Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

وزیرخارجه قطر: جامعه جهانی در پیوند به افغانستان سیاست روشن ندارد

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر می‌گوید که جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد راهکار روشنی برای چگونگی تفاهم با حکومت کنونی و مبارزه با بحران انسانی در  افغانستان ندارد.

او که از تلاش‌ها و ایجاد طرحی برای تعامل کشورهای جهان و شورای امنیت سازمان ملل متحد با طالبان خبر می‌دهد، تاکید می‌ورزد که تحریم‌های اقتصادی و منجمد بودن ذخایر ارزی افغانستان می‌تواند سبب بحران اقتصادی، تقویت سربازگیری گروه‌های هراس افگن خواهد شد و این گروه‌ها توانایی حمله از خاک افغانستان را بدست خواهند آورد.

نبود کار شیوه ی روشن برای مباررزه با بحران انسانی و ایجاد تفاهم جامعه ی جهانی  با امارت اسلامی از علت هایی است که، وزیر خارجه ی قطر در هفتمین نشست مجاری گفتگوی مدیترانه از آن انتقاد دارد.

عبدالرحمان آل ‌ثانی در هفتمین نشست مجازی گفت‌وگوی مدیترانه می‌گوید که اوضاع کنونی اقتصادی افغانستان نگران کننده است و تاکید می‌ورزد که کمک‌های بشردوستانه نباید سیاسی شود.

او گفت: «ما می‌بینیم که هیچ راهبرد روشنی از سوی جامعه بین المللی که توسط شورای امنیت یا ملل متحد اتخاذ شده باشد، وجود ندارد. چه از منظر بشردوستانه، چه از نظر اقتصادی و چه از منظر سیاسی و امنیتی. ما همه باید به این تفاهم برسیم که کمک‌ها و پشتیبانی‌های انسان دوستانه به افغانستان سیاسی نشود و وابسته به هیچ پیشرفتی سیاسی نباشد. این همه مناسب نیست که مردم افغانستان را بخاطر طالبان عذاب داد.»

این مقام بلند پایه قطری برایند منجمد بودن پول‌های کشور را برای افغانستان و کشورهای جهان خطرناک می‌داند و باورمند است که مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان سبب بحران اقتصادی و فراهم سازی زمینه سربازگیری گروه‌های هراس افگن می‌شود.

آل ثانی افزود: «تحریم‌های اقتصادی وجود دارد و پول‌های افغانستان منجمد هستند. مقام‌های فعلی کابل قادر به پرداخت پول و پیشیبانی مردم شان نیستند و این می‌تواند منجر به بحران اقتصادی، تقویت و سربازگیری گروه‌های هراس افگن و استفاده افغانستان برای حملات شان شود. ما از جامعه جهانی و شرکای ما می‌خواهیم تا این موضوع را بدون منتظر بودن نتایج سقوط کابل، در نظر بگیرند و مردم افغانستان را کمک کنند.»

مقدم امین، آگاه روابط بین الملل گفت: «در بحث‌های جهانی اصلن بحث تعامل مطرح نیست، جهان عملکرد طالبان را زیر نظارت دارند که طالبان در چارچوب نظام سیاسی عمل می‌کنند و یا اینکه هنوز هم به عنوان یک تهدید مطرح هستند.»

آزاد ساختن ذخایر ارزی کشور خواست امارت اسلامی نیز است، اما کابل احتمال استفاده از خاکش را در برابر کشورهای دیگر نادرست می‌داند.

احمد الله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید: «انتظار ما از جامعه جهانی این است که پول‌های افغانستان را که حق مردم افغانستان است، آزاد کند، و نه تنها در این بخش بلکه در بخش‌های گونه‌گون افغانستان را کمک کنند چون چهل سال است که کشور در جنگ است و نیاز به حمایت و همکاری دارد.»

صمد کارمند، آگاه روابط بین الملل گفت: «وظیفه جامعه جهانی، وظیفه کشورهای اروپا و کشورهای که افغانستان را پشتیبانی کرده اند این است که در وضعیت کنونی افغانستان را تنها نگذارند و باید افغانستان را از این مشکل اساسی اقتصادی نجات بدهند، نباید بازی‌های سیاسی زمینه شود که مردم و یک سرزمین قربانی شوند.»

این در حالیست که هیچ کشوری تا اکنون امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته و بیش از نُه میلیارد پول‌های افغانستان هم در بانک‌های جهانی منجمد شده است.

وزیرخارجه قطر: جامعه جهانی در پیوند به افغانستان سیاست روشن ندارد

وزیر خارجه قطر می‌گوید اگر به اوضاع افغانستان رسیده‌گی نشود، زمینه برای سربازگیری و رشد گروه‌های هراس افگن فراهم خواهد شد.

Thumbnail

محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر می‌گوید که جامعه جهانی و شورای امنیت سازمان ملل متحد راهکار روشنی برای چگونگی تفاهم با حکومت کنونی و مبارزه با بحران انسانی در  افغانستان ندارد.

او که از تلاش‌ها و ایجاد طرحی برای تعامل کشورهای جهان و شورای امنیت سازمان ملل متحد با طالبان خبر می‌دهد، تاکید می‌ورزد که تحریم‌های اقتصادی و منجمد بودن ذخایر ارزی افغانستان می‌تواند سبب بحران اقتصادی، تقویت سربازگیری گروه‌های هراس افگن خواهد شد و این گروه‌ها توانایی حمله از خاک افغانستان را بدست خواهند آورد.

نبود کار شیوه ی روشن برای مباررزه با بحران انسانی و ایجاد تفاهم جامعه ی جهانی  با امارت اسلامی از علت هایی است که، وزیر خارجه ی قطر در هفتمین نشست مجاری گفتگوی مدیترانه از آن انتقاد دارد.

عبدالرحمان آل ‌ثانی در هفتمین نشست مجازی گفت‌وگوی مدیترانه می‌گوید که اوضاع کنونی اقتصادی افغانستان نگران کننده است و تاکید می‌ورزد که کمک‌های بشردوستانه نباید سیاسی شود.

او گفت: «ما می‌بینیم که هیچ راهبرد روشنی از سوی جامعه بین المللی که توسط شورای امنیت یا ملل متحد اتخاذ شده باشد، وجود ندارد. چه از منظر بشردوستانه، چه از نظر اقتصادی و چه از منظر سیاسی و امنیتی. ما همه باید به این تفاهم برسیم که کمک‌ها و پشتیبانی‌های انسان دوستانه به افغانستان سیاسی نشود و وابسته به هیچ پیشرفتی سیاسی نباشد. این همه مناسب نیست که مردم افغانستان را بخاطر طالبان عذاب داد.»

این مقام بلند پایه قطری برایند منجمد بودن پول‌های کشور را برای افغانستان و کشورهای جهان خطرناک می‌داند و باورمند است که مسدود ماندن ذخایر ارزی افغانستان سبب بحران اقتصادی و فراهم سازی زمینه سربازگیری گروه‌های هراس افگن می‌شود.

آل ثانی افزود: «تحریم‌های اقتصادی وجود دارد و پول‌های افغانستان منجمد هستند. مقام‌های فعلی کابل قادر به پرداخت پول و پیشیبانی مردم شان نیستند و این می‌تواند منجر به بحران اقتصادی، تقویت و سربازگیری گروه‌های هراس افگن و استفاده افغانستان برای حملات شان شود. ما از جامعه جهانی و شرکای ما می‌خواهیم تا این موضوع را بدون منتظر بودن نتایج سقوط کابل، در نظر بگیرند و مردم افغانستان را کمک کنند.»

مقدم امین، آگاه روابط بین الملل گفت: «در بحث‌های جهانی اصلن بحث تعامل مطرح نیست، جهان عملکرد طالبان را زیر نظارت دارند که طالبان در چارچوب نظام سیاسی عمل می‌کنند و یا اینکه هنوز هم به عنوان یک تهدید مطرح هستند.»

آزاد ساختن ذخایر ارزی کشور خواست امارت اسلامی نیز است، اما کابل احتمال استفاده از خاکش را در برابر کشورهای دیگر نادرست می‌داند.

احمد الله وثیق، معاون سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید: «انتظار ما از جامعه جهانی این است که پول‌های افغانستان را که حق مردم افغانستان است، آزاد کند، و نه تنها در این بخش بلکه در بخش‌های گونه‌گون افغانستان را کمک کنند چون چهل سال است که کشور در جنگ است و نیاز به حمایت و همکاری دارد.»

صمد کارمند، آگاه روابط بین الملل گفت: «وظیفه جامعه جهانی، وظیفه کشورهای اروپا و کشورهای که افغانستان را پشتیبانی کرده اند این است که در وضعیت کنونی افغانستان را تنها نگذارند و باید افغانستان را از این مشکل اساسی اقتصادی نجات بدهند، نباید بازی‌های سیاسی زمینه شود که مردم و یک سرزمین قربانی شوند.»

این در حالیست که هیچ کشوری تا اکنون امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته و بیش از نُه میلیارد پول‌های افغانستان هم در بانک‌های جهانی منجمد شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره