Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

امارت اسلامی به نیروهایش: حق ندارید وارد حریم خصوصی مردم شوید

وزارت امر به معروف و نهی از منکر به تمامی نیروهای امارت اسلامی هشدار می‌دهد تا از مداخله در حریم خصوصی مردم و آزار و اذیت آنان خودداری نمایند.

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که با متخلفان در این باره برخورد قانونی خواهد شد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر به مردم اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی حق ندارند در حریم خصوصی آنان مداخله کنند.

سخنگوی این وزارت می‌گوید که به تمامی نیروهای امارت اسلامی دستور داده شده است تا خانه‌ها و یا تلیفون‌های شخصی مردم را خودسرانه بررسی نکنند.

محمد صادق عاکف، رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «سرپرست امر به معروف و نهی از منکر شیخ خالد در بیان‌های مختلف خود بار بار یاد آوری کره اند که نیروهای امنیتی اجازه ندارند که مبایل‌ها و خانه‌هایی شخصی مردم را تلاشی بدون اجازه کنند، در چک پاینت‌ها مبایل‌ها و وسایل شخصی را نباید تلاشی کنند.» 

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی گفت: «رهبری طالب‌ها به نیروهای خود دستور داده اند که وسایل شخصی مردم را چک و تلاشی نکند. این یک گام بسیار نیک است و من امیدوار استم که آهسته آهسته افغانستان برود به یک صلح، ثبات، ترقی و تعالی.»

در همین حال، برخی از راننده‌گان ادعا دارند که موظفین وزارت امر به معروف و نهی از منکر به آن‌ها هشدار داده اند که مرد‌ها و زن‌ها را در یک موتر سوار نکنند. 

عبد الله جان، راننده بس شهری گفت: «تقریبا در جمعه پیش بود به ما گفته شد که دیگر زنان و مردان ره یکجا نبرید و مردان نباید بالای سر زنان باشند، اگر باشد یا پایین می‌کند و می‌گوید پول این را پس بده.»

وزارت امر به معروف و نهی از منکر این ادعا را رد یا تایید نکرده است.

وضع محدودیت‌ها برگشت و گذار، آموزش و کار زنان با انتقادهایی در درون و بیرون از کشور روبرو شده است، اما امارت اسلامی با رد اعمال محدودیت برفعالیت‌های زنان می‌گوید که به اعاده حقوق بانوان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد است.

امارت اسلامی به نیروهایش: حق ندارید وارد حریم خصوصی مردم شوید

سخنگوی این وزارت می‌گوید که به تمامی نیروهای امارت اسلامی دستور داده شده است تا خانه‌ها و یا تلیفون‌های شخصی مردم را خودسرانه بررسی نکنند.

Thumbnail

وزارت امر به معروف و نهی از منکر به تمامی نیروهای امارت اسلامی هشدار می‌دهد تا از مداخله در حریم خصوصی مردم و آزار و اذیت آنان خودداری نمایند.

سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر می‌گوید که با متخلفان در این باره برخورد قانونی خواهد شد.

وزارت امر به معروف و نهی از منکر به مردم اطمینان می‌دهد که نیروهای امنیتی حق ندارند در حریم خصوصی آنان مداخله کنند.

سخنگوی این وزارت می‌گوید که به تمامی نیروهای امارت اسلامی دستور داده شده است تا خانه‌ها و یا تلیفون‌های شخصی مردم را خودسرانه بررسی نکنند.

محمد صادق عاکف، رییس اطلاعات و ارتباط عامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «سرپرست امر به معروف و نهی از منکر شیخ خالد در بیان‌های مختلف خود بار بار یاد آوری کره اند که نیروهای امنیتی اجازه ندارند که مبایل‌ها و خانه‌هایی شخصی مردم را تلاشی بدون اجازه کنند، در چک پاینت‌ها مبایل‌ها و وسایل شخصی را نباید تلاشی کنند.» 

سرور نیازی، آگاه مسایل نظامی گفت: «رهبری طالب‌ها به نیروهای خود دستور داده اند که وسایل شخصی مردم را چک و تلاشی نکند. این یک گام بسیار نیک است و من امیدوار استم که آهسته آهسته افغانستان برود به یک صلح، ثبات، ترقی و تعالی.»

در همین حال، برخی از راننده‌گان ادعا دارند که موظفین وزارت امر به معروف و نهی از منکر به آن‌ها هشدار داده اند که مرد‌ها و زن‌ها را در یک موتر سوار نکنند. 

عبد الله جان، راننده بس شهری گفت: «تقریبا در جمعه پیش بود به ما گفته شد که دیگر زنان و مردان ره یکجا نبرید و مردان نباید بالای سر زنان باشند، اگر باشد یا پایین می‌کند و می‌گوید پول این را پس بده.»

وزارت امر به معروف و نهی از منکر این ادعا را رد یا تایید نکرده است.

وضع محدودیت‌ها برگشت و گذار، آموزش و کار زنان با انتقادهایی در درون و بیرون از کشور روبرو شده است، اما امارت اسلامی با رد اعمال محدودیت برفعالیت‌های زنان می‌گوید که به اعاده حقوق بانوان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره