Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

هشدار فرمانده امارت اسلامی به پاکستان در واکنش به موشک پراگنی‌ها

فرماندهان امارت اسلامی از پاسخ سخت به موشک پراگنی‌های نظامیان پاکستانی بر ولایت‌های شرقی کشور خبر می‌دهند.

یک فرمانده قول اردوی دو صد و یک خالد بن ولید در شرق کشور می‌گوید که هر چند افغانستان روابط نیک با کشورهای همسایه می‌خواهد، اما برای پاسخ به هرگونه تجاوز برحریم کشور نیروهای پیاده و تجهیزات نظامی را آماده کرده اند.

منطقه چوگام در امتداد خط فرضی دیورند یکی از بخش‌های ولسوالی شلتن کنر است که از حدود دو هفته به این سو گواه فرود آمدن ده‌ها موشک نظامیان پاکستانی است.

مردم محل می‌گویند که در این حمله‌ها یک غیرنظامی زخم برداشته و با تلف شدن ده‌ها مواشی زیان‌های گسترده مالی به مردم نیز وارد کرده اند.

انورشاه، زخمی حمله‌های موشکی گفت: «من در مرمی هاوان زخمی شدم. یک چره بر سرم اصابت کرد در شب من را به اسدآباد بردند. دو شب در شفاخانه بستر بودم.» 

برخی از باشنده‌گان کنر حالا از آغاز حمله‌های هواپیماهای بی‌سرنشین نظامیان پاکستانی نیز سخن می‌زنند.

سلمان، باشنده ولسوالی شلتن گفت: «بالای ما از سوی نظامیان پاکستانی همیشه حمله می‌شود. همه را به تکلیف کرده است، به شمول زنان و کودکان.»

فرمانده قول اردوی شرق کشور هشدار می‌دهد که هرگاه حمله‌های موشکی نظامیان پاکستانی بر شرق کشور هرچه زودتر متوقف نشوند، پاسخ بلمثل امارت اسلامی را دریافت خواهند کرد.

ابو دوجانه، فرماند قول اردوی دو صد و یک خالد بن ولید گفت: «این یک خاک مقدس است. ما بسیار شهید و قربانی داده ایم. ما می‌خواهیم با همسایه‌های مان خوب باشیم، اما اگر آن‌ها به این حملات ادامه دهند، ما پاسخ مشابه به آن‌ها خواهیم داد.»

در روزهای اخیر، نوارهای هشدار یک فرمانده امارت اسلامی به نظامیان پاکستانی برای خودداری از تجاوز بر قلمرو افغانستان و عقب راندن نیروهای پاکستانی از برخی از بخش‌های مربوط به خاک افغانستان بازتاب گسترده در رسانه‌های اجتماعی داشته اند.

سال‍‌ها است که ولایت‌های شرقی کشور به ویژه کنر و ننگرهار گواه فرود آمدن موشک‌های نظامیان پاکستانی استند. مقام‌های پاکستانی در گذشته ادعا کرده اند که در این حمله‌ها جنگجویان تحریک پاکستان را آماج قرار می‌دهند، در حالی که مردم می‌گویند آسیب دیده‌گان اصلی چنین حمله‌ها اند.

هشدار فرمانده امارت اسلامی به پاکستان در واکنش به موشک پراگنی‌ها

منطقه چوگام در امتداد خط فرضی دیورند یکی از بخش‌های ولسوالی شلتن کنر است که از حدود دو هفته به این سو گواه فرود آمدن ده‌ها موشک نظامیان پاکستانی است.

Thumbnail

فرماندهان امارت اسلامی از پاسخ سخت به موشک پراگنی‌های نظامیان پاکستانی بر ولایت‌های شرقی کشور خبر می‌دهند.

یک فرمانده قول اردوی دو صد و یک خالد بن ولید در شرق کشور می‌گوید که هر چند افغانستان روابط نیک با کشورهای همسایه می‌خواهد، اما برای پاسخ به هرگونه تجاوز برحریم کشور نیروهای پیاده و تجهیزات نظامی را آماده کرده اند.

منطقه چوگام در امتداد خط فرضی دیورند یکی از بخش‌های ولسوالی شلتن کنر است که از حدود دو هفته به این سو گواه فرود آمدن ده‌ها موشک نظامیان پاکستانی است.

مردم محل می‌گویند که در این حمله‌ها یک غیرنظامی زخم برداشته و با تلف شدن ده‌ها مواشی زیان‌های گسترده مالی به مردم نیز وارد کرده اند.

انورشاه، زخمی حمله‌های موشکی گفت: «من در مرمی هاوان زخمی شدم. یک چره بر سرم اصابت کرد در شب من را به اسدآباد بردند. دو شب در شفاخانه بستر بودم.» 

برخی از باشنده‌گان کنر حالا از آغاز حمله‌های هواپیماهای بی‌سرنشین نظامیان پاکستانی نیز سخن می‌زنند.

سلمان، باشنده ولسوالی شلتن گفت: «بالای ما از سوی نظامیان پاکستانی همیشه حمله می‌شود. همه را به تکلیف کرده است، به شمول زنان و کودکان.»

فرمانده قول اردوی شرق کشور هشدار می‌دهد که هرگاه حمله‌های موشکی نظامیان پاکستانی بر شرق کشور هرچه زودتر متوقف نشوند، پاسخ بلمثل امارت اسلامی را دریافت خواهند کرد.

ابو دوجانه، فرماند قول اردوی دو صد و یک خالد بن ولید گفت: «این یک خاک مقدس است. ما بسیار شهید و قربانی داده ایم. ما می‌خواهیم با همسایه‌های مان خوب باشیم، اما اگر آن‌ها به این حملات ادامه دهند، ما پاسخ مشابه به آن‌ها خواهیم داد.»

در روزهای اخیر، نوارهای هشدار یک فرمانده امارت اسلامی به نظامیان پاکستانی برای خودداری از تجاوز بر قلمرو افغانستان و عقب راندن نیروهای پاکستانی از برخی از بخش‌های مربوط به خاک افغانستان بازتاب گسترده در رسانه‌های اجتماعی داشته اند.

سال‍‌ها است که ولایت‌های شرقی کشور به ویژه کنر و ننگرهار گواه فرود آمدن موشک‌های نظامیان پاکستانی استند. مقام‌های پاکستانی در گذشته ادعا کرده اند که در این حمله‌ها جنگجویان تحریک پاکستان را آماج قرار می‌دهند، در حالی که مردم می‌گویند آسیب دیده‌گان اصلی چنین حمله‌ها اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره