تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سیگر ادعای انتقال میلیون‌ها دالر از سوی غنی را بررسی می‌کند

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که ادعای انتقال میلیون‌ها دالر از سوی اشرف غنی به بیرون از افغانستان را بررسی می‌کند.

ساپکو روز گذشته گفت که کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نماینده‌گان امریکا از او خواسته است که در این باره بررسی‌هایش را آغاز کند.

ساپکو در جلسه یکی از کمیته‌های مجلس نماینده‌گان امریکا گفت: «ما هنوز آن را ثابت نکرده‌ایم، اما ما آن را بررسی می‌کنیم. کمیته نظارت و اصلاحات از ما خواسته است که این موضوع را بررسی کنیم.»

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از سال‌ها بدین‌سو قضایای فساد اداری، به هدر رفتن و سوء استفاده از منابع فراهم شده از سوی جامعه جهانی به افغانستان را بررسی می‌کند.

این اداره پیش از سقوط حکومت پیشین بارها از فساد گسترده در حکومت افغانستان انتقاد کرده است.

این اظهارات ساپکو در حالی ابراز می‌شوند که اشرف غنی بخاطر فرارش از افغانستان، از سوی سیاسیون و شهروندان کشور سخت انتقاد می‌شود.

اشرف غنی که در روز پانزده‌هم ماه اگست از افغانستان گریخت و اکنون با اتهام بیرون کشیدن میلیون‌ها دالر به بیرون از افغانستان روبرو  است.

اما پیش از این، اشرف غنی در یک پیام ویدیویی این اتهام‌ها را رد کرده است.

سیگر ادعای انتقال میلیون‌ها دالر از سوی غنی را بررسی می‌کند

کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نماینده‌گان امریکا از سیگر خواسته است که ادعای انتقال پول از سوی اشرف غنی به بیرون از افغانستان را بررسی کند.

Thumbnail

جان ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که ادعای انتقال میلیون‌ها دالر از سوی اشرف غنی به بیرون از افغانستان را بررسی می‌کند.

ساپکو روز گذشته گفت که کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نماینده‌گان امریکا از او خواسته است که در این باره بررسی‌هایش را آغاز کند.

ساپکو در جلسه یکی از کمیته‌های مجلس نماینده‌گان امریکا گفت: «ما هنوز آن را ثابت نکرده‌ایم، اما ما آن را بررسی می‌کنیم. کمیته نظارت و اصلاحات از ما خواسته است که این موضوع را بررسی کنیم.»

اداره بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از سال‌ها بدین‌سو قضایای فساد اداری، به هدر رفتن و سوء استفاده از منابع فراهم شده از سوی جامعه جهانی به افغانستان را بررسی می‌کند.

این اداره پیش از سقوط حکومت پیشین بارها از فساد گسترده در حکومت افغانستان انتقاد کرده است.

این اظهارات ساپکو در حالی ابراز می‌شوند که اشرف غنی بخاطر فرارش از افغانستان، از سوی سیاسیون و شهروندان کشور سخت انتقاد می‌شود.

اشرف غنی که در روز پانزده‌هم ماه اگست از افغانستان گریخت و اکنون با اتهام بیرون کشیدن میلیون‌ها دالر به بیرون از افغانستان روبرو  است.

اما پیش از این، اشرف غنی در یک پیام ویدیویی این اتهام‌ها را رد کرده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره