تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تأکید امارت اسلامی بر بازسازی و پیشرفت کشور

مقام‌های امارت اسلامی در یک گردهمایی در غرب کابل تاکید می‌کنند که حکومت بر بازسازی و پیشرفت در افغانستان متعهد است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی جهاد اشغال افغانستان را پایان یافته می‌داند و می‌گوید که اکنون زمان آن رسیده که جهاد بازسازی و پیشرفت افغانستان آغاز شود.

آقای مجاهد به اشاره به آموزش دختران می‌گوید که امارات اسلامی برای سال آینده زمینه آموزش را برای دانش‌آموزان و دانش‌جویان دختر فراهم می‌کند و نیز در نهادهای دولتی زمینه کار را برای زنان فراهم خواهد شد.

آقای مجاهد با تاکید براینکه اقتصاد افغانستان را تا شش ماه دیگر به پا ایستاد می‌کنند، گفت: «اگر به پروژه‌ها زمینه فراهم بسازیم و امنیت شان را بگیریم، باور داشته باشید که مشکلات اقتصادی ما از شش ماه و یا یک سال زیاد دوام نمی‌کند.»

از سویی هم، شرکت کننده‌گان این گردهمایی از حکومت پیشین انتقاد کرده و آنرا یک دوره سیاه و نامشروع خواندند، آنان رهبران حکومت پیشین را به دامن زدن به نفاق قومی متهم می‌سازند.

جعفر مهدوی، دبیر حزب ملت افغانستان گفت: «مردم ما درطول یک دهه اخیر، قربانی دو لبه قیچی بودند، تبعیض و انتحار و انفجار.»

شرکت کننده گردهمایی از امارات اسلامی می‌خواهند که اتحاد در میان اقوام و مذاهب را اولویت بدهد.

واعظزاده بهسودی، عالم دین گفت: «در افغانستان ما، با شرایط بحران‌های پیهم، انسان اجتماعی کارایی دارد تا عدالت اجتماعی.»

رحمت الله نجیب، معاون ریاست استخبارات در این باره گفت: «برای تان اطمینان می‌دهیم که در روزهای نزدیک، شاهد این خواهد بودید که اگر شب و روز دروازه‌های تان باز و یا تا صبح در جاده‌ها بگردیم، مشکلی وجود نداشته باشد.»
 

تأکید امارت اسلامی بر بازسازی و پیشرفت کشور

شرکت کننده گردهمایی از امارات اسلامی می‌خواهند که اتحاد در میان اقوام و مذاهب را اولویت بدهد.

تصویر بندانگشتی

مقام‌های امارت اسلامی در یک گردهمایی در غرب کابل تاکید می‌کنند که حکومت بر بازسازی و پیشرفت در افغانستان متعهد است.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی جهاد اشغال افغانستان را پایان یافته می‌داند و می‌گوید که اکنون زمان آن رسیده که جهاد بازسازی و پیشرفت افغانستان آغاز شود.

آقای مجاهد به اشاره به آموزش دختران می‌گوید که امارات اسلامی برای سال آینده زمینه آموزش را برای دانش‌آموزان و دانش‌جویان دختر فراهم می‌کند و نیز در نهادهای دولتی زمینه کار را برای زنان فراهم خواهد شد.

آقای مجاهد با تاکید براینکه اقتصاد افغانستان را تا شش ماه دیگر به پا ایستاد می‌کنند، گفت: «اگر به پروژه‌ها زمینه فراهم بسازیم و امنیت شان را بگیریم، باور داشته باشید که مشکلات اقتصادی ما از شش ماه و یا یک سال زیاد دوام نمی‌کند.»

از سویی هم، شرکت کننده‌گان این گردهمایی از حکومت پیشین انتقاد کرده و آنرا یک دوره سیاه و نامشروع خواندند، آنان رهبران حکومت پیشین را به دامن زدن به نفاق قومی متهم می‌سازند.

جعفر مهدوی، دبیر حزب ملت افغانستان گفت: «مردم ما درطول یک دهه اخیر، قربانی دو لبه قیچی بودند، تبعیض و انتحار و انفجار.»

شرکت کننده گردهمایی از امارات اسلامی می‌خواهند که اتحاد در میان اقوام و مذاهب را اولویت بدهد.

واعظزاده بهسودی، عالم دین گفت: «در افغانستان ما، با شرایط بحران‌های پیهم، انسان اجتماعی کارایی دارد تا عدالت اجتماعی.»

رحمت الله نجیب، معاون ریاست استخبارات در این باره گفت: «برای تان اطمینان می‌دهیم که در روزهای نزدیک، شاهد این خواهد بودید که اگر شب و روز دروازه‌های تان باز و یا تا صبح در جاده‌ها بگردیم، مشکلی وجود نداشته باشد.»
 

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره