Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

فقر و ناداری؛ یک مادر بی‌جا شده کودک یک‌ونیم ساله‌اش را فروخت

یک مادر بی‌جاشده در کابل، به علت چالش‌های اقتصادی کودک یک‌ونیم ساله‌اش را به بهای ۳۰ هزار افغانی فروخته است.

لیلما مادر هشت فرزند است که از ولایت بغلان به کابل بی‌جا شده است. او می‌گوید مدت یکسال می‌شود که همسرش ناپدید است و اکنون از بهر تداوی دختر سیزده ساله‌اش مجبور شده است که کودک یک‌ونیم ساله اش را بفروشد.

لیلما گفت: «من از روی مجبوری به بهای سی‌هزار افغانی فروختم، اگر نی هیچ کس دوست ندارد که طفل خود را بفروشد.»

از سویی هم، بی‌جا شده‌گانی که از ولایت‌های گونه‌گون کشور به کابل آمده اند می‌گویند که با آمدن فصل سرما چالش‌های آنان دو برابر شده است.

ماریه که از ولایت کندز بی‌جا شده است، گفت «وقتی که باران شد همه جا تر شده است، کودکان ما مریض شده است و خود ما از طرف شب خواب نداریم.»

برخی از این بی‌جا شده‌گان می‌گویند که تاکنون از سویی وزارت مهاجرین هیچ کمکی دریافت نکرده اند.

عابشه که از ولایت تخار به کابل بی‌جا شده است، گفت: « وزارت مهاجرین آمد سروی کرد، اما تا اکنون از کمک خبری نیست. اگر همین طور پیش برود ما تلف خواهیم شد.»

بیش از دو ماه می‌شود که بیجا شده‌گان از ولایت‌های گونه‌گون کشور به بخش‌های از کابل در زیر خیمه‌ها به سر می‌برند.

فقر و ناداری؛ یک مادر بی‌جا شده کودک یک‌ونیم ساله‌اش را فروخت

او می‌گوید که این کار را برای نجات دختر دیگرش که بیمار است، انجام داده است.

تصویر بندانگشتی

یک مادر بی‌جاشده در کابل، به علت چالش‌های اقتصادی کودک یک‌ونیم ساله‌اش را به بهای ۳۰ هزار افغانی فروخته است.

لیلما مادر هشت فرزند است که از ولایت بغلان به کابل بی‌جا شده است. او می‌گوید مدت یکسال می‌شود که همسرش ناپدید است و اکنون از بهر تداوی دختر سیزده ساله‌اش مجبور شده است که کودک یک‌ونیم ساله اش را بفروشد.

لیلما گفت: «من از روی مجبوری به بهای سی‌هزار افغانی فروختم، اگر نی هیچ کس دوست ندارد که طفل خود را بفروشد.»

از سویی هم، بی‌جا شده‌گانی که از ولایت‌های گونه‌گون کشور به کابل آمده اند می‌گویند که با آمدن فصل سرما چالش‌های آنان دو برابر شده است.

ماریه که از ولایت کندز بی‌جا شده است، گفت «وقتی که باران شد همه جا تر شده است، کودکان ما مریض شده است و خود ما از طرف شب خواب نداریم.»

برخی از این بی‌جا شده‌گان می‌گویند که تاکنون از سویی وزارت مهاجرین هیچ کمکی دریافت نکرده اند.

عابشه که از ولایت تخار به کابل بی‌جا شده است، گفت: « وزارت مهاجرین آمد سروی کرد، اما تا اکنون از کمک خبری نیست. اگر همین طور پیش برود ما تلف خواهیم شد.»

بیش از دو ماه می‌شود که بیجا شده‌گان از ولایت‌های گونه‌گون کشور به بخش‌های از کابل در زیر خیمه‌ها به سر می‌برند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره