Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حنفی: کمک‌های بشری در هماهنگی با امارت اسلامی توزیع شوند

عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزار در نشستی در کابل می گوید که کمک های بشری به افغانستان باید در هماهنگی با امارت اسلامی،  توزیع شوند.

وی می گوید که در رسانیدن این کمک ها باید از کارمندان امارت اسلامی نیز کار گرفته شود.

با این حال وی خواهان رسانیدن کمک های بشری به افغانستان به گونه شفاف به نیازمندان است.

عبدالسلام حنفی، معاون دوم ریاست الوزرا، گفت: «کمک‌های بشری راه حل دایمی برای کاهش فقر و مبارزه با گرسنگی و بحران بشری نمی‌باشد ما به این باور استیم تا حکومت و جامعه جهانی به فعالیت‌های اقتصادی مبارزت ورزند.»

در این میان نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای کمک های بشری، از فراهم سازی کمک های انسان دوستانه به ۱۸ میلیون تن در افغانستان، در سال روان میلادی خبر می دهد.

از سوی هم نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید هم اکنون بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک های بی درنگ انسان دوستانه نیاز دارند.

رمیز الاکبروف، هماهنگ کننده کمک های بشری به افغانستان، گفت:«در چهار ماه پسین ما فعالیت های مان را افزایش داده ایم تا بتوانیم تا آخر سال به هژده میلیون تن در افغانستان کمک های بشری را فراهم بسازیم.»

در این میان، وزارت اقتصاد از ایجاد سه کمیته در سراسر افغانستان، از بهر رسانیدن کمک های انسان دوستانه به نیازمندان خبر میدهد.

لعل محمد ولیزاده، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد، گفت: «یک کمیته در مرکز آماده کردیم تا به منظور تا بهتر و معقول تر همین کمک‌های بشری به سطح نیازمندان به سطح ولایات افغانستان برسد.»

قطع کمک های جهانی و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان از علت های اصلی گسترش بیکاری و فقر و ناداری در افغانستان پنداشته می شوند.

حنفی: کمک‌های بشری در هماهنگی با امارت اسلامی توزیع شوند

قطع کمک های جهانی و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان از علت های اصلی گسترش بیکاری و فقر و ناداری در افغانستان پنداشته می شوند.

تصویر بندانگشتی

عبدالسلام حنفی، معاون دوم رییس الوزار در نشستی در کابل می گوید که کمک های بشری به افغانستان باید در هماهنگی با امارت اسلامی،  توزیع شوند.

وی می گوید که در رسانیدن این کمک ها باید از کارمندان امارت اسلامی نیز کار گرفته شود.

با این حال وی خواهان رسانیدن کمک های بشری به افغانستان به گونه شفاف به نیازمندان است.

عبدالسلام حنفی، معاون دوم ریاست الوزرا، گفت: «کمک‌های بشری راه حل دایمی برای کاهش فقر و مبارزه با گرسنگی و بحران بشری نمی‌باشد ما به این باور استیم تا حکومت و جامعه جهانی به فعالیت‌های اقتصادی مبارزت ورزند.»

در این میان نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای کمک های بشری، از فراهم سازی کمک های انسان دوستانه به ۱۸ میلیون تن در افغانستان، در سال روان میلادی خبر می دهد.

از سوی هم نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان می‌گوید هم اکنون بیش از نیمی از جمعیت افغانستان به کمک های بی درنگ انسان دوستانه نیاز دارند.

رمیز الاکبروف، هماهنگ کننده کمک های بشری به افغانستان، گفت:«در چهار ماه پسین ما فعالیت های مان را افزایش داده ایم تا بتوانیم تا آخر سال به هژده میلیون تن در افغانستان کمک های بشری را فراهم بسازیم.»

در این میان، وزارت اقتصاد از ایجاد سه کمیته در سراسر افغانستان، از بهر رسانیدن کمک های انسان دوستانه به نیازمندان خبر میدهد.

لعل محمد ولیزاده، معین مالی و اداری وزارت اقتصاد، گفت: «یک کمیته در مرکز آماده کردیم تا به منظور تا بهتر و معقول تر همین کمک‌های بشری به سطح نیازمندان به سطح ولایات افغانستان برسد.»

قطع کمک های جهانی و منجمد شدن ذخایر ارزی افغانستان از علت های اصلی گسترش بیکاری و فقر و ناداری در افغانستان پنداشته می شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره