده شوند.»

احمد شعیب فنا، رییس اجرایی اتحادیه ملی ژونالیستان افغانستان، نیز در این مورد گفت: «هر فرد یا آدرسی که همچو عمل را انجام می‌دهد باید پاسخگو باشد.»

این در حالی است که کام ایر در حال حاضر تنها به اسلام آباد پرواز خارجی دارد که از مزار شریف انجام می‌شود.

گزارش: کام‌ایر بجای خبرنگاران اقارب رییس کام‌ایر را انتقال داده

در این گزارش شرکت هوایی کام ایر متهم شده است که ۱۵۵ تن از اقارب رییس این شرکت را در لباس خبرنگار و واجدان شرایط تخلیه از افغانستان جا زده و به ابو ظبی انتقال داده است.

Thumbnail

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده است که شرکت هوایی کام ایر در جریان پروازهای تخلیه ۱۵۵ نفر از اقارب رییس این شرکت را  از میدان هوایی کابل به امارات متحده عربی انتقال داده است.

براساس این گزارش، شرکت هوایی کام ایر که از همکاران روند تخلیه وزارت خارجه آمریکا بود، ۱۵۵ تن از اقارب رییس عمومی این شرکت را در پروازی که قرار بود خبرنگاران را انتقال دهد، به ابوظبی انتقال داده است.

گزارش می‌گوید که افراد بیرون شده ازافغانستان در فهرست خروج نبودند و زمانی که وزارت خارجه امریکا متوجه این موضوع می‌شود، استفاده از خطوط هوایی کام ایر برای انتقال افراد در معرض خطر را متوقف ساخته است.

شرکت هوایی کام ایر اما با رد این ادعا می‌گوید که این شرکت در جریان پروازهای تخلیه، دخالتی در انتخاب افراد برای خروج نداشت و تنها انتقال آنان را به عهده داشت.

محمد داوود شریفی، رییس اجرایی شرکت هوایی کام ایر، گفت: «دو پرواز ما داشتیم، یکی به ابوظبی و یکی هم به طبلسی. طبق لیست ترتیب شده از بیرون مردم پرواز کردند؛ البته زیاد مردم مانده و آنان سر و صدا راه انداخته اند. کام ایر یا فامیل کام ایر هیچ در این دخیل نبوده است.»

به نقل از گزارش، اقارب رییس عمومی شرکت هوایی کام ایر که به ابوظبی انتقال داده شده اند، در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.

با این حال، منابع در شرکت هوایی کام ایر به طلوع نیوز تایید می‌کنند که برخی از اقارب رییس عمومی این شرکت با هواپیماهای کام ایر در جریان پروازهای تخلیه از افغانستان بیرون ساخته شده اند.

جواد اعتماد، خبرنگار، گفت: «من خبرنگار استم و عملا در صحنه کار می‌کنم و این موضوع بالای روحیه من اثر منفی می‌گذارد و می‌تواند انگیزه من را خراب بسازد. در حالی که من در افغانستان کار می‌کنم ولی کسان دیگری با نام من و با هویت من بیرون از کشور انتقال داده شوند.»

احمد شعیب فنا، رییس اجرایی اتحادیه ملی ژونالیستان افغانستان، نیز در این مورد گفت: «هر فرد یا آدرسی که همچو عمل را انجام می‌دهد باید پاسخگو باشد.»

این در حالی است که کام ایر در حال حاضر تنها به اسلام آباد پرواز خارجی دارد که از مزار شریف انجام می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره