Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

برشنا به بدهکاران یک ماه مهلت داد تا بدهی‌های شان را پرداخت کنند

شرکت برشنا به بدهکارانش هشدار می‌دهد که اگر تا یک ماه دیگر پول‌ باقی مانده از صرفیه برق شان را تحویل نکنند، پرونده‌های شان را به نهادهای عدلی و قضایی خواهند سپرد.

رییس تجارتی شرکت برشنا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که شماری از شرکت‌ها و اشخاص نزدیک به بیست و شش میلیون افغانی از این شرکت بدهکار استند.

عبدالرحمان رحمانی، رییس تجارتی شرکت برشنا هر چند نام‌های بدهکاران را افشا نکرد، اما افزود که شماری از شرکت‌های خصوصی، مقام‌های حکومت پیشین و شماری از سیاسیون از این شرکت بدهکار استند.

عبدالرحمان رحمانی گفت: «به تمام بدهکاران برشنا سر از امروز یک ماه وقت داده می‌شود که بدهی شان را پرداخت کنند. اگر پرداخت نکنند، پرونده شان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می‌شوند و آن وقت حق شکایت را ندارند.»

به گفته مسوولان شرکت برشنا، آنان در دیدارهای شان با شرکت‌های ایرانی و چینایی در باره افزایش تولید برق در کشور گفت‌وگو کرده اند.

حکمت الله نورزی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «ما با یک شمار کمپنی‌های دولتی چینی در تماس استیم تا با استفاده از ذغال سنگ برای ما برق تولید کنند. ما در تلاش استیم تا برق ارزان و خوب برای شهروندان فراهم سازیم.»

با این حال، برخی‌ها به این باور اند که اگر بدهی‌های برق پرداخته نشوند، این کار سبب کمبود برق در کشور خواهد شد.

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «اگر شرکت‌های صنعتی و سیاسیون بیل‌های برق شان را تحویل نکنند، این مسئله بر برشنا و هم بر کشورهای که از آن‌ها برق خریداری می‌شود، تاثیر منفی دارد.»

این اظهارت در حالی ابراز می‌شوند که آمارهای ریاست برشنا نشان می‌دهند که افغانستان به یک هزارو دو صد میگاوات برق نیاز دارد که از این جمله هم اکنون هشت صد و پنجاه میگاه وات برق را تامین کرده اند.

برشنا به بدهکاران یک ماه مهلت داد تا بدهی‌های شان را پرداخت کنند

مسوولان شرکت برشنا هشدار می‌دهند اگر شرکت‌های خصوصی، برخی مقام‌های پیشین و شماری از سیاسیون بدهی‌ شان را تا یک ماه تحویل نکنند، این مساله را به نهادهای عدلی و قضایی خواهد کشاند.

تصویر بندانگشتی

شرکت برشنا به بدهکارانش هشدار می‌دهد که اگر تا یک ماه دیگر پول‌ باقی مانده از صرفیه برق شان را تحویل نکنند، پرونده‌های شان را به نهادهای عدلی و قضایی خواهند سپرد.

رییس تجارتی شرکت برشنا امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که شماری از شرکت‌ها و اشخاص نزدیک به بیست و شش میلیون افغانی از این شرکت بدهکار استند.

عبدالرحمان رحمانی، رییس تجارتی شرکت برشنا هر چند نام‌های بدهکاران را افشا نکرد، اما افزود که شماری از شرکت‌های خصوصی، مقام‌های حکومت پیشین و شماری از سیاسیون از این شرکت بدهکار استند.

عبدالرحمان رحمانی گفت: «به تمام بدهکاران برشنا سر از امروز یک ماه وقت داده می‌شود که بدهی شان را پرداخت کنند. اگر پرداخت نکنند، پرونده شان به نهادهای عدلی و قضایی سپرده می‌شوند و آن وقت حق شکایت را ندارند.»

به گفته مسوولان شرکت برشنا، آنان در دیدارهای شان با شرکت‌های ایرانی و چینایی در باره افزایش تولید برق در کشور گفت‌وگو کرده اند.

حکمت الله نورزی، سخنگوی شرکت برشنا گفت: «ما با یک شمار کمپنی‌های دولتی چینی در تماس استیم تا با استفاده از ذغال سنگ برای ما برق تولید کنند. ما در تلاش استیم تا برق ارزان و خوب برای شهروندان فراهم سازیم.»

با این حال، برخی‌ها به این باور اند که اگر بدهی‌های برق پرداخته نشوند، این کار سبب کمبود برق در کشور خواهد شد.

امان الله غالب، رییس پیشین شرکت برشنا، گفت: «اگر شرکت‌های صنعتی و سیاسیون بیل‌های برق شان را تحویل نکنند، این مسئله بر برشنا و هم بر کشورهای که از آن‌ها برق خریداری می‌شود، تاثیر منفی دارد.»

این اظهارت در حالی ابراز می‌شوند که آمارهای ریاست برشنا نشان می‌دهند که افغانستان به یک هزارو دو صد میگاوات برق نیاز دارد که از این جمله هم اکنون هشت صد و پنجاه میگاه وات برق را تامین کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره