Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نگرانی از وضعیت ناروشن موسیقی و فعالیت هنری در کشور

شماری از هنرمندان افغان با نگرانی از آینده ناروشنی موسیقی در کشور، می‌گویند که با رویکار آمدن حکومت امارت اسلامی در افغانستان، راه‌های درآمد آنها نیز قطع شده است.

در سال‌های پسین، بیشتر هنرمندان افغان درآمد شان را از راه موسیقی تامین می‌کردند.

جعفر خلیلی هنرمند گفت: «هنر ما بر مردم تاثیر بد ندارد. هنرنمایی (آنچه انجام می‌دهیم) ما در چارچوب هنر است.»

این هنرمندان می‌افزایند که با نواختن موسیقی می‌توانستند برای خانواده‌های شان لقمه نانی پیدا کنند اما اکنون که منبع درآمدی ندارند با چالش‌های فراوان اقتصادی روبرو شده اند.

ساروان منور یکی از هنرمندان ننگرهاری گفت: «در کشور تا هجده هزار هنرمند موجود است، هر هنرمند تا بیست و پنج تن اعضای خانواده دارند و نفقه خور استند، برای ما تنخواه تعین کنند.»

آصف خلیلی هنرمند دیگر گفت: «هر وطنی که فرهنگ و سرود ملی نداشته باشد، آن کشور پیشرفت کرده نمی‌تواند.»

این هنرمندان از حکومت می‌خواهند که اگر به موسیقی اجازه نمی‌دهند، در بخش‌های دیگر برایشان زمینه کار را فراهم کنند.

غازی به طلوع‌نیوز گفت: «ما مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ استیم و ما درغربت به سرمی‌بریم، سرنوشت ما باید روشن شوند.»

هر چند تاکنون موقف رسمی امارات اسلامی در باره نواختن موسیقی روشن نشده است اما رهبران حکومت در سخنرانی های شان بارها موسیقی را مخالف آموزه‌های اسلام گفته اند.

در همین حال هنرمندانی که در بیرون از کشور به سر می‌برند، نیز از امارت اسلامی خواست‌های دارند. آریانا سعید هنرمند شناخته شده افغان گفت: «کودکان شان گرسنه می‌خوابند، واقعأ آرزو دارم که آنان اجازه بدهد تا هنرمندان دوباره هنر شان را به پیش گیرند.»

نگرانی از وضعیت ناروشن موسیقی و فعالیت هنری در کشور

این هنرمندان می‌افزایند که با نواختن موسیقی می‌توانستند برای خانواده‌های شان لقمه نانی پیدا کنند اما اکنون که منبع درآمدی ندارند با چالش‌های فراوان اقتصادی روبرو شده اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از هنرمندان افغان با نگرانی از آینده ناروشنی موسیقی در کشور، می‌گویند که با رویکار آمدن حکومت امارت اسلامی در افغانستان، راه‌های درآمد آنها نیز قطع شده است.

در سال‌های پسین، بیشتر هنرمندان افغان درآمد شان را از راه موسیقی تامین می‌کردند.

جعفر خلیلی هنرمند گفت: «هنر ما بر مردم تاثیر بد ندارد. هنرنمایی (آنچه انجام می‌دهیم) ما در چارچوب هنر است.»

این هنرمندان می‌افزایند که با نواختن موسیقی می‌توانستند برای خانواده‌های شان لقمه نانی پیدا کنند اما اکنون که منبع درآمدی ندارند با چالش‌های فراوان اقتصادی روبرو شده اند.

ساروان منور یکی از هنرمندان ننگرهاری گفت: «در کشور تا هجده هزار هنرمند موجود است، هر هنرمند تا بیست و پنج تن اعضای خانواده دارند و نفقه خور استند، برای ما تنخواه تعین کنند.»

آصف خلیلی هنرمند دیگر گفت: «هر وطنی که فرهنگ و سرود ملی نداشته باشد، آن کشور پیشرفت کرده نمی‌تواند.»

این هنرمندان از حکومت می‌خواهند که اگر به موسیقی اجازه نمی‌دهند، در بخش‌های دیگر برایشان زمینه کار را فراهم کنند.

غازی به طلوع‌نیوز گفت: «ما مربوط وزارت اطلاعات و فرهنگ استیم و ما درغربت به سرمی‌بریم، سرنوشت ما باید روشن شوند.»

هر چند تاکنون موقف رسمی امارات اسلامی در باره نواختن موسیقی روشن نشده است اما رهبران حکومت در سخنرانی های شان بارها موسیقی را مخالف آموزه‌های اسلام گفته اند.

در همین حال هنرمندانی که در بیرون از کشور به سر می‌برند، نیز از امارت اسلامی خواست‌های دارند. آریانا سعید هنرمند شناخته شده افغان گفت: «کودکان شان گرسنه می‌خوابند، واقعأ آرزو دارم که آنان اجازه بدهد تا هنرمندان دوباره هنر شان را به پیش گیرند.»

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره