تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

هشدار های پی‌هم سازمان‌های بین الملل از بحران گرسنگی درافغانستان

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد  گفته است میلیون‌ها تن در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو اند و این مورد باعث نگرانی این نهاد جهانی شده است.

برنامه جهانی غدای سازمان ملل متحد هم‌چنان گفته است که اوضاع بد اقتصادی در افغانستان بر کودکان نیز آسیب رسانده است و به گفته این نهاد سازمان ملل، هم اکنون بیش از سه میلیون کودک از بیماری سوء تغذیه در این کشور رنج می‌برند.

ماری الِن، مسوول عمومی برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت: «جامعه جهانی در این باره نگرانی عمیق دارد، اما در این مرحله، در این زمان و در این شرایط بحرانی در افغانستان ما نیاز داریم که مسایل اقتصادی را از مسایل سیاسی جدا بسازیم، مردم افغانستان بی گناه استند و زنده‌گی کودکان بی گناه در افغانستان به هم ریخته است.» 

با این حال، شماری از خانواده‌های نادار در کشور می‌گویند که در بسیاری موارد همه دار و ندار شان را فروخته اند تا برای گذراندن روزهای دشوار خوراک تهیه کنند.

گل جان، زنی که سرپرستی یک خانواده پنج نفری را به عهده دارد، می‌گوید که به علت چالش‌های اقتصادی و ناداریی مجبور شد که تمامی اموال خانه‌اش را بفروشد. وی به طلوع‌نیوز گفت: «سه ماه است که همسرم نیست و از او هیچ آگاهی نداریم، وضع اقتصادی ما هر روز بدتر می‌شود، حتا غذای کافی برای خوردن نداریم.»

هایده، خانم دیگر به طلوع‌نیوز گفته است: «دو برادرم کار می‌کنند که پول آنها برای ما پنج قرص نان می‌شود و با آن شب و روز ما میگذرد.»

این در حالی‌ست که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل در گزارش‌های نیز هشدار داده است که بیش از بیست میلیون تن از جمعیت افغانستان پس از ماه نومبر میلای در افغانستان مصوونیت غذایی نخواهند داشت.

هشدار های پی‌هم سازمان‌های بین الملل از بحران گرسنگی درافغانستان

این در حالی‌ست که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل در گزارش‌های نیز هشدار داده است که بیش از بیست میلیون تن از جمعیت افغانستان پس از ماه نومبر میلای در افغانستان مصوونیت غذایی نخواهند داشت.

تصویر بندانگشتی

برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد  گفته است میلیون‌ها تن در افغانستان با خطر گرسنگی روبرو اند و این مورد باعث نگرانی این نهاد جهانی شده است.

برنامه جهانی غدای سازمان ملل متحد هم‌چنان گفته است که اوضاع بد اقتصادی در افغانستان بر کودکان نیز آسیب رسانده است و به گفته این نهاد سازمان ملل، هم اکنون بیش از سه میلیون کودک از بیماری سوء تغذیه در این کشور رنج می‌برند.

ماری الِن، مسوول عمومی برنامه جهانی غذا در افغانستان گفت: «جامعه جهانی در این باره نگرانی عمیق دارد، اما در این مرحله، در این زمان و در این شرایط بحرانی در افغانستان ما نیاز داریم که مسایل اقتصادی را از مسایل سیاسی جدا بسازیم، مردم افغانستان بی گناه استند و زنده‌گی کودکان بی گناه در افغانستان به هم ریخته است.» 

با این حال، شماری از خانواده‌های نادار در کشور می‌گویند که در بسیاری موارد همه دار و ندار شان را فروخته اند تا برای گذراندن روزهای دشوار خوراک تهیه کنند.

گل جان، زنی که سرپرستی یک خانواده پنج نفری را به عهده دارد، می‌گوید که به علت چالش‌های اقتصادی و ناداریی مجبور شد که تمامی اموال خانه‌اش را بفروشد. وی به طلوع‌نیوز گفت: «سه ماه است که همسرم نیست و از او هیچ آگاهی نداریم، وضع اقتصادی ما هر روز بدتر می‌شود، حتا غذای کافی برای خوردن نداریم.»

هایده، خانم دیگر به طلوع‌نیوز گفته است: «دو برادرم کار می‌کنند که پول آنها برای ما پنج قرص نان می‌شود و با آن شب و روز ما میگذرد.»

این در حالی‌ست که برنامه جهانی غذایی سازمان ملل در گزارش‌های نیز هشدار داده است که بیش از بیست میلیون تن از جمعیت افغانستان پس از ماه نومبر میلای در افغانستان مصوونیت غذایی نخواهند داشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره