تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کمک پول نقد به خانواده‌های قربانیان جنگ در میدان وردک

بنیاد خیریه و دارالیتیم سعید خوستی به ۳۰۰ یتیم نیروهای جان باخته امارت اسلامی و حکومت پیشین در میدان وردک کمک نقدی توزیع کرد.

در همین حال، شماری از بازمانده‌گان نیروهای پیشین از وضع بد زنده‌گی شکایت می‌کنند و این کمک را بسنده نمی‌دانند.

این بنیاد برای هر یتیم پنج هزار افغانی توزیع کرد.

عبدالرحیم، یکتن از اقار جانه باخته نیروهای امارت اسلامی گفت: «این اطفال له درگاه خداوند مانده اند. ما مقدار کمک از این نهاد دریافتیم.»

نصرت الله، کودک یتیم گفت: «پدرم شهید شده است. ما در فامیل ۱۰ نفر استیم. این کمک‌ها را که دریافتم، میروم آرد و روغن می‌خرم.»

در کنار دو صد یتیم نیروهای امارت اسلامی، صد یتیم نیروهای حکومت پیشین نیز از این کمک نقدی بهره مند شدند.

 بی بی مریم، کودک یتیم، گفت: «ما در خانه کرایی زنده‌گی می‌کنیم. پدرم شهید در ولسوالی نرخ شهید شد. من بعد از مرگ اش به دنیا آمدم. من پدرم را ندیدم. من یتیم استم و امیدوارم که کمک را بدست بیآورم.»

مسوولان بنیاد کمک کننده وعده می‌دهند که این گونه کمک‌ها را به نیازمندان در سراسر کشور ادامه خواهند داد. قاری جاوید، عضو بنیاد خیریه و دارالیتیم قاری سعید خوستی گفت: «دوصد خانواده از مجاهدین امارت اسلامی بود و صد خانواده دیگر از نیروهای اداره پیشین.»

بیست سال جنگ در کشور جان‌ ده‌ها هزار تن از نیروهای امارت اسلامی و نیروهای حکومت پیشین را گرفته است.

کمک پول نقد به خانواده‌های قربانیان جنگ در میدان وردک

در همین حال، شماری از بازمانده‌گان نیروهای پیشین از وضع بد زنده‌گی شکایت می‌کنند و این کمک را بسنده نمی‌دانند.

Thumbnail

بنیاد خیریه و دارالیتیم سعید خوستی به ۳۰۰ یتیم نیروهای جان باخته امارت اسلامی و حکومت پیشین در میدان وردک کمک نقدی توزیع کرد.

در همین حال، شماری از بازمانده‌گان نیروهای پیشین از وضع بد زنده‌گی شکایت می‌کنند و این کمک را بسنده نمی‌دانند.

این بنیاد برای هر یتیم پنج هزار افغانی توزیع کرد.

عبدالرحیم، یکتن از اقار جانه باخته نیروهای امارت اسلامی گفت: «این اطفال له درگاه خداوند مانده اند. ما مقدار کمک از این نهاد دریافتیم.»

نصرت الله، کودک یتیم گفت: «پدرم شهید شده است. ما در فامیل ۱۰ نفر استیم. این کمک‌ها را که دریافتم، میروم آرد و روغن می‌خرم.»

در کنار دو صد یتیم نیروهای امارت اسلامی، صد یتیم نیروهای حکومت پیشین نیز از این کمک نقدی بهره مند شدند.

 بی بی مریم، کودک یتیم، گفت: «ما در خانه کرایی زنده‌گی می‌کنیم. پدرم شهید در ولسوالی نرخ شهید شد. من بعد از مرگ اش به دنیا آمدم. من پدرم را ندیدم. من یتیم استم و امیدوارم که کمک را بدست بیآورم.»

مسوولان بنیاد کمک کننده وعده می‌دهند که این گونه کمک‌ها را به نیازمندان در سراسر کشور ادامه خواهند داد. قاری جاوید، عضو بنیاد خیریه و دارالیتیم قاری سعید خوستی گفت: «دوصد خانواده از مجاهدین امارت اسلامی بود و صد خانواده دیگر از نیروهای اداره پیشین.»

بیست سال جنگ در کشور جان‌ ده‌ها هزار تن از نیروهای امارت اسلامی و نیروهای حکومت پیشین را گرفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره