Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

گفت‌وگوهای قطر؛ اتحادیه اروپا خواهان تشکیل حکومت همه‌شمول است

در نشست دو روزه میان نماینده‌گان اتحادیه اروپا و امارت اسلامی در قطر، در باره مسایل گونه‌گون به شمول امنیت، مبارزه با تروریزم، حقوق بشر، ایجاد حکومت فراگیر، و کمک‌های بشردوستانه بحث شده است.

اتحادیه اروپا در خبرنامه‌یی می‌گوید که نماینده‌گان این اتحادیه از امارت اسلامی خواسته اند که گام‌های لازم را برای ایجاد یک حکومت فراگیر که زنان نیز در آن نقش داشته باشند، بردارد تا راه برای مصالحه ملی در کشور هموار گردد.

اتحادیه اروپا گفته است که گفت‌‌وگو با امارت اسلامی به معنای به رسمیت شناختن حکومت تازه نیست، بلکه برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و تعامل یک نیاز می‌باشد.

در بیانیه این اتحادیه آمده است: «اتحادیه اروپا از حکومت موقت خواسته است که گام‌های سریع، معنادار و ملموسی را برای ایجاد یک حکومت همه‌شمول که نشان دهنده تنوع قومی، سیاسی و مذهبی جامعه افغانستان باشد، و در آن زنان و مردان در موقف‌های بلند کار کنند، بردارد تا راه برای یک مصالحه ملی هموار گردد.»

در گفت‌وگوها، هر دو جانب نگرانی شان را در باره وضعیت بشری افغانستان ابراز کردند و اتحادیه اروپا وعده کرده است که کمک‌های بشری‌اش را به مردم افغانستان ادامه بدهد. در اعلامیه آمده است که به علت تعلیق کمک‌های انکشافی، اتحادیه اروپا درنظر دارد تا کمک‌های مالی نیز به مردم افغانستان فراهم سازد و این کمک‌ها از طریق سازمان‌های بشری به گونه مستقیم به دسترس مردمان نیازمند قرار خواهند گرفت.

از سویی هم، نماینده‌گان امارت اسلامی و اتحادیه اروپا می‌‌گویند که برای رسانیدن کمک به نیازمندان، به مدد رسانان زن و مرد نیاز است. هیأت امارت اسلامی گفته است که تنخواه تمام کارمندان دولتی را می‌پردازد، به شمول کسانی که از ماه می بدین‌سو تنخواه دریافت نکرده اند.

خروج مصون شهروندان خارجی و افغان‌های که قصد سفر به بیرون از کشور را دارند نیز در این گفت‌وگوها بحث شده است و هیأت امارت اسلامی گفته است که به تعهدات‌اش در این بخش عمل می‌‌کند. هیأت امارت اسلامی از اتحادیه اروپا برای بازنگهداشتن و کارهای عملیاتی فرودگاهای کشور درخواست کمک کرده است.

هیأت امارت اسلامی همچنان گفته است که آنان حقوق بشر و حقوق زنان را رعایت می‌کنند. در خبرنامه آمده است: «در این نشست، هیأت افغانستان گفت که آنان به تعهد شان در قبال حفاظت و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، به شمول حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق افراد مربوط به اقلیت‌ها و همچنان حق آزادی بیان و رسانه در پرتو اصول اسلامی پابند می‌باشند.»

در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه از قصد امارت اسلامی برای فراهم سازی زمینه آموزش برای دختران و پسران به گونه مساویانه در تمام سطوح و همچنان حق کار برای زنان در تمام بخش‌ها ستایش می‌کند.

هیأت امارت اسلامی همچنان در پاسخ به درخواست اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریزم گفته است که آنان اجازه نخواهند تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده شود.

بربنیاد خبرنامه، اتحادیه اروپا یک دفتر کمک‌های بشری در کابل خواهد داشت و پس از اطمینان از امنیت، کارمندان شان در این اداره مستقر خواهند شد. به گفته این اتحادیه، داشتن دفتر بستگی به امنیت و عملکرد امارت اسلامی دارد.

گفت‌وگوهای قطر؛ اتحادیه اروپا خواهان تشکیل حکومت همه‌شمول است

نماینده‌گان امارت اسلامی گفته اند که به تعهد شان به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی به شمول حقوق زنان و آزادی بیان، پابند استند.

تصویر بندانگشتی

در نشست دو روزه میان نماینده‌گان اتحادیه اروپا و امارت اسلامی در قطر، در باره مسایل گونه‌گون به شمول امنیت، مبارزه با تروریزم، حقوق بشر، ایجاد حکومت فراگیر، و کمک‌های بشردوستانه بحث شده است.

اتحادیه اروپا در خبرنامه‌یی می‌گوید که نماینده‌گان این اتحادیه از امارت اسلامی خواسته اند که گام‌های لازم را برای ایجاد یک حکومت فراگیر که زنان نیز در آن نقش داشته باشند، بردارد تا راه برای مصالحه ملی در کشور هموار گردد.

اتحادیه اروپا گفته است که گفت‌‌وگو با امارت اسلامی به معنای به رسمیت شناختن حکومت تازه نیست، بلکه برای ادامه کمک‌های بشردوستانه و تعامل یک نیاز می‌باشد.

در بیانیه این اتحادیه آمده است: «اتحادیه اروپا از حکومت موقت خواسته است که گام‌های سریع، معنادار و ملموسی را برای ایجاد یک حکومت همه‌شمول که نشان دهنده تنوع قومی، سیاسی و مذهبی جامعه افغانستان باشد، و در آن زنان و مردان در موقف‌های بلند کار کنند، بردارد تا راه برای یک مصالحه ملی هموار گردد.»

در گفت‌وگوها، هر دو جانب نگرانی شان را در باره وضعیت بشری افغانستان ابراز کردند و اتحادیه اروپا وعده کرده است که کمک‌های بشری‌اش را به مردم افغانستان ادامه بدهد. در اعلامیه آمده است که به علت تعلیق کمک‌های انکشافی، اتحادیه اروپا درنظر دارد تا کمک‌های مالی نیز به مردم افغانستان فراهم سازد و این کمک‌ها از طریق سازمان‌های بشری به گونه مستقیم به دسترس مردمان نیازمند قرار خواهند گرفت.

از سویی هم، نماینده‌گان امارت اسلامی و اتحادیه اروپا می‌‌گویند که برای رسانیدن کمک به نیازمندان، به مدد رسانان زن و مرد نیاز است. هیأت امارت اسلامی گفته است که تنخواه تمام کارمندان دولتی را می‌پردازد، به شمول کسانی که از ماه می بدین‌سو تنخواه دریافت نکرده اند.

خروج مصون شهروندان خارجی و افغان‌های که قصد سفر به بیرون از کشور را دارند نیز در این گفت‌وگوها بحث شده است و هیأت امارت اسلامی گفته است که به تعهدات‌اش در این بخش عمل می‌‌کند. هیأت امارت اسلامی از اتحادیه اروپا برای بازنگهداشتن و کارهای عملیاتی فرودگاهای کشور درخواست کمک کرده است.

هیأت امارت اسلامی همچنان گفته است که آنان حقوق بشر و حقوق زنان را رعایت می‌کنند. در خبرنامه آمده است: «در این نشست، هیأت افغانستان گفت که آنان به تعهد شان در قبال حفاظت و رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، به شمول حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق افراد مربوط به اقلیت‌ها و همچنان حق آزادی بیان و رسانه در پرتو اصول اسلامی پابند می‌باشند.»

در خبرنامه اتحادیه اروپا آمده است که این اتحادیه از قصد امارت اسلامی برای فراهم سازی زمینه آموزش برای دختران و پسران به گونه مساویانه در تمام سطوح و همچنان حق کار برای زنان در تمام بخش‌ها ستایش می‌کند.

هیأت امارت اسلامی همچنان در پاسخ به درخواست اتحادیه اروپا برای مبارزه با تروریزم گفته است که آنان اجازه نخواهند تا از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده شود.

بربنیاد خبرنامه، اتحادیه اروپا یک دفتر کمک‌های بشری در کابل خواهد داشت و پس از اطمینان از امنیت، کارمندان شان در این اداره مستقر خواهند شد. به گفته این اتحادیه، داشتن دفتر بستگی به امنیت و عملکرد امارت اسلامی دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره