Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیده‌بان حقوق بشر خواستار رسیده‌گی به بحران اقتصادی افغانستان شد

دیده‌بان حقوق بشر در اعلامیه‌یی از کشور های کمک کننده، سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر می‌خواهد تا به اقتصاد افغانستان بی‌درنگ کمک کنند.

بر بنیاد این اعلامیه، نهادهای مددرسان باید به سیستم ورشکسته بانک‌ها رسیده کند و از بوجود آمدن قحطی در افغانستان جلوگیری کند.

اعلامیه به نقل از جان سیفتون، مسوول بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان در حال فروپاشی است و افغان‌ها در سراسر کشور از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند. کمک‌های بشردوستانه حیاتی است، اما با توجه به این بحران، دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای مالی بین‌المللی نیاز به تعدیل بی درنگ محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود بر اقتصاد و بخش بانکی کشور دارند.»

طارق فرهادی،‌ آگاه روابط بین الملل دراین مورد گفت: «مشکلات که برای افغانستان ایجاد شده در اثر تعاملات سیاسی است، راه‌حل این مشکل از راه سیاسی بوده می‌تواند.

ایرج فقیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بلاک بودن پول‎‌های افغانستان در بانک‌های جهانی، در مراودت های اقتصادی با کشورهای همسایه سبب رکود اقتصادی و ایجاد آسیب پذیری شدید درپیکر نظام اقتصادی افغانستان خواهد شد.»

این نهاد افزوده است که طالبان، سازمان ملل و بانک جهانی به توافقی دست یابند تا بانک مرکزی افغانستان به سیستم بین المللی دسترسی داشته باشد، اما درصورت هیچ توافقی، سازمان ملل باید با استفاده از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد، برای ارسال پول به افغانستان ادامه دهد و طالبان هم زمینه انتقال این محموله‌ها را فراهم کند.

دیده‌بان حقوق بشر در این اعلامیه هم‌چنان افزوده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، میلیون‌ها دالر درآمد از دست رفته، قیمت‌ها افزایش یافته و کمبود پول نقد بسیاری از مردم را از دسترسی به غذا، سرپناه و مراقبت‌های صحی محروم کرده است.

از سویی هم، امارت اسلامی از نهادهای کمک کننده می‌خواهد تا جلو وقوع فاجعه بشری در افغانستان را بگیرد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «سازمان ملل و جامعه جهانی برای جلوگیری از رخ دادن فاجعه بشری دست بکار شود واین موضوع را در اولویت خود قرار دهد.»

در همین حال، شهروندان کشور از فرا رسیدن فصل سرما در وضعیت کنونی نگران اند و از جامعه جهانی می‌خواهند تا پول‌های منجمد شده این کشور را آزاد کنند.

بابه جان، باشنده کابل گفت: «بدبختی زیاد است، کار وبار نیست، زمستان رسید و مردم هیچ چیز ندارند.»

این درحال‌ست که سازمان ملل و شماری از نهادهای کمک کننده از بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان خبر داده اند.

دیده‌بان حقوق بشر خواستار رسیده‌گی به بحران اقتصادی افغانستان شد

از سویی هم، امارت اسلامی از نهادهای کمک کننده می‌خواهد تا جلو وقوع فاجعه بشری در افغانستان را بگیرد.

Thumbnail

دیده‌بان حقوق بشر در اعلامیه‌یی از کشور های کمک کننده، سازمان ملل متحد و نهادهای دیگر می‌خواهد تا به اقتصاد افغانستان بی‌درنگ کمک کنند.

بر بنیاد این اعلامیه، نهادهای مددرسان باید به سیستم ورشکسته بانک‌ها رسیده کند و از بوجود آمدن قحطی در افغانستان جلوگیری کند.

اعلامیه به نقل از جان سیفتون، مسوول بخش آسیایی دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «اقتصاد و خدمات اجتماعی افغانستان در حال فروپاشی است و افغان‌ها در سراسر کشور از سوء تغذیه حاد رنج می‌برند. کمک‌های بشردوستانه حیاتی است، اما با توجه به این بحران، دولت‌ها، سازمان ملل و نهادهای مالی بین‌المللی نیاز به تعدیل بی درنگ محدودیت‌ها و تحریم‌های موجود بر اقتصاد و بخش بانکی کشور دارند.»

طارق فرهادی،‌ آگاه روابط بین الملل دراین مورد گفت: «مشکلات که برای افغانستان ایجاد شده در اثر تعاملات سیاسی است، راه‌حل این مشکل از راه سیاسی بوده می‌تواند.

ایرج فقیری، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «بلاک بودن پول‎‌های افغانستان در بانک‌های جهانی، در مراودت های اقتصادی با کشورهای همسایه سبب رکود اقتصادی و ایجاد آسیب پذیری شدید درپیکر نظام اقتصادی افغانستان خواهد شد.»

این نهاد افزوده است که طالبان، سازمان ملل و بانک جهانی به توافقی دست یابند تا بانک مرکزی افغانستان به سیستم بین المللی دسترسی داشته باشد، اما درصورت هیچ توافقی، سازمان ملل باید با استفاده از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد، برای ارسال پول به افغانستان ادامه دهد و طالبان هم زمینه انتقال این محموله‌ها را فراهم کند.

دیده‌بان حقوق بشر در این اعلامیه هم‌چنان افزوده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، میلیون‌ها دالر درآمد از دست رفته، قیمت‌ها افزایش یافته و کمبود پول نقد بسیاری از مردم را از دسترسی به غذا، سرپناه و مراقبت‌های صحی محروم کرده است.

از سویی هم، امارت اسلامی از نهادهای کمک کننده می‌خواهد تا جلو وقوع فاجعه بشری در افغانستان را بگیرد.

انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی امارت اسلامی گفت: «سازمان ملل و جامعه جهانی برای جلوگیری از رخ دادن فاجعه بشری دست بکار شود واین موضوع را در اولویت خود قرار دهد.»

در همین حال، شهروندان کشور از فرا رسیدن فصل سرما در وضعیت کنونی نگران اند و از جامعه جهانی می‌خواهند تا پول‌های منجمد شده این کشور را آزاد کنند.

بابه جان، باشنده کابل گفت: «بدبختی زیاد است، کار وبار نیست، زمستان رسید و مردم هیچ چیز ندارند.»

این درحال‌ست که سازمان ملل و شماری از نهادهای کمک کننده از بدتر شدن اوضاع بشری در افغانستان خبر داده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره