تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامه مشکلات در روند گرفتن ویزه ایران

شماری از شهروندان کشور که در برابر سفارت ایران برای گرفتن ویزه‌ی این کشور گرد آمده‌‌اند، از کم‌کاری برای رسیده‌گی به مشکلات‌شان شکایت دارند.
 
آنان می‌گویند، در حال‌که برای گرفتن ویزه روزها منتظر اند، اما تا اکنون نتوانسته‌اند که ویزا‌‎‌ی‌شانرا بدست بیآورند.

در همین‌حال شماری از این افراد که نمی‌خواهند از آنها نام‌برده شود، ادعا دارند که بعضی از افراد با گرفتن پول تا دوهزار دالر برای متقاضیان ویزه می‌گیرند.

این متقاضیان ویزه مسوولان سفارت ایران را به بی‌‌پروایی متهم ساخته و خواهان حل این مشکل گردیدند. 

لقمان هاشمی، باشنده ولایت کاپیسا میگوید: «دو روز می‌شود که اینجا آمدیم بسیار بیروبار است، هیچ حساب معلوم نیست.»

محمدجان که از ولایت هرات برای گرفتن ویزه ایران به کابل آمده است: «پول بیمه و کارت صحی خود را پرداخت کرده ایم و اگر ویزه ما امروز نشود ما بیست‌هزار افغانی تکیه (خرج) می‌شود.»

بیشتری این افراد در تلاش گرفتن ویزه‌های تجارتی، ترانزیتی و تحصیلاتی  هستند. بعضی از این متقاضیان از بی‌نظمی موجود در روند گرفتن ویزه خبر میدهند.

حبیب، متقاضی ویزه میگوید: «سابق این قسم بیروبار نبود، کل مردم در تلاش بیرون شدن و رفتن هستند.»

پس از سقوط حکومت پیشین سفارت ایران روند توزیع ویزه‌ها را سه روز پیش آغاز نمود.

شماری دیگر از این افراد روند اخذ ویزه‌های شان‌را توسط شرکت‌های گردشگری پیش می‌برند.
 
احمدسیر رحیمی، مسوول یکی از شرکت‌های گردش‌گری در کابل می‌گوید که در این روزها سفارت ایران سه نوع ویزه صادر می‌کند: «ویزه تجارتی حدود چهل‌وپنج‌هزار افغانی، ویزه عبوری سه‌صد و نود دالر و ویزه که سی‌وپنج تا چهل‌هزار افغانی قیمت‌شان است.»
 
باوجود تلاش‌های بسیار زیاد نتوانیستیم دیدگاه مسوولان سفارت ایران در کابل را در این باره به‌دست بیآوریم،  اما مسوولان شرکت‌های گردشگری می‌گویند که این سفارت روزانه بین صد تا دوصد ویزا صادر می‌کند.

ادامه مشکلات در روند گرفتن ویزه ایران

ده‌ها تن از شهروندان کشور بیش از سه روز می شود که برای گرفتن ویزه ایران در برابر سفارت ایران در کابل صف کشیده اند.

Thumbnail

شماری از شهروندان کشور که در برابر سفارت ایران برای گرفتن ویزه‌ی این کشور گرد آمده‌‌اند، از کم‌کاری برای رسیده‌گی به مشکلات‌شان شکایت دارند.
 
آنان می‌گویند، در حال‌که برای گرفتن ویزه روزها منتظر اند، اما تا اکنون نتوانسته‌اند که ویزا‌‎‌ی‌شانرا بدست بیآورند.

در همین‌حال شماری از این افراد که نمی‌خواهند از آنها نام‌برده شود، ادعا دارند که بعضی از افراد با گرفتن پول تا دوهزار دالر برای متقاضیان ویزه می‌گیرند.

این متقاضیان ویزه مسوولان سفارت ایران را به بی‌‌پروایی متهم ساخته و خواهان حل این مشکل گردیدند. 

لقمان هاشمی، باشنده ولایت کاپیسا میگوید: «دو روز می‌شود که اینجا آمدیم بسیار بیروبار است، هیچ حساب معلوم نیست.»

محمدجان که از ولایت هرات برای گرفتن ویزه ایران به کابل آمده است: «پول بیمه و کارت صحی خود را پرداخت کرده ایم و اگر ویزه ما امروز نشود ما بیست‌هزار افغانی تکیه (خرج) می‌شود.»

بیشتری این افراد در تلاش گرفتن ویزه‌های تجارتی، ترانزیتی و تحصیلاتی  هستند. بعضی از این متقاضیان از بی‌نظمی موجود در روند گرفتن ویزه خبر میدهند.

حبیب، متقاضی ویزه میگوید: «سابق این قسم بیروبار نبود، کل مردم در تلاش بیرون شدن و رفتن هستند.»

پس از سقوط حکومت پیشین سفارت ایران روند توزیع ویزه‌ها را سه روز پیش آغاز نمود.

شماری دیگر از این افراد روند اخذ ویزه‌های شان‌را توسط شرکت‌های گردشگری پیش می‌برند.
 
احمدسیر رحیمی، مسوول یکی از شرکت‌های گردش‌گری در کابل می‌گوید که در این روزها سفارت ایران سه نوع ویزه صادر می‌کند: «ویزه تجارتی حدود چهل‌وپنج‌هزار افغانی، ویزه عبوری سه‌صد و نود دالر و ویزه که سی‌وپنج تا چهل‌هزار افغانی قیمت‌شان است.»
 
باوجود تلاش‌های بسیار زیاد نتوانیستیم دیدگاه مسوولان سفارت ایران در کابل را در این باره به‌دست بیآوریم،  اما مسوولان شرکت‌های گردشگری می‌گویند که این سفارت روزانه بین صد تا دوصد ویزا صادر می‌کند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره