Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برشنا: جایداد کسانیکه صرفیه برق‌ را نپرداخته‌‌اند فروخته خواهد شد

در پی نگرانی‌ها از قطع برق وارداتی به افغانستان، شرکت برشنا تصمیم گرفته است تا جایدادهای مقام‌های حکومت پیشین و زورمندانی را که پول صرفیه‌های برق شان را نپرداخته اند، به فروش برساند.

مسوولان شرکت برشنا می‌گوید روی طرحی کار می‌کنند که بر بنیاد آن، جایدادهای مقام‌های حکومت پیشین و زورمندانی که  پول صرفیه‌های برق شان را نپرداخته اند، بفروشد.

شرکت برشنا که بیش از ۶۲ میلیون دالر از کشورهای همسایه بدهکار است، این تصمیم را در پی نگرانی‌ها از قطع شدن برق وارداتی افغانستان از سوی این کشورها گرفته است.

مسوولان این شرکت می‌گویند که با نهایی شدن این طرح و موافقت کابینه، مقام‌های حکومت پیشین و زورمندانی که به بیرون از کشور رفته اند شناسایی شده و جایدادهای شان به فروش خواهند رسید.

به گفته مسوولان برشنا، مقام‌های حکومت پیشین و زومندان محلی که بیشتر شان از افغانستان بیرون شده اند، ۵۰۰ میلیون افغانی از صرفیه‌های برق شان بدهکار استند.

صفی‌الله احمدزی، سرپرست ریاست عملیاتی شرکت برشنا، گفت: «روی یک کارشیوه کار می‌کنیم که باید یک پالیسی ایجاد شود تا مقروضیت‌هایی که از همچون افراد است، این پول‌ها را حصول کرده بتوانیم. این یا به شکلی خواهد بود که ما بتوانیم جایدادهای آنان را به فروش برسانیم و یا راه‌های بدیل آن را پیدا کنیم.»

با این همه، شهروندان کشور با استقبال از این تصمیم شرکت برشنا می‌گویند که حکومت از هر راه ممکن باید از قطع شدن برق وارداتی به افغانستان جلوگیری کند.  

روح الله، باشنده کابل، گفت: «بل‌های برق شان که مانده در مقابل آن باید جایداد‌هایی که در افغانستان دارند باید فروخته شود تا بل‌های برق شان تحویل و برق بالای مردم قطع نشود.»  

شفیق، باشنده بغلان، گفت: «جایداد شان باید فروخته شود؛ آنان از کشور بیرون رفته اند و به کشور بر نمی‌گردند. مردم فقیر پول برق شان را پرداخته کرده اند و باید کاری شود که برق مردم فقیر قطع نشود.»  

در همین حال، منابع در شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت در نامه‌های پیهم از کشورهای همسایه خواسته است تا برق افغانستان را قطع نکنند و آنان از هر راه ممکن در تلاش پرداخت بدهی‌های افغانستان استند.

اما آیا فروش جایدادهای مقام‌های حکومت پیشین و زورمندان کارا خواهد بود؟ امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «برای کوتاه مدت مشکل را از بین خواهد برد، یک مقدار پول جمع آوری خواهد شد که حد اقل به شکل قسط هم که شده پول را پرداخت کنند؛ اما در دراز مدت این طرح جوابگو نخواهد بود و مشکل برشنا را حل نمی‌کند.»

با این همه، شرکت برشنا می‌گوید که میزان جمع آوری عواید این شرکت پس از روی کار آمدن حکومت تازه تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.

برشنا: جایداد کسانیکه صرفیه برق‌ را نپرداخته‌‌اند فروخته خواهد شد

مسوولان این شرکت می‌گویند که با نهایی شدن این طرح و موافقت کابینه، مقام‌های حکومت پیشین و زورمندانی که به بیرون از کشور رفته اند شناسایی شده و جایدادهای شان به فروش خواهند رسید.

تصویر بندانگشتی

در پی نگرانی‌ها از قطع برق وارداتی به افغانستان، شرکت برشنا تصمیم گرفته است تا جایدادهای مقام‌های حکومت پیشین و زورمندانی را که پول صرفیه‌های برق شان را نپرداخته اند، به فروش برساند.

مسوولان شرکت برشنا می‌گوید روی طرحی کار می‌کنند که بر بنیاد آن، جایدادهای مقام‌های حکومت پیشین و زورمندانی که  پول صرفیه‌های برق شان را نپرداخته اند، بفروشد.

شرکت برشنا که بیش از ۶۲ میلیون دالر از کشورهای همسایه بدهکار است، این تصمیم را در پی نگرانی‌ها از قطع شدن برق وارداتی افغانستان از سوی این کشورها گرفته است.

مسوولان این شرکت می‌گویند که با نهایی شدن این طرح و موافقت کابینه، مقام‌های حکومت پیشین و زورمندانی که به بیرون از کشور رفته اند شناسایی شده و جایدادهای شان به فروش خواهند رسید.

به گفته مسوولان برشنا، مقام‌های حکومت پیشین و زومندان محلی که بیشتر شان از افغانستان بیرون شده اند، ۵۰۰ میلیون افغانی از صرفیه‌های برق شان بدهکار استند.

صفی‌الله احمدزی، سرپرست ریاست عملیاتی شرکت برشنا، گفت: «روی یک کارشیوه کار می‌کنیم که باید یک پالیسی ایجاد شود تا مقروضیت‌هایی که از همچون افراد است، این پول‌ها را حصول کرده بتوانیم. این یا به شکلی خواهد بود که ما بتوانیم جایدادهای آنان را به فروش برسانیم و یا راه‌های بدیل آن را پیدا کنیم.»

با این همه، شهروندان کشور با استقبال از این تصمیم شرکت برشنا می‌گویند که حکومت از هر راه ممکن باید از قطع شدن برق وارداتی به افغانستان جلوگیری کند.  

روح الله، باشنده کابل، گفت: «بل‌های برق شان که مانده در مقابل آن باید جایداد‌هایی که در افغانستان دارند باید فروخته شود تا بل‌های برق شان تحویل و برق بالای مردم قطع نشود.»  

شفیق، باشنده بغلان، گفت: «جایداد شان باید فروخته شود؛ آنان از کشور بیرون رفته اند و به کشور بر نمی‌گردند. مردم فقیر پول برق شان را پرداخته کرده اند و باید کاری شود که برق مردم فقیر قطع نشود.»  

در همین حال، منابع در شرکت برشنا می‌گویند که این شرکت در نامه‌های پیهم از کشورهای همسایه خواسته است تا برق افغانستان را قطع نکنند و آنان از هر راه ممکن در تلاش پرداخت بدهی‌های افغانستان استند.

اما آیا فروش جایدادهای مقام‌های حکومت پیشین و زورمندان کارا خواهد بود؟ امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «برای کوتاه مدت مشکل را از بین خواهد برد، یک مقدار پول جمع آوری خواهد شد که حد اقل به شکل قسط هم که شده پول را پرداخت کنند؛ اما در دراز مدت این طرح جوابگو نخواهد بود و مشکل برشنا را حل نمی‌کند.»

با این همه، شرکت برشنا می‌گوید که میزان جمع آوری عواید این شرکت پس از روی کار آمدن حکومت تازه تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره