تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز سازمان ملل و جنجال‌ها بر سر کرسی افغانستان در این سازمان

امروز، ۲۴ اکتبر، روز سازمان ملل است، اما از چند ماه بدینسو کرسی نماینده‌ همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد جنجالی مانده است.

با آن‌که افغانستان هفتاد و پنج سال پیش عضویت سازمان ملل متحد را بدست آورد، اما در چند ماه اخیر کرسی نماینده همیشه‌گی افغانستان در این سازمان به یک بحث جنجال برانگیز مبدل شده است.

سهیل شاهین، نماینده معرفی شده امارات اسلامی برای کرسی نماینده‌گی همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که بر بنیاد قوانین جهانی، این کرسی باید به امارت اسلامی داده شود.

شاهین گفت: «باید کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی داده شود چون یکی از شرط‌های اساسی که پشتیبانی مردم است آن را هم دارد، به افغانستان حاکمیت کامل دارد و توان دفاع از مردم و کشو را هم دارد.»

از سوی دیگر، آگاهان امور سیاسی می‌گویند که فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان به اشاره برخی از کشورهای قدرت‌مند مرتبط شده است و صلاحیت‌های این سازمان در فیصله‌های سیاسی کلان کم شده است.

حامد مصباح، استاد دانشگاه، گفت: «پس از ۲۰۰۱ سازمان ملل تلاش‌هایش را داشت، اما تلاش‌های سازمان ملل همیشه بر مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان امریکا در قبال جهان سوم بوده است.»

از سوی دیگر شماری از شهروندان کشور بدین باور استند که نقش سازمان ملل در جلوگیری از اوضاع نابسامان کشور، تنها به کمک‌های بشر دوستانه محدود شده است.

رومل، دانشجو، گفت: «یک کشور تنها به کمک‌های مالی ضرورت ندارد، از نگاه سیاسی هم باید همرایش کمک شود.»

مصطفی بریالی، دانشجو، گفت: «کرسی افغانستان در سازمان ملل خالی است. اگر سازمان ملل طالبان را به رسمیت نشناسد، وضعیت افغانستان خراب‌تر می‌شود.»

سازمان ملل نهادی است که به هدف تامین امنیت جهان و آوردن صلح، گسترش روابط دوستانه و هماهنگی میان کشورهای جهان تأسیس شده است.

تقریبا همه کشورهای مستقل جهان عضویت این سازمان را دارد.

روز سازمان ملل و جنجال‌ها بر سر کرسی افغانستان در این سازمان

شهروندان کشور می‌گویند که سازمان ملل باید نقش بارزتر در امر بهبود وضعیت اقتصادی و سیاسی افغانستان بازی کند.

تصویر بندانگشتی

امروز، ۲۴ اکتبر، روز سازمان ملل است، اما از چند ماه بدینسو کرسی نماینده‌ همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد جنجالی مانده است.

با آن‌که افغانستان هفتاد و پنج سال پیش عضویت سازمان ملل متحد را بدست آورد، اما در چند ماه اخیر کرسی نماینده همیشه‌گی افغانستان در این سازمان به یک بحث جنجال برانگیز مبدل شده است.

سهیل شاهین، نماینده معرفی شده امارات اسلامی برای کرسی نماینده‌گی همیشگی افغانستان در سازمان ملل متحد می‌گوید که بر بنیاد قوانین جهانی، این کرسی باید به امارت اسلامی داده شود.

شاهین گفت: «باید کرسی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی داده شود چون یکی از شرط‌های اساسی که پشتیبانی مردم است آن را هم دارد، به افغانستان حاکمیت کامل دارد و توان دفاع از مردم و کشو را هم دارد.»

از سوی دیگر، آگاهان امور سیاسی می‌گویند که فعالیت‌های سازمان ملل در افغانستان به اشاره برخی از کشورهای قدرت‌مند مرتبط شده است و صلاحیت‌های این سازمان در فیصله‌های سیاسی کلان کم شده است.

حامد مصباح، استاد دانشگاه، گفت: «پس از ۲۰۰۱ سازمان ملل تلاش‌هایش را داشت، اما تلاش‌های سازمان ملل همیشه بر مبنای سیاست‌گذاری‌های کلان امریکا در قبال جهان سوم بوده است.»

از سوی دیگر شماری از شهروندان کشور بدین باور استند که نقش سازمان ملل در جلوگیری از اوضاع نابسامان کشور، تنها به کمک‌های بشر دوستانه محدود شده است.

رومل، دانشجو، گفت: «یک کشور تنها به کمک‌های مالی ضرورت ندارد، از نگاه سیاسی هم باید همرایش کمک شود.»

مصطفی بریالی، دانشجو، گفت: «کرسی افغانستان در سازمان ملل خالی است. اگر سازمان ملل طالبان را به رسمیت نشناسد، وضعیت افغانستان خراب‌تر می‌شود.»

سازمان ملل نهادی است که به هدف تامین امنیت جهان و آوردن صلح، گسترش روابط دوستانه و هماهنگی میان کشورهای جهان تأسیس شده است.

تقریبا همه کشورهای مستقل جهان عضویت این سازمان را دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره