Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شاهین: کرسی افغانستان در سازمان ملل را به امارت اسلامی بسپارید

سهیل شاهین نامزد کرسی نمایندگی همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد بار دیگر از سازمان ملل می‌خواهد که کرسی افغانستان در این سازمان را به امارت اسلامی بسپارند.

آقای شاهین می‌گوید که حکومت پیشین افغانستان ساقط شده است و نماینده آن حکومت نمی‌تواند از مردم افغانستان در سازمان ملل متحد نمایندگی کند.

سهیل شاهین گفته است: «شما می‌دانید که اداره کابل وجود فزیکی ندارد، کاملا سقوده کرده است، هیچ شرط از شرایط یک حکومت را دارا نیست؛ درحالیکه امارت اسلامی افغانستان همه شرایط یک حکومت را دارا است. حاکمیت  سرتاسری و پشتیبانی همه اقشار مردم افغانستان را با خود دارد، ما امیدواریم که کمیته کریدنشل ملل متحد به اساس اصول تحت تنفیذ خویش عمل نموده و چوکی افغانستان را در ملل متحد به امارت اسلامی افغانستان بسپارد.»

سازمان ملل متحد پیش از این به در خواست حکومت تازه، برای سپردن کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان پاسخ رد داده و وظیفه غلام محمد اسحاق‌زی نماینده همیشگی پیشین افغانستان را تمدید کرده است.

آقای اسحاق‌زی هم که قرار بود در هفتادوششمین نشست مجمع عمومی این سازمان به نمایندگی از افغانستان سخنرانی کند، به علت های ناروشن از سخنرانی انصراف داد.

همزمان با این آگاهان مسایل سیاسی از پیامدهای ناگوار خالی ماندن کرسی افغانستان در سازمان ملل هشدار می‌دهند.

سلیم کاکر آگاه مسایل سیاسی گفت: « موجودیت آقای اسحاق زی در ملل متحد، یک چیز بسیار بی معنی و بی مفهوم است. رییس جمهور فراری است و چیزی بنام جمهوریت در افغانستان وجود ندارد.»

حمید عبیدی آگاه روابط بین الملل به طلوع‌نیوز گفت: « هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، بنابرین گمان نمی رود که نماینده معرفی شده توسط طالبان در آینده نزیک بتواند کرسی افغانستان را در سازمان ملل اشغال کند.»

افغانستان در ۱۹نوامبر ۱۹۴۶ به عنوان عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شد، از آن زمان به بعد هیچگاه عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد به تعلیق در نیامده است.

شاهین: کرسی افغانستان در سازمان ملل را به امارت اسلامی بسپارید

آقای شاهین می‌گوید که حکومت پیشین افغانستان ساقط شده است و نماینده آن حکومت نمی‌تواند از مردم افغانستان در سازمان ملل متحد نمایندگی کند.

تصویر بندانگشتی

سهیل شاهین نامزد کرسی نمایندگی همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد بار دیگر از سازمان ملل می‌خواهد که کرسی افغانستان در این سازمان را به امارت اسلامی بسپارند.

آقای شاهین می‌گوید که حکومت پیشین افغانستان ساقط شده است و نماینده آن حکومت نمی‌تواند از مردم افغانستان در سازمان ملل متحد نمایندگی کند.

سهیل شاهین گفته است: «شما می‌دانید که اداره کابل وجود فزیکی ندارد، کاملا سقوده کرده است، هیچ شرط از شرایط یک حکومت را دارا نیست؛ درحالیکه امارت اسلامی افغانستان همه شرایط یک حکومت را دارا است. حاکمیت  سرتاسری و پشتیبانی همه اقشار مردم افغانستان را با خود دارد، ما امیدواریم که کمیته کریدنشل ملل متحد به اساس اصول تحت تنفیذ خویش عمل نموده و چوکی افغانستان را در ملل متحد به امارت اسلامی افغانستان بسپارد.»

سازمان ملل متحد پیش از این به در خواست حکومت تازه، برای سپردن کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان پاسخ رد داده و وظیفه غلام محمد اسحاق‌زی نماینده همیشگی پیشین افغانستان را تمدید کرده است.

آقای اسحاق‌زی هم که قرار بود در هفتادوششمین نشست مجمع عمومی این سازمان به نمایندگی از افغانستان سخنرانی کند، به علت های ناروشن از سخنرانی انصراف داد.

همزمان با این آگاهان مسایل سیاسی از پیامدهای ناگوار خالی ماندن کرسی افغانستان در سازمان ملل هشدار می‌دهند.

سلیم کاکر آگاه مسایل سیاسی گفت: « موجودیت آقای اسحاق زی در ملل متحد، یک چیز بسیار بی معنی و بی مفهوم است. رییس جمهور فراری است و چیزی بنام جمهوریت در افغانستان وجود ندارد.»

حمید عبیدی آگاه روابط بین الملل به طلوع‌نیوز گفت: « هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، بنابرین گمان نمی رود که نماینده معرفی شده توسط طالبان در آینده نزیک بتواند کرسی افغانستان را در سازمان ملل اشغال کند.»

افغانستان در ۱۹نوامبر ۱۹۴۶ به عنوان عضو سازمان ملل متحد پذیرفته شد، از آن زمان به بعد هیچگاه عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد به تعلیق در نیامده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره