Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

توزیع شناسنامه‌های برقی در مزار شریف از سر گرفته شد

ریاست احصائیه ولایت بلخ می‌گوید که روند توزیع شناسنامه‌های برقی در مرکز این ولایت پس از چهار ماه توقف از سر گرفته شده است.

 سرپرست ریاست احصائیه ولایت بلخ می‌گوید که در حال حاضر یک مرکز ثبت نام و توزیع شناسنامه‌های برقی در شهر مزارشریف فعال است. 

به گفته او در روزهای آینده دو مرکز دیگر ثبت نام و توزیع شناسنامه‌های برقی نیز در مزارشریف فعال خواهند شد.

در همین‌حال، شماری از باشنده‌گان بلخ از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی استقبال می‌کنند اما می‌گویند که باید مرکزهای ثبت نام و توزیع افزایش یابند.

محمدنور، وثیق سرپرست ریاست احصائیه بلخ، گفت: «مردم اکنون آفلاین فورم خانه پری می کنند و تذکره میگیرند. اگر مرکز اجازه دهد، دیگر مرکزهای توزیع تذکره را نیز باز می کنیم»

در این روزها تنها یک مرکز ثبت‌نام و توزیع شناسنامه‌های برقی در مزارشریف فعال است. باشنده‌گان بلخ با استقبال از آغاز دوباره توزیع شناسنامه‌های برقی خواهان بیشتر شدن مرکزهای توزیع تذکره‌های الکترونیکی استند. 

معصومه نظری، باشنده بلخ، می گوید: «خوشحال استیم که این روند شروع شد و اجازه دادند که زنان هم تذکره بگیرند.»

آمار های ریاست احصائیه بلخ نشان می‌دهند که در این روزها بین سه‌صد تاچهارصد تن برای گرفتن شناسنامه‌های برقی بایومتریک می‌شوند.

پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی خدمات دولتی به ویژه توزیع پاسپورت و تذکره برای مدت دو ماه متوقف شد اما اکنون که این روند ها شروع شده اند با محدودیت‌هایی همراه استند و این موضوع برای بسیاری‌ها چالش‌ آفرین است.

باید گفت که روند توزیع شناسنامه های برقی در کابل و چند ولایت دیگر افغانستان نیز از سر گرفته شده است.

توزیع شناسنامه‌های برقی در مزار شریف از سر گرفته شد

 سرپرست ریاست احصائیه ولایت بلخ می‌گوید که در حال حاضر یک مرکز ثبت نام و توزیع شناسنامه‌های برقی در شهر مزارشریف فعال است. 

Thumbnail

ریاست احصائیه ولایت بلخ می‌گوید که روند توزیع شناسنامه‌های برقی در مرکز این ولایت پس از چهار ماه توقف از سر گرفته شده است.

 سرپرست ریاست احصائیه ولایت بلخ می‌گوید که در حال حاضر یک مرکز ثبت نام و توزیع شناسنامه‌های برقی در شهر مزارشریف فعال است. 

به گفته او در روزهای آینده دو مرکز دیگر ثبت نام و توزیع شناسنامه‌های برقی نیز در مزارشریف فعال خواهند شد.

در همین‌حال، شماری از باشنده‌گان بلخ از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های برقی استقبال می‌کنند اما می‌گویند که باید مرکزهای ثبت نام و توزیع افزایش یابند.

محمدنور، وثیق سرپرست ریاست احصائیه بلخ، گفت: «مردم اکنون آفلاین فورم خانه پری می کنند و تذکره میگیرند. اگر مرکز اجازه دهد، دیگر مرکزهای توزیع تذکره را نیز باز می کنیم»

در این روزها تنها یک مرکز ثبت‌نام و توزیع شناسنامه‌های برقی در مزارشریف فعال است. باشنده‌گان بلخ با استقبال از آغاز دوباره توزیع شناسنامه‌های برقی خواهان بیشتر شدن مرکزهای توزیع تذکره‌های الکترونیکی استند. 

معصومه نظری، باشنده بلخ، می گوید: «خوشحال استیم که این روند شروع شد و اجازه دادند که زنان هم تذکره بگیرند.»

آمار های ریاست احصائیه بلخ نشان می‌دهند که در این روزها بین سه‌صد تاچهارصد تن برای گرفتن شناسنامه‌های برقی بایومتریک می‌شوند.

پس از روی‌کار آمدن امارت اسلامی خدمات دولتی به ویژه توزیع پاسپورت و تذکره برای مدت دو ماه متوقف شد اما اکنون که این روند ها شروع شده اند با محدودیت‌هایی همراه استند و این موضوع برای بسیاری‌ها چالش‌ آفرین است.

باید گفت که روند توزیع شناسنامه های برقی در کابل و چند ولایت دیگر افغانستان نیز از سر گرفته شده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره