تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض پناهجویان افغان در برابر ساختمان سازمان ملل در اندونیزیا

شماری از پناهجویان افغان در اندونیزیا از ٱنچه که بی‌توجهی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان می‌دانند دست به اعتراض زده اند.

آنان که در برابر ساختمان دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهجویان در اندونیزیا چندین شب می‌شود که خیمه اعتراضی برپا کرده اند، خواهان اسکان مجدد برای پناهجویان افغانستان استند.

معترضان می‌گویند بیش از چهار شبانه روز است که در آن‌جا خیمه اعتراضی برپا کرده اند، اما تا کنون هیچ پاسخی از سوی بخش پناهجویان سازمان ملل متحد دریافت نکرده اند.

یکی از اعتراض کننده‌گان می‌گوید: «امشب چهارم نوامبر در شهر آکسار اندونیزیا، مهاجرین به خاطر کندی روی پروسس اسکان مجدد، شروع به اعتراض مسالمت آمیز کرده اند و در پیش ساختمان کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهجویان خیمه زده اند. این چهارمین شب است که این‌جا هستیم و تاکنون کمیشنری سازمان ملل هیچ جوابی برای ما ارائه نکرده است.»

این پناهجویان می‌گویند که چندین سال است در بی‌سرنوشتی بسر می‌برند و هیچ نهادی برای طی مراحل درخواستی‌های پناهنده‌گی آنان کمک نکرده است.

اندونزیا امضاکننده کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد در مورد پناهنده‌گان نیست و بیشتر همچون کشور ترانزیتی برای پناهجویان به شمار می‌ رود.

از همین‌رو، معترضان خواستار تسریع در رسیده‌گی به پرونده‌های پناهجویی شان استند.

اعتراض پناهجویان افغان در برابر ساختمان سازمان ملل در اندونیزیا

شماری از پناهجویان افغانستان در واکنش به آنچه که بی‌توجهی کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهجویان می‌دانند، اعتراض کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از پناهجویان افغان در اندونیزیا از ٱنچه که بی‌توجهی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای پناهجویان می‌دانند دست به اعتراض زده اند.

آنان که در برابر ساختمان دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهجویان در اندونیزیا چندین شب می‌شود که خیمه اعتراضی برپا کرده اند، خواهان اسکان مجدد برای پناهجویان افغانستان استند.

معترضان می‌گویند بیش از چهار شبانه روز است که در آن‌جا خیمه اعتراضی برپا کرده اند، اما تا کنون هیچ پاسخی از سوی بخش پناهجویان سازمان ملل متحد دریافت نکرده اند.

یکی از اعتراض کننده‌گان می‌گوید: «امشب چهارم نوامبر در شهر آکسار اندونیزیا، مهاجرین به خاطر کندی روی پروسس اسکان مجدد، شروع به اعتراض مسالمت آمیز کرده اند و در پیش ساختمان کمیشنری عالی سازمان ملل برای پناهجویان خیمه زده اند. این چهارمین شب است که این‌جا هستیم و تاکنون کمیشنری سازمان ملل هیچ جوابی برای ما ارائه نکرده است.»

این پناهجویان می‌گویند که چندین سال است در بی‌سرنوشتی بسر می‌برند و هیچ نهادی برای طی مراحل درخواستی‌های پناهنده‌گی آنان کمک نکرده است.

اندونزیا امضاکننده کنوانسیون ۱۹۵۱ سازمان ملل متحد در مورد پناهنده‌گان نیست و بیشتر همچون کشور ترانزیتی برای پناهجویان به شمار می‌ رود.

از همین‌رو، معترضان خواستار تسریع در رسیده‌گی به پرونده‌های پناهجویی شان استند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره