تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دانشجویان تازه فارغ شده در کندهار: برای ما زمینه کار فراهم شود

دانشجویان تازه فارغ شده از دانشگاه‌های خصوصی ولایت کندهار از حکومت می‌خواهند تا زمینه کار را برای شان فراهم کند.

این دانشجوان که به تازه‌گی گواهی‌نامه‌های ‌شان را بدست آورده اند، می‌گویند که چندین سال عمرشان را صرف آموزش کرده اند و اکنون می‌خواهند که برای کشور شان خدمت کنند.

سیزده دختر نیز در میان آنان است که از دانشکده حقوق و علوم سیاسی فارغ شده اند. شریفه، دانشجوی تازه فارغ شده گفت: «برای زنان در بخش معلمی و همچنان در بخش داکتری ضرورت است.»

نصرت الله عمری، دانشجو گفت: «اگر برای این جوانان و دیگر جوانان که تحصیل کرده اند، زمینه کار مساعد نشود، آنان به سبب بیکاری کشور را ترک و به دیگر کشورها می‌روند.»

در همین حال، مقام‌های محلی کندهار می‌گویند که برای همه کادرهای کشور زمینه کار را فراهم می‌کنند.

محمد ناصر نیکزاد، مسوول کمیسیون تحصیلات عالی در حوزه جنوب گفت: «بیش از پنجاه فیصد روی طرحی کار شده است، یعنی ما فیصدی بسیار کمی از دانشگاه‌های را داریم که آغاز شده است و در آینده نزدیک در باره آغاز دانشگاه‌ها با شما اطلاعات را شریک خواهیم ساخت.»

از سوی دیگر باشنده‌گان کندهار از نهاد‌های مسوول می‌خواهند که زمینه آموزش و پرورش را برای دختران نیز فراهم کنند.

منیر احمد، باشنده کندهار گفت: «استادان دانشگاه‌های دولتی معاشات خود را دریافت می‌کنند اما درس‌ها شروع نشده است. این ضیاع وقت است، امارت اسلامی باید هر چه زودتر باید روی این کار را آغاز کند.»

همزمان با سقوط حکومت پیشین، بیشتر از صد روز می‌شود که دانشگاه‌های دولتی بسته اند و اکنون این دانشجویان از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهند که زمینه آموزش و پرورش را برای زنان و مردان فراهم کنند.

دانشجویان تازه فارغ شده در کندهار: برای ما زمینه کار فراهم شود

از سوی دیگر باشنده‌گان کندهار از نهاد‌های مسوول می‌خواهند که زمینه آموزش و پرورش را برای دختران نیز فراهم کنند.

تصویر بندانگشتی

دانشجویان تازه فارغ شده از دانشگاه‌های خصوصی ولایت کندهار از حکومت می‌خواهند تا زمینه کار را برای شان فراهم کند.

این دانشجوان که به تازه‌گی گواهی‌نامه‌های ‌شان را بدست آورده اند، می‌گویند که چندین سال عمرشان را صرف آموزش کرده اند و اکنون می‌خواهند که برای کشور شان خدمت کنند.

سیزده دختر نیز در میان آنان است که از دانشکده حقوق و علوم سیاسی فارغ شده اند. شریفه، دانشجوی تازه فارغ شده گفت: «برای زنان در بخش معلمی و همچنان در بخش داکتری ضرورت است.»

نصرت الله عمری، دانشجو گفت: «اگر برای این جوانان و دیگر جوانان که تحصیل کرده اند، زمینه کار مساعد نشود، آنان به سبب بیکاری کشور را ترک و به دیگر کشورها می‌روند.»

در همین حال، مقام‌های محلی کندهار می‌گویند که برای همه کادرهای کشور زمینه کار را فراهم می‌کنند.

محمد ناصر نیکزاد، مسوول کمیسیون تحصیلات عالی در حوزه جنوب گفت: «بیش از پنجاه فیصد روی طرحی کار شده است، یعنی ما فیصدی بسیار کمی از دانشگاه‌های را داریم که آغاز شده است و در آینده نزدیک در باره آغاز دانشگاه‌ها با شما اطلاعات را شریک خواهیم ساخت.»

از سوی دیگر باشنده‌گان کندهار از نهاد‌های مسوول می‌خواهند که زمینه آموزش و پرورش را برای دختران نیز فراهم کنند.

منیر احمد، باشنده کندهار گفت: «استادان دانشگاه‌های دولتی معاشات خود را دریافت می‌کنند اما درس‌ها شروع نشده است. این ضیاع وقت است، امارت اسلامی باید هر چه زودتر باید روی این کار را آغاز کند.»

همزمان با سقوط حکومت پیشین، بیشتر از صد روز می‌شود که دانشگاه‌های دولتی بسته اند و اکنون این دانشجویان از وزارت تحصیلات عالی می‌خواهند که زمینه آموزش و پرورش را برای زنان و مردان فراهم کنند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره