تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مدافعان زنان خواهان شمولیت زنان در بخش‌های اجتماعی-سیاسی استند

شماری از مدافعان حقوق زنان در واکنش به فرمان تازه رهبر امارت اسلامی در باره حقوق زنان، از جامعه جهانی به ویژه امریکا می‌خواهند که بر امارت اسلامی فشار بیاورند تا به زنان حق کار، آموزش و مشارکت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در حکومت تازه بدهد.

مدافعان حقوق زن با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی به روز یک‌شنبه در کابل می‌گویند که جامعه جهانی باید اوضاع حقوق بشری زنان در افغانستان را بررسی کند.

صابره اکبری، فعال زن در این گردهمایی گفت: «بسیاری زنان نان آور بودند و از خانواده‌های شان سرپستی می‌کردند، حکومت حالا هیچ برنامه به آنان ندارد و سرنوشت دانش‌آموزان و دانش‌جویان دختر نامعلوم است.»

فریده، اشتراک کننده و فعال مدنی گفت:«حق مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حق همه زنان افغانستان است و باید برای شان داده شود، زیرا اگر این حق برای زنان داده نشود، حکومت ناقض است.»

این بانوان می‌افزایند که آنچه در این فرمان آمده است، برآیند تامین حقوق اساسی زنان نیست و امارت اسلامی باید برای تشکیل حکومت همه‌شمول زنان را در ساختار حکومتی سهم دهد.

مدینه، مدافع حقوق زن در این باره گفت: «عدم پذیرش نماینده طالبان به کرسی سازمان ملل سبب شده که آنان به چشم مردم خاک می‌زنند، چون پس از چهار ماه دادخواهی هیچ واکنش از طالبان نداشتیم، اما حالا این فرمان را صادر کرده اند.»

در همین حال، آنان در یک اعلامیه از کشورهای جهان به ویژه امریکا می‌خواهند که بافشار آوردن بر رهبران امارت اسلامی، آنان را بر تامین حقوق زنان در افغانستان قانع کنند.

هدا خموش، شاعر و نویسنده گفت: «از فرمان تازه رهبر طالبان معلوم می‌شود که آنان آن چیزی را که در باره زنان فکر می‌کنند از چارچوب خانه بیرون نیست و حقوق اساسی آنان را نادیده گرفته اند.»

اشتراک کننده دیگر در این گردهمایی، پروانه، فعال حقوق زنان گفت: «فکر می‌کنیم افزون به این مهمتر این بود که در این فرمان گفته می‌شد که زنان حق کار و حق آموزش و حق آزادی را دارند که باید آزاد گشت و گذار کنند.»

این در حالی‌ست که رهبر امارت اسلامی روز جمعه در فرمانی در باره زنان، گفته است که زن مال نه بلکه «انسان آزاد و اصیل» است و هیچ کسی آنرا در بدل صلح، «بد» داده نمی‌تواند.

مدافعان زنان خواهان شمولیت زنان در بخش‌های اجتماعی-سیاسی استند

این بانوان می‌افزایند که آنچه در فرمان ملا هبت الله آخندزاده، رهبر طالبان آمده است، برآیند تامین حقوق اساسی زنان نیست.

تصویر بندانگشتی

شماری از مدافعان حقوق زنان در واکنش به فرمان تازه رهبر امارت اسلامی در باره حقوق زنان، از جامعه جهانی به ویژه امریکا می‌خواهند که بر امارت اسلامی فشار بیاورند تا به زنان حق کار، آموزش و مشارکت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در حکومت تازه بدهد.

مدافعان حقوق زن با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی به روز یک‌شنبه در کابل می‌گویند که جامعه جهانی باید اوضاع حقوق بشری زنان در افغانستان را بررسی کند.

صابره اکبری، فعال زن در این گردهمایی گفت: «بسیاری زنان نان آور بودند و از خانواده‌های شان سرپستی می‌کردند، حکومت حالا هیچ برنامه به آنان ندارد و سرنوشت دانش‌آموزان و دانش‌جویان دختر نامعلوم است.»

فریده، اشتراک کننده و فعال مدنی گفت:«حق مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حق همه زنان افغانستان است و باید برای شان داده شود، زیرا اگر این حق برای زنان داده نشود، حکومت ناقض است.»

این بانوان می‌افزایند که آنچه در این فرمان آمده است، برآیند تامین حقوق اساسی زنان نیست و امارت اسلامی باید برای تشکیل حکومت همه‌شمول زنان را در ساختار حکومتی سهم دهد.

مدینه، مدافع حقوق زن در این باره گفت: «عدم پذیرش نماینده طالبان به کرسی سازمان ملل سبب شده که آنان به چشم مردم خاک می‌زنند، چون پس از چهار ماه دادخواهی هیچ واکنش از طالبان نداشتیم، اما حالا این فرمان را صادر کرده اند.»

در همین حال، آنان در یک اعلامیه از کشورهای جهان به ویژه امریکا می‌خواهند که بافشار آوردن بر رهبران امارت اسلامی، آنان را بر تامین حقوق زنان در افغانستان قانع کنند.

هدا خموش، شاعر و نویسنده گفت: «از فرمان تازه رهبر طالبان معلوم می‌شود که آنان آن چیزی را که در باره زنان فکر می‌کنند از چارچوب خانه بیرون نیست و حقوق اساسی آنان را نادیده گرفته اند.»

اشتراک کننده دیگر در این گردهمایی، پروانه، فعال حقوق زنان گفت: «فکر می‌کنیم افزون به این مهمتر این بود که در این فرمان گفته می‌شد که زنان حق کار و حق آموزش و حق آزادی را دارند که باید آزاد گشت و گذار کنند.»

این در حالی‌ست که رهبر امارت اسلامی روز جمعه در فرمانی در باره زنان، گفته است که زن مال نه بلکه «انسان آزاد و اصیل» است و هیچ کسی آنرا در بدل صلح، «بد» داده نمی‌تواند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره