Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض یک استاد دانشگاه و خانواده‌اش در واکنش به نابسامانی‌ها

یک استاد یک دانشگاه خصوصی در واکنش به بی‌پروایی حکومت در قبال محرومیت دانش آموزان دختر از آموزش و اوضاع وخیم اقتصادی در کشور دست به اعتراض زدند.

استاد معترض که محمد صابرانسان ‌دوست نام دارد، در یکی از دانشگاه‌های خصوصی به تدریس می‌پرداخت. او، همسر و کودکانش امروز با پوشیدن لباس سفید که همسان با کفن است، از حکومت خواستار تحقق آزادی و عدالت شدند.

انسان دوست گفت: «از مرگ خود بخاطر تحقق آزادی، عدالت، برابری، برادری، ایجاد حق کار، محرومت اولادهای ما از تحصیل دریغ نمی‌کنیم، از مرگ خود هم نمی‌ترسیم.»

شیلا انسان دوست، خانم آقای انسان دوست که آموزگار است، گفت: «به گونۀ واقعی و به گونۀ اساسی دین اسلام را به مردم معرفی کنید، این که زن‌ها را شما سرکوب می‌کنید. بیست سال (برای) این زن‌ها سرود دموکراسی به گوش شان خوانده شد.»

سمیه دختر این خانوادۀ معترض که دانش آموز صنف هفتم است می‌گوید که مانند هزاران دختر دیگر از آموزش محروم شده است.

وی گفت: «ما از تحصیل محروم شدیم و خانم‌های زیادی که این‌جا هستند از کار محروم هستند. ما با این اعترضات خود از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای ما حق تحصیل بدهد.»

شماری از باشنده‌گان کابل نیز خواست‌های مشابه از امارت اسلامی دارند.

صدف یک باشنده کابل گفت: «در خانه نشسته هستند، بازنشسته هستند، آن‌ها همچنان گرسنه هستند، ما تا حال مکتب نرفتیم، برای ما این بسیار ناامیدی است که ما مکتب نمی‌رویم.»

به گفته بشردوست، تعداد زیادی از افراد بخاطر راه اندازی اعتراض دعوت شده بودند، اما به علت ترس و هراس از اشتراک در اعتراض‌ اجتناب ورزیدند.

محمد صابر انسان دوست، پسر آقای انسان دوست، افرود: «ما حتی وضو کردیم که اگر ما کشته شویم در سر جاده، دین ما ادا شود و ما از این دریغ نمی‌کنیم، چرا امروز ناامیدی بسیار زیاد وجود دارد.»

اعتراض یک استاد دانشگاه و خانواده‌اش در واکنش به نابسامانی‌ها

این اعتراض در حالی برگزار می‌شود که برنامۀغذایی ‌جهان ‌سازمان‌ ملل ‌متحد از احتمال به ‌وجود آمدن بحران بشری در افغانستان هُشدار داده است.

تصویر بندانگشتی

یک استاد یک دانشگاه خصوصی در واکنش به بی‌پروایی حکومت در قبال محرومیت دانش آموزان دختر از آموزش و اوضاع وخیم اقتصادی در کشور دست به اعتراض زدند.

استاد معترض که محمد صابرانسان ‌دوست نام دارد، در یکی از دانشگاه‌های خصوصی به تدریس می‌پرداخت. او، همسر و کودکانش امروز با پوشیدن لباس سفید که همسان با کفن است، از حکومت خواستار تحقق آزادی و عدالت شدند.

انسان دوست گفت: «از مرگ خود بخاطر تحقق آزادی، عدالت، برابری، برادری، ایجاد حق کار، محرومت اولادهای ما از تحصیل دریغ نمی‌کنیم، از مرگ خود هم نمی‌ترسیم.»

شیلا انسان دوست، خانم آقای انسان دوست که آموزگار است، گفت: «به گونۀ واقعی و به گونۀ اساسی دین اسلام را به مردم معرفی کنید، این که زن‌ها را شما سرکوب می‌کنید. بیست سال (برای) این زن‌ها سرود دموکراسی به گوش شان خوانده شد.»

سمیه دختر این خانوادۀ معترض که دانش آموز صنف هفتم است می‌گوید که مانند هزاران دختر دیگر از آموزش محروم شده است.

وی گفت: «ما از تحصیل محروم شدیم و خانم‌های زیادی که این‌جا هستند از کار محروم هستند. ما با این اعترضات خود از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای ما حق تحصیل بدهد.»

شماری از باشنده‌گان کابل نیز خواست‌های مشابه از امارت اسلامی دارند.

صدف یک باشنده کابل گفت: «در خانه نشسته هستند، بازنشسته هستند، آن‌ها همچنان گرسنه هستند، ما تا حال مکتب نرفتیم، برای ما این بسیار ناامیدی است که ما مکتب نمی‌رویم.»

به گفته بشردوست، تعداد زیادی از افراد بخاطر راه اندازی اعتراض دعوت شده بودند، اما به علت ترس و هراس از اشتراک در اعتراض‌ اجتناب ورزیدند.

محمد صابر انسان دوست، پسر آقای انسان دوست، افرود: «ما حتی وضو کردیم که اگر ما کشته شویم در سر جاده، دین ما ادا شود و ما از این دریغ نمی‌کنیم، چرا امروز ناامیدی بسیار زیاد وجود دارد.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره