تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

گوترش: ممکن است افغانستان با بزرگترین بحران انسانی روبرو شود

سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر به اوضاع اقتصادی افغانستان رسیده گی نشود، این کشور با بزرگترین بحران انسانی در جهان روبرو خواهد شد.

انتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید می‌ورزد که برای فراهم سازی کمک‌ها به افغانستان زمان بیشتر در دست نیست. 

او از جهان می‌خواهد که باید هرچه زودتر کمک‌های انسان دوستانه را به افغانستان بفرستد.

گوترش گفته است: «این بحران در آستانه‌ی اتفاق افتادن است، ما با زمان در رقابت هستیم تا در زمستان پیش رو برای مردم افغانستان کمک‌های بشر دوستانه بیشتر ارایه کنیم تا نیازهای اولیه‌ی آن‌ها را تامین کند.»

خانواده زرمینه نمونه یکی از صدها خانواده نادار در افغانستان است. این خانواده می‌گوید که از سه وعده غذایی نمی‌توانند یک وعده آن را برای کودکان شان آماده بسازند.

زرمینه به طلوع‌نیوز گفت: «برای اینکه کودکانم گرسنه نمانند، تمام اموال خانه را فروختیم، اما نمی‌توانیم سه وقت غذا را برای شان آماده کنیم. یگان روز که پول باشد، برشان غذا می‌خرم، در غیرآن گرسنه می‌مانند.»

در همین حال، سازمان جهانی غذا می‌گوید که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در زمستان پیش‌رو غذای مناسب برای خوردن نخواهد داشت.

این سازمان می‌افزاید که سطح فقر از روستاها به شهرهای بزرگ افغانستان رسیده است و اگر گام‌های زودهنگام برداشته نشود، میلیون‌ها تن در زمستان پیشرو با گرسنگی سخت روبرو خواهند شد.

وحیدالله امانی، سخنگوی سازمان جهانی غذا در کابل گفت: «افغانستان در یک بحران بزرگ بشری قرار دارد و سازمان‌های مددرسان باید هر چه زودتر کمک‌های شان را به افغانستان برسانند، چون آخرین آمارها نشان می‌دهد که در حدود بیست و سه میلیون تن در افغانستان مصونیت غذایی ندارد.» 

سازمان جهانی غذا در حالی از بحران بشری درافغانستان هشدار می‌دهد که بیش از یک میلیارد دالر کمک از سوی جامعه جهانی به افغانستان تعهد شده که یک سوم آن مربوط به سازمان جهانی غذای سازمان ملل است، اما تا اکنون از رسیدن این کمک‌ها به افغانستان خبری نیست.

گوترش: ممکن است افغانستان با بزرگترین بحران انسانی روبرو شود

سازمان جهانی غذا می‌گوید که بیش از نیم جمعیت افغانستان در زمستان پیش‌رو غذای مناسب برای خوردن نخواهند داشت. 

Thumbnail

سازمان ملل متحد هشدار می‌دهد که اگر به اوضاع اقتصادی افغانستان رسیده گی نشود، این کشور با بزرگترین بحران انسانی در جهان روبرو خواهد شد.

انتونیو گوتریش، دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید می‌ورزد که برای فراهم سازی کمک‌ها به افغانستان زمان بیشتر در دست نیست. 

او از جهان می‌خواهد که باید هرچه زودتر کمک‌های انسان دوستانه را به افغانستان بفرستد.

گوترش گفته است: «این بحران در آستانه‌ی اتفاق افتادن است، ما با زمان در رقابت هستیم تا در زمستان پیش رو برای مردم افغانستان کمک‌های بشر دوستانه بیشتر ارایه کنیم تا نیازهای اولیه‌ی آن‌ها را تامین کند.»

خانواده زرمینه نمونه یکی از صدها خانواده نادار در افغانستان است. این خانواده می‌گوید که از سه وعده غذایی نمی‌توانند یک وعده آن را برای کودکان شان آماده بسازند.

زرمینه به طلوع‌نیوز گفت: «برای اینکه کودکانم گرسنه نمانند، تمام اموال خانه را فروختیم، اما نمی‌توانیم سه وقت غذا را برای شان آماده کنیم. یگان روز که پول باشد، برشان غذا می‌خرم، در غیرآن گرسنه می‌مانند.»

در همین حال، سازمان جهانی غذا می‌گوید که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان در زمستان پیش‌رو غذای مناسب برای خوردن نخواهد داشت.

این سازمان می‌افزاید که سطح فقر از روستاها به شهرهای بزرگ افغانستان رسیده است و اگر گام‌های زودهنگام برداشته نشود، میلیون‌ها تن در زمستان پیشرو با گرسنگی سخت روبرو خواهند شد.

وحیدالله امانی، سخنگوی سازمان جهانی غذا در کابل گفت: «افغانستان در یک بحران بزرگ بشری قرار دارد و سازمان‌های مددرسان باید هر چه زودتر کمک‌های شان را به افغانستان برسانند، چون آخرین آمارها نشان می‌دهد که در حدود بیست و سه میلیون تن در افغانستان مصونیت غذایی ندارد.» 

سازمان جهانی غذا در حالی از بحران بشری درافغانستان هشدار می‌دهد که بیش از یک میلیارد دالر کمک از سوی جامعه جهانی به افغانستان تعهد شده که یک سوم آن مربوط به سازمان جهانی غذای سازمان ملل است، اما تا اکنون از رسیدن این کمک‌ها به افغانستان خبری نیست.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره