تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی غذا و نگرانی‌ها از نبود مصونیت غذایی در افغانستان

همزمان با روز جهان غذا، سازمان خوراک و کشاورزی می‌گوید در گذشته شماری از نهاد‌ها برنامه‌هایی را در بخش تقویت کشاورزی در افغانستان داشتند، ولی اکنون فعالیت‌های ‌شان متوقف است. 

این در حالیست که خشک‌سالی‌های پسین در کشور فقر، ناداری و نبود مصوونیت غذایی را به گونه چشم‌گیر افزایش داده است. 

معاون سازمان خوراک و کشاورزی، فیبریزیوسزاریتی می‌گوید که در سال روان سه‌ونیم میلیون تن در افغانستان را تحت پوشش خدمات قرار  می‌دهند. 

وی گفت: «کشاورزی هنوز یک بخش مهم برای اقتصاد افغانستان است که مردم را قادر به تامین غذای‌شان می‌سازد. در گذشته شماری از نهاد‌ها در افغانستان برنامه‌هایی را برای این بخش داشتند که اکنون متوقف استند. سازمان خوراک و کشاورزی امسال سه ونیم میلیون تن را در این کشور تحت پوشش خدمات‌اش دارد و تلاش می‌شود که افغانستان فراموش نشود و کمک‌های بیشتری صورت گیرد.» 

از سویی‌هم، مسوولان برنامه غذایی جهانی می‌گوید که افغانستان در سال روان با مشکلات بزرگ در بخش خواربار روبرو شده است. به گفته آنان، امسال شعار برای روز جهانی غذا، تغییرات اقلیم برگزیده شده است. 

آنان میگ‌ویند که تغییرات اقلیم یکی از عوامل بزرگ گرسنه‌گی در جهان است. 

 وحید الله امانی، سخنگوی برنامه غذایی جهان، گفت: «مشکلات امسال در جهان و افغانستان زیاد است. مصوونیت غذایی یک چالش است و سازمان‌ها و نهادهای خیریه، به شمول برنامه غذایی جهانی، تلاش دارند که به مردم کمک کنند.» 

بحران کرونا، توقف کمک‌های جهانی به افغانستان و اثرهای ناگوار ناشی از خشک سالی‌ها سبب رکود یک باره‌گی اقتصاد و به میان آمدن  بحران غذایی در کشور شده است. 

حاجی محمد، باشنده ولایت کابل، گفت: «من در بسیاری موارد، چهار نان می‌خرم و با خانواده سیزده نفری‌ام آن‌ را می‌خوریم. تنها برای این‌که زنده بمانیم، دیگر چیزی نداریم.» 

آمارهای نخستین نشان می‌دهند که در حال حاضر بی‌کاری در افغانستان به بالاتر از شصت درصد رسیده است و بیش ازنیمی از جمیعیت کشور به کمک‌های عاجل غذایی نیازدارند. 

مسوولان برنامه غذایی جهان می‌گویند که افغانستان از جمله کشورهای است که با مشکلات بزرگ بشری و بحران غذایی روبرو است. 

بربنیاد آمارهای این سازمان، در حال حاضر بیش از چهارده میلیون تن در افغانستان با نبود مصوونیت غذایی روبرو اند. 

روز جهانی غذا و نگرانی‌ها از نبود مصونیت غذایی در افغانستان

بربنیاد آمارهای برنامه غذایی جهان، در حال حاضر بیش از چهارده میلیون تن در افغانستان با نبود مصوونیت غذایی روبرو اند.

تصویر بندانگشتی

همزمان با روز جهان غذا، سازمان خوراک و کشاورزی می‌گوید در گذشته شماری از نهاد‌ها برنامه‌هایی را در بخش تقویت کشاورزی در افغانستان داشتند، ولی اکنون فعالیت‌های ‌شان متوقف است. 

این در حالیست که خشک‌سالی‌های پسین در کشور فقر، ناداری و نبود مصوونیت غذایی را به گونه چشم‌گیر افزایش داده است. 

معاون سازمان خوراک و کشاورزی، فیبریزیوسزاریتی می‌گوید که در سال روان سه‌ونیم میلیون تن در افغانستان را تحت پوشش خدمات قرار  می‌دهند. 

وی گفت: «کشاورزی هنوز یک بخش مهم برای اقتصاد افغانستان است که مردم را قادر به تامین غذای‌شان می‌سازد. در گذشته شماری از نهاد‌ها در افغانستان برنامه‌هایی را برای این بخش داشتند که اکنون متوقف استند. سازمان خوراک و کشاورزی امسال سه ونیم میلیون تن را در این کشور تحت پوشش خدمات‌اش دارد و تلاش می‌شود که افغانستان فراموش نشود و کمک‌های بیشتری صورت گیرد.» 

از سویی‌هم، مسوولان برنامه غذایی جهانی می‌گوید که افغانستان در سال روان با مشکلات بزرگ در بخش خواربار روبرو شده است. به گفته آنان، امسال شعار برای روز جهانی غذا، تغییرات اقلیم برگزیده شده است. 

آنان میگ‌ویند که تغییرات اقلیم یکی از عوامل بزرگ گرسنه‌گی در جهان است. 

 وحید الله امانی، سخنگوی برنامه غذایی جهان، گفت: «مشکلات امسال در جهان و افغانستان زیاد است. مصوونیت غذایی یک چالش است و سازمان‌ها و نهادهای خیریه، به شمول برنامه غذایی جهانی، تلاش دارند که به مردم کمک کنند.» 

بحران کرونا، توقف کمک‌های جهانی به افغانستان و اثرهای ناگوار ناشی از خشک سالی‌ها سبب رکود یک باره‌گی اقتصاد و به میان آمدن  بحران غذایی در کشور شده است. 

حاجی محمد، باشنده ولایت کابل، گفت: «من در بسیاری موارد، چهار نان می‌خرم و با خانواده سیزده نفری‌ام آن‌ را می‌خوریم. تنها برای این‌که زنده بمانیم، دیگر چیزی نداریم.» 

آمارهای نخستین نشان می‌دهند که در حال حاضر بی‌کاری در افغانستان به بالاتر از شصت درصد رسیده است و بیش ازنیمی از جمیعیت کشور به کمک‌های عاجل غذایی نیازدارند. 

مسوولان برنامه غذایی جهان می‌گویند که افغانستان از جمله کشورهای است که با مشکلات بزرگ بشری و بحران غذایی روبرو است. 

بربنیاد آمارهای این سازمان، در حال حاضر بیش از چهارده میلیون تن در افغانستان با نبود مصوونیت غذایی روبرو اند. 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره