Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پناهجویان‌ افغان در اندونیزیا دراقدام اعتراضی لبهای‌شان را دوختند

شماری از پناهجویان افغان در اندونیزیا در اعتراض به عدم رسیده‌گی به پرونده‌های شان از سوی سازمان ملل، لب‌های شان را دوخته اند.

پناهجویان افغان که برخی از آنان نزدیک به یک دهه است در بی‌سرنوشتی در اندونیزیا به سر می‌برند، در شهرهای گونه‌گون آن کشور گردهمایی‌های اعتراضی را به راه انداخته اند.

آنان که خواهان روشن شدن سرنوشت شان هستند، از سازمان ملل و کشورهای پناهجو پذیر می‌خواهند تا به داد شان برسند.

امان شفاهی، پناهجو گفت: «این تظاهرات‌ها هیچ خواستی دیگری ندارند و تنها یک خواست دارند و آن هم اسکان مجدد می‌باشد.»

در هفته‌های پسین، پناهجویان افغان در شهرهای گونه‌گون خیمه‌های اعتراضی را بر افراشته اند، تا باشد که به پرونده‌های شان رسیده گی شود. آنان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان می‌خواهند تا به وضعیت شان رسیده‌گی کند.

آصف رحیمی، پناهجوی افغان در اندونیزیا گفت: «کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل با مهاجرین افغان بخورد سلیقه‌یی می‌کند. مهاجرین افغان از هفت الی ده سال اینجا مهاجر اند.»

بر اساس آمارهای انجمن پناهجویان، حدود چهار هزار پناهجوی افغان به دلیل اسکان مجدد در یک کشور سومی در اندونیزیا گیرمانده اند و مقام‌های جاکارتا نیز برای آنان اجازه‌ی کار قانونی را نداده است.

از سویی هم، برخی از فعالان جامعه مدنی با ابراز انگرانی از اوضاع بد پناهجویان افغان در اندونیزیا تاکید می‌ورزند که، باید با پناهجویان افغان برخورد انسانی شود.

فردین فدایی، فعال جامعه مدنی گفت: «ما در یک محدویت خیلی بدی قرار داریم که اجازه هیچ نوع فعالیت را نداریم منحیث یک انسان.» 

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان گفت: «ما از کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل می‌خواهیم تا با مهاجرین که از یک دهه به اینسو در حالت بسیار بد شب و روز را سپری می‌کنند همکاری نماید.»

این در حالیست که در سال‌های پسین دست‌کم ۱۴ پناهجوی افغان در اندونیزیا خودکشی کرده و شش تن دیگر اقدام به خودکشی کردند. خبرگزاری فرانس پرس چندی پیش گزارش کرده بود که یک پناهجوی افغان در اعتراض به انتظار هفت ساله برای اسکان مجدد در یک کشور سوم، خود را در برابر ساختمان سفارت سازمان ملل در اندونیزیا به آتش کشید.

پناهجویان‌ افغان در اندونیزیا دراقدام اعتراضی لبهای‌شان را دوختند

این پناهجویان می‌گویند پس از آن‌که کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان سخنان شان را نشنیده است، ناگزیر شدند تا لب‌های خود را بدوزند.

تصویر بندانگشتی

شماری از پناهجویان افغان در اندونیزیا در اعتراض به عدم رسیده‌گی به پرونده‌های شان از سوی سازمان ملل، لب‌های شان را دوخته اند.

پناهجویان افغان که برخی از آنان نزدیک به یک دهه است در بی‌سرنوشتی در اندونیزیا به سر می‌برند، در شهرهای گونه‌گون آن کشور گردهمایی‌های اعتراضی را به راه انداخته اند.

آنان که خواهان روشن شدن سرنوشت شان هستند، از سازمان ملل و کشورهای پناهجو پذیر می‌خواهند تا به داد شان برسند.

امان شفاهی، پناهجو گفت: «این تظاهرات‌ها هیچ خواستی دیگری ندارند و تنها یک خواست دارند و آن هم اسکان مجدد می‌باشد.»

در هفته‌های پسین، پناهجویان افغان در شهرهای گونه‌گون خیمه‌های اعتراضی را بر افراشته اند، تا باشد که به پرونده‌های شان رسیده گی شود. آنان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان می‌خواهند تا به وضعیت شان رسیده‌گی کند.

آصف رحیمی، پناهجوی افغان در اندونیزیا گفت: «کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل با مهاجرین افغان بخورد سلیقه‌یی می‌کند. مهاجرین افغان از هفت الی ده سال اینجا مهاجر اند.»

بر اساس آمارهای انجمن پناهجویان، حدود چهار هزار پناهجوی افغان به دلیل اسکان مجدد در یک کشور سومی در اندونیزیا گیرمانده اند و مقام‌های جاکارتا نیز برای آنان اجازه‌ی کار قانونی را نداده است.

از سویی هم، برخی از فعالان جامعه مدنی با ابراز انگرانی از اوضاع بد پناهجویان افغان در اندونیزیا تاکید می‌ورزند که، باید با پناهجویان افغان برخورد انسانی شود.

فردین فدایی، فعال جامعه مدنی گفت: «ما در یک محدویت خیلی بدی قرار داریم که اجازه هیچ نوع فعالیت را نداریم منحیث یک انسان.» 

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان گفت: «ما از کمیشنری عالی مهاجرین سازمان ملل می‌خواهیم تا با مهاجرین که از یک دهه به اینسو در حالت بسیار بد شب و روز را سپری می‌کنند همکاری نماید.»

این در حالیست که در سال‌های پسین دست‌کم ۱۴ پناهجوی افغان در اندونیزیا خودکشی کرده و شش تن دیگر اقدام به خودکشی کردند. خبرگزاری فرانس پرس چندی پیش گزارش کرده بود که یک پناهجوی افغان در اعتراض به انتظار هفت ساله برای اسکان مجدد در یک کشور سوم، خود را در برابر ساختمان سفارت سازمان ملل در اندونیزیا به آتش کشید.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره