Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پرداخت نشدن تنخواه کارمندان زنِ بخش نظامی میدان هوایی کابل

کارگران و کارمندان زنِ بخش نظامی میدان هوایی کابل شکایت دارند که پنج ماه می شود تنخواه نگرفته اند.

برخی از آنان میگویند که پس از سقوط نظام پیشین نخستین کارمندانی بودند که برای ادامه کار خواسته شدند اما تا کنون تنخواه های شان پرداخت نشده است.

شکریه که همسرش را دو سال پیش ازدست داده است و مادر شش فرزند است از نه سال به این سو در بخش نظامی میدان هوایی کابل به حیث صفاکار خدمت می کند.

اما پرداخت نشدن تنخواه، شکریه را مجبور ساخته است تا برخی از وسایل خانه اش را به فروش برساند.

شکریه، کارگر دربخش نظامی میدان هوایی کابل، گفت: «باید قبول کنند که مار کار کنیم، حتی اگر معاش خوب هم نداشته باشیم. باید دختر و بچه ام را به ثمر برسانم و بدرد شان بخورم.»

دختر، شکریه، در این باره می گوید: «بخاری و گاز نداریم، صندلی ما هم یخ است، چون مواد سوخت نداریم. در خانه کرایی زندگی می‌کنیم و هفت هزار کرایه می‌دهیم.»

 هرچند دیدگاه وزارت دفاع را دراین باره به دست آورده نتوانستیم اما وزارت مالیه می گوید که تاکنون سهمیه تنخواه کارمندان بخش نظامی میدان هوایی کابل به این وزارت نرسیده است.

معاون سخنگوی امارت اسلامی نیز تاخیر در پرداخت تنخواه های کارمندان نظامی را حل نشدن مشکلات فنی می داند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «تا هنوز مسکلات تخنیکی و فنی حل نشده.»

پس از سقوط نظام پیشین و روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور بسیاری از نظامیان با سرنوشت نا روشنی روبرو اند و نیز در اوضاع بدی اقتصادی قرار گرفته اند.

پرداخت نشدن تنخواه کارمندان زنِ بخش نظامی میدان هوایی کابل

پس از سقوط نظام پیشین و روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور بسیاری از نظامیان با سرنوشت نا روشنی روبرو اند و نیز در اوضاع بدی اقتصادی قرار گرفته اند.

تصویر بندانگشتی

کارگران و کارمندان زنِ بخش نظامی میدان هوایی کابل شکایت دارند که پنج ماه می شود تنخواه نگرفته اند.

برخی از آنان میگویند که پس از سقوط نظام پیشین نخستین کارمندانی بودند که برای ادامه کار خواسته شدند اما تا کنون تنخواه های شان پرداخت نشده است.

شکریه که همسرش را دو سال پیش ازدست داده است و مادر شش فرزند است از نه سال به این سو در بخش نظامی میدان هوایی کابل به حیث صفاکار خدمت می کند.

اما پرداخت نشدن تنخواه، شکریه را مجبور ساخته است تا برخی از وسایل خانه اش را به فروش برساند.

شکریه، کارگر دربخش نظامی میدان هوایی کابل، گفت: «باید قبول کنند که مار کار کنیم، حتی اگر معاش خوب هم نداشته باشیم. باید دختر و بچه ام را به ثمر برسانم و بدرد شان بخورم.»

دختر، شکریه، در این باره می گوید: «بخاری و گاز نداریم، صندلی ما هم یخ است، چون مواد سوخت نداریم. در خانه کرایی زندگی می‌کنیم و هفت هزار کرایه می‌دهیم.»

 هرچند دیدگاه وزارت دفاع را دراین باره به دست آورده نتوانستیم اما وزارت مالیه می گوید که تاکنون سهمیه تنخواه کارمندان بخش نظامی میدان هوایی کابل به این وزارت نرسیده است.

معاون سخنگوی امارت اسلامی نیز تاخیر در پرداخت تنخواه های کارمندان نظامی را حل نشدن مشکلات فنی می داند.

بلال کریمی، معاون سخنگوی امارت اسلامی، گفت: «تا هنوز مسکلات تخنیکی و فنی حل نشده.»

پس از سقوط نظام پیشین و روی کار آمدن امارت اسلامی در کشور بسیاری از نظامیان با سرنوشت نا روشنی روبرو اند و نیز در اوضاع بدی اقتصادی قرار گرفته اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره