Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادعای درخواست کننده‌گان از وجود فساد در ریاست پاسپورت

متقاضیان پاسپورت از ادامه فساد و کمیشن کاری در ریاست پاسپورت شکایت دارند و می‌گویند که شماری از افراد همچون کمیشن کاران برای اخذ و پیشبرد کار پاسپورت از درخواست کننده‌گان پول می‌خواهند.

 فیصل، یکتن از درخواست کننده‌گان پاسپورت می‌گوید: «به من پیشنهاد کرد که اگر نمی‌توانی داخل شوی، ورق‌هایت را به من تسلیم کن در داخل شناخت دارم و کارت را خلاص می‌کنم. ده هزار روپیه خواست.»

نجیب الله، درخواست کننده پاسپورت: «در داخل هفتصد و هشتصد دالر کمیشن‌کاری می‌شود. مردم از شب تا صبح میخوابند و هیچ کس بازخواست نمی‌کند.»   

از سویی هم،  ریاست پاسپورت از بازاداشت یک تن از کمیشن کاران این ریاست خبر می دهد.

عالم گل حقانی، رییس عمومی پاسپورت: «در این سلسله ریاست عمومی استخبارات چند تن از کمیشن کاران را دستگیر کرده است. در این میان یک نفر در بخش بایومتریک ریاست پاسپور کار می‌کرد.»

روزانه بیش ازصدها تن برای دریافت پاسپورت به ریاست پاسپورت مراجعه می‌کنند.

در همین حال، در خواست کننده‌گان پاسپورت از ریاست پاسپورت می‌خواهند که جلو فساد و کمیشن کاری را در این نهاد بگیرد.

سراج گل، درخواست کننده پاسپورت گفت: «از امارت اسلامی این خواست را دارید که در ولایت‌ها روند توزیع پاسپورت را آغاز کند.»

به تازه‌گی رییس الوزرای کابینه سرپرست به علت بیشتر شدن درخواست کننده‌گان پاسپورت، به مسوولان در ریاست پاسپورت دستور داد تا روند توزیع پاسپورت را بربنیاد شناسنامه‌های کاغذی تایید شده نیز اجرا کنند.

ادعای درخواست کننده‌گان از وجود فساد در ریاست پاسپورت

از سویی هم،  ریاست پاسپورت از بازاداشت یک تن از کمیشن کاران این ریاست خبر می دهد.

Thumbnail

متقاضیان پاسپورت از ادامه فساد و کمیشن کاری در ریاست پاسپورت شکایت دارند و می‌گویند که شماری از افراد همچون کمیشن کاران برای اخذ و پیشبرد کار پاسپورت از درخواست کننده‌گان پول می‌خواهند.

 فیصل، یکتن از درخواست کننده‌گان پاسپورت می‌گوید: «به من پیشنهاد کرد که اگر نمی‌توانی داخل شوی، ورق‌هایت را به من تسلیم کن در داخل شناخت دارم و کارت را خلاص می‌کنم. ده هزار روپیه خواست.»

نجیب الله، درخواست کننده پاسپورت: «در داخل هفتصد و هشتصد دالر کمیشن‌کاری می‌شود. مردم از شب تا صبح میخوابند و هیچ کس بازخواست نمی‌کند.»   

از سویی هم،  ریاست پاسپورت از بازاداشت یک تن از کمیشن کاران این ریاست خبر می دهد.

عالم گل حقانی، رییس عمومی پاسپورت: «در این سلسله ریاست عمومی استخبارات چند تن از کمیشن کاران را دستگیر کرده است. در این میان یک نفر در بخش بایومتریک ریاست پاسپور کار می‌کرد.»

روزانه بیش ازصدها تن برای دریافت پاسپورت به ریاست پاسپورت مراجعه می‌کنند.

در همین حال، در خواست کننده‌گان پاسپورت از ریاست پاسپورت می‌خواهند که جلو فساد و کمیشن کاری را در این نهاد بگیرد.

سراج گل، درخواست کننده پاسپورت گفت: «از امارت اسلامی این خواست را دارید که در ولایت‌ها روند توزیع پاسپورت را آغاز کند.»

به تازه‌گی رییس الوزرای کابینه سرپرست به علت بیشتر شدن درخواست کننده‌گان پاسپورت، به مسوولان در ریاست پاسپورت دستور داد تا روند توزیع پاسپورت را بربنیاد شناسنامه‌های کاغذی تایید شده نیز اجرا کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره