Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

شکایت شهروندان از افزایش بانک‌نوت‌های مندرس در کشور

گردش باک‌نوت‌های مندرس در بازارهای کشور چالش‌های فراوان را در داد و ستد مردم و فروشنده‌گان به بار آورده است.

شماری از فروشنده‌گان با انتقاد از افزایش شمار واحدهای پولی مندرس شده می‌گویندکه نمی‌توانند به درستی از این پول درخرید و فروش استفاده کنند.

سمیر، دکاندار گفت: «پول‌های کهنه و فرسوده بسیار زیاد می‌آیند، خصوصاً صدی، پنجایی، بیستی، ده‌یی بسیار زیاد می‌آید. ما می‌گیریم تا جایی که چاره داشته باشد کار اش را می‌کنیم. ما از دولت می‌خواهیم که یک پول نو چاپ کند و به مردم توزیع کند.»

اسدالله، باشنده کابل گفت: «دولت هم همان کسانی که برای شان چاپ می‌کند کوشش کند که یک چاپ خانه خوب و معتبر را همرایش قرارداد کند تا یک پول درست چاپ کند.»

در همین حال، شماری از اعضای اتحادیه صرافان سرای شهزاده بانک مرکزی را به کم‌کاری در گردآوری بانک‌نوت‌های مندرس شده متهم می‌سازند و می‌گویند که باید در این راستا تصمیم درست اتخاذ نمایند.

محمد طاهر قیومی، عضو هیئت رهبری اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفت: «تا فعلن اداره د افغانستان بانک در این باره کدام تصمیم نگرفته، امیدوار هستم که در این تصمیم این‌ها کوشا باشند، چون ای یک گپ معمول است در تمام دنیا. این مروج است وقتی که پول مندرس میشه و یا کهنه میشه، آن‌ها را حریق می‌کنند و بجایش پول نو چاپ می‌کند.»

از سویی هم، برخی از صرافان که بیشتر در داد و ستد روزانه شان از پول استفاده می‌کنند، از بانک مرکزی می‌خواهند تا بانک‌نوت‌های تازه را به بازار عرضه کند.

نورالله، صراف گفت: «پنجاه هزار تا شصت هزار که می‌گیریم، ده هزار آن کهنه می‌برآید، کهنه‌اش را بانک هم نمی‌گیرد.»

آغاگل، صراف گفت: «پول‌های فرسوده خو بسیار زیاد شده، مردم که می‌آیند دالر و کلدار می‌خرند، پول‌های فرسوده را که میارن ما گفته نمی‌توانیم که نمی‌گیریم.»

در حال حاضر برخی از آگاهان اقتصادی فرهنگ نگهداری بانک‌نوت را در میان شهروندان کشور ضعیف می‌دانند و می‌گویند که آن‌ها در حفظ و نگهداری پول بی‌پروا هستند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این تقریباً میشه بگوییم که اخلال می‌کند دوران تجارت را، به خصوص دوران تجارت پرچون و دوران تجارت متوسط را، و حتی دوران تجارت پولی را که در حقیقت او قابل تبدیل نیست.»

بانک‌داری الکترونیکی یکی از راه‌های جلوگیری از معاملات نقدی و فرسوده نشدن بانک‌نوت‌ها شناخته می‌شود، اما شمار اندک مردم از این شیوه در خرید و فروش در کشور کار می‌گیرند.

شکایت شهروندان از افزایش بانک‌نوت‌های مندرس در کشور

در همین حال، شماری از اعضای اتحادیه صرافان سرای شهزاده بانک مرکزی را به کم‌کاری در گردآوری بانک‌نوت‌های مندرس شده متهم می‌سازند و می‌گویند که باید در این راستا تصمیم درست اتخاذ نمایند.

Thumbnail

گردش باک‌نوت‌های مندرس در بازارهای کشور چالش‌های فراوان را در داد و ستد مردم و فروشنده‌گان به بار آورده است.

شماری از فروشنده‌گان با انتقاد از افزایش شمار واحدهای پولی مندرس شده می‌گویندکه نمی‌توانند به درستی از این پول درخرید و فروش استفاده کنند.

سمیر، دکاندار گفت: «پول‌های کهنه و فرسوده بسیار زیاد می‌آیند، خصوصاً صدی، پنجایی، بیستی، ده‌یی بسیار زیاد می‌آید. ما می‌گیریم تا جایی که چاره داشته باشد کار اش را می‌کنیم. ما از دولت می‌خواهیم که یک پول نو چاپ کند و به مردم توزیع کند.»

اسدالله، باشنده کابل گفت: «دولت هم همان کسانی که برای شان چاپ می‌کند کوشش کند که یک چاپ خانه خوب و معتبر را همرایش قرارداد کند تا یک پول درست چاپ کند.»

در همین حال، شماری از اعضای اتحادیه صرافان سرای شهزاده بانک مرکزی را به کم‌کاری در گردآوری بانک‌نوت‌های مندرس شده متهم می‌سازند و می‌گویند که باید در این راستا تصمیم درست اتخاذ نمایند.

محمد طاهر قیومی، عضو هیئت رهبری اتحادیه صرافان سرای شهزاده گفت: «تا فعلن اداره د افغانستان بانک در این باره کدام تصمیم نگرفته، امیدوار هستم که در این تصمیم این‌ها کوشا باشند، چون ای یک گپ معمول است در تمام دنیا. این مروج است وقتی که پول مندرس میشه و یا کهنه میشه، آن‌ها را حریق می‌کنند و بجایش پول نو چاپ می‌کند.»

از سویی هم، برخی از صرافان که بیشتر در داد و ستد روزانه شان از پول استفاده می‌کنند، از بانک مرکزی می‌خواهند تا بانک‌نوت‌های تازه را به بازار عرضه کند.

نورالله، صراف گفت: «پنجاه هزار تا شصت هزار که می‌گیریم، ده هزار آن کهنه می‌برآید، کهنه‌اش را بانک هم نمی‌گیرد.»

آغاگل، صراف گفت: «پول‌های فرسوده خو بسیار زیاد شده، مردم که می‌آیند دالر و کلدار می‌خرند، پول‌های فرسوده را که میارن ما گفته نمی‌توانیم که نمی‌گیریم.»

در حال حاضر برخی از آگاهان اقتصادی فرهنگ نگهداری بانک‌نوت را در میان شهروندان کشور ضعیف می‌دانند و می‌گویند که آن‌ها در حفظ و نگهداری پول بی‌پروا هستند.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی گفت: «این تقریباً میشه بگوییم که اخلال می‌کند دوران تجارت را، به خصوص دوران تجارت پرچون و دوران تجارت متوسط را، و حتی دوران تجارت پولی را که در حقیقت او قابل تبدیل نیست.»

بانک‌داری الکترونیکی یکی از راه‌های جلوگیری از معاملات نقدی و فرسوده نشدن بانک‌نوت‌ها شناخته می‌شود، اما شمار اندک مردم از این شیوه در خرید و فروش در کشور کار می‌گیرند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره