Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعیینات تازه در وزارت امور داخله

وزارت امور داخله دریک اقدام تازه مدیران مبارزه با مواد مخدر تمامی ولایت های کشور را گماشت.

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید که به مدیران تازه دستور داده شده است تا برای بازداشت فروشنده گان مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار هرچه زودتر دست به کار شوند.

دستررسی آسان به مواد مخدر در کشور سبب شده است تا برشمار معتادان به ویژه در کابل افزایش به میان آید.

عبدالقادر، یکی از سربازان ارتش پیشین است که به مواد مخدر معتاد شده است. وی که سرپرست یک خانواده هفت نفری است می گوید که پس از تحولات اخیر شغل اش را از دست داد و چالش های روز گار او را به بیماری کشنده اعتیاد گرفتار کرد.

عبدالقادر، گفت : «بیکاری شد، کار نبود، وظیفه نبود، مجبور شدم به اعتیاد رو بیاورم. حالا امکانات نیست که ترک کنم.»

ملکه، مادر عبدالقادر گفت: «هر روز یکی از وسایل خانه را پنهانی می گیرد و به فروش می‌ رساند تا برای خود مواد تهیه کند.»

در همین حال معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله ازگماشتن مدیران مبارزه با مواد مخدر سی وچهار ولایت کشور ازبهر مبارزه با مواد مخدر خبرمی دهد.

هدایت الله هدایت معاون سخنگوی وزارت داخله گفت:«معینیت مبارزه با مواد مخدر روند تعیینات را آغاز کرده است. هدف ما مبارزه جدی با فروش و قاچاق مواد مخدر است.»

افزایش شمار معتادان مواد مخدر درگوشه وکنار پایتخت نیز نگرانی های مردم را برانگیخته است.

افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر درجهان شناخته می شود وحتا برخی از گزارش های تازه نشان می دهند که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی قاچاق مواد مخدر ازکشور به کشورهای همسایه افزایش یافته است. چنانچه در دو ماه پسین نیروهای مرزی تاجیکستان نزدیک به پنجصد کیلو گرام مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان را ضبط کرده اند.

تعیینات تازه در وزارت امور داخله

افزایش شمار معتادان مواد مخدر درگوشه وکنار پایتخت نیز نگرانی های مردم را برانگیخته است.

تصویر بندانگشتی

وزارت امور داخله دریک اقدام تازه مدیران مبارزه با مواد مخدر تمامی ولایت های کشور را گماشت.

معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله می گوید که به مدیران تازه دستور داده شده است تا برای بازداشت فروشنده گان مواد مخدر و جلوگیری از کشت کوکنار هرچه زودتر دست به کار شوند.

دستررسی آسان به مواد مخدر در کشور سبب شده است تا برشمار معتادان به ویژه در کابل افزایش به میان آید.

عبدالقادر، یکی از سربازان ارتش پیشین است که به مواد مخدر معتاد شده است. وی که سرپرست یک خانواده هفت نفری است می گوید که پس از تحولات اخیر شغل اش را از دست داد و چالش های روز گار او را به بیماری کشنده اعتیاد گرفتار کرد.

عبدالقادر، گفت : «بیکاری شد، کار نبود، وظیفه نبود، مجبور شدم به اعتیاد رو بیاورم. حالا امکانات نیست که ترک کنم.»

ملکه، مادر عبدالقادر گفت: «هر روز یکی از وسایل خانه را پنهانی می گیرد و به فروش می‌ رساند تا برای خود مواد تهیه کند.»

در همین حال معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله ازگماشتن مدیران مبارزه با مواد مخدر سی وچهار ولایت کشور ازبهر مبارزه با مواد مخدر خبرمی دهد.

هدایت الله هدایت معاون سخنگوی وزارت داخله گفت:«معینیت مبارزه با مواد مخدر روند تعیینات را آغاز کرده است. هدف ما مبارزه جدی با فروش و قاچاق مواد مخدر است.»

افزایش شمار معتادان مواد مخدر درگوشه وکنار پایتخت نیز نگرانی های مردم را برانگیخته است.

افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر درجهان شناخته می شود وحتا برخی از گزارش های تازه نشان می دهند که با روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی قاچاق مواد مخدر ازکشور به کشورهای همسایه افزایش یافته است. چنانچه در دو ماه پسین نیروهای مرزی تاجیکستان نزدیک به پنجصد کیلو گرام مواد مخدر قاچاق شده از افغانستان را ضبط کرده اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره